Aktualności

Zadanie 11 – wydarzenia COGREEN

ZADANIE 11 (Event 11)

Uwolnienie procesów aktywacji opartych na społeczności

D11.1 – Lokalne warsztaty i laboratoria obywatelskie

Cele i koncepcja
W ramach wydarzenia 11 w pierwszym etapie zorganizowano lokalne warsztaty w społecznościach Co-Green jako Open Space Technology (OST), aby utrzymać zaangażowanie członków społeczności i skupić się na tematach CO-GREEN i procesach partycypacyjnych. W szczególności lokalni uczestnicy wspólnie ustalali priorytety pilnych tematów, które były również poruszane w laboratoriach obywatelskich. Warsztaty OST zostały dostosowane do specyfiki lokalnej, w zależności od cech kulturowych i organizacyjnych. Pod koniec każdego lokalnego warsztatu zebrano opinie uczestników na temat poruszanych kwestii.
W kolejnym kroku wspólnie ustalone priorytety zostały przeanalizowane i opracowane w tak zwanych “laboratoriach obywatelskich”, które zostały przeprowadzone przy użyciu otwartych technik partycypacyjnych, takich jak metoda world café. Laboratoria te były specyficznymi przestrzeniami, w których realizowano lokalne procesy deliberacji i współdecydowania. Dzięki procesowi partycypacji i współdecydowania z wykorzystaniem metod facylitacji f2f i online uzyskano następujące wyniki:
• oryginalna refleksja nad tematami Zielonego Ładu związanymi z lokalnymi problemami i pilnymi potrzebami;
• identyfikacja możliwych projektów/działań, które zasługują na uwagę, aby zarządzać priorytetami Zielonego Ładu z perspektywy spójności społecznej;
• opracowanie planu działania / mapy drogowej dotyczącej “wezwania społeczności do działania” oraz propozycji, które zostaną przedstawione władzom lokalnym w celu podjęcia dalszych działań;
• realizacja zaplanowanych zielonych działań w ramach projektów Co-Green przygotowanych przez zielonych lokalnych aktywistów.

Warsztaty lokalne

POLSKA

Górno
W Starachowicach i Elblągu lokalne warsztaty i laboratoria obywatelskie zostały połączone w jednodniowe spotkanie opisane w części poświęconej laboratoriom obywatelskim

Laboratoria obywatelskie

POLSKA

Górno

W Górnie warsztaty lokalne i laboratorium obywatelskie połączono w całodniowe spotkania 19th i 16th czerwca w gminie Górno odbyły się warsztaty lokalne i obywatelskie. Skierowane były do wszystkich mieszkańców gminy, dlatego zaplanowano je w różnych sołectwach. Warsztaty składały się z kilku części. Odbył się wykład na temat stanu środowiska, potrzeby segregacji odpadów, odzysku surowców i recyklingu, po którym nastąpiła otwarta dyskusja w formie OST. Podczas quizu “Zgadnij jak długo się rozkładam?” uczestnicy losowali karteczki z pytaniami i próbowali odgadnąć czas rozkładu różnych śmieci. Kolejną częścią były warsztaty z segregacji odpadów do pudełek oznaczonych kolorami: czarnym, brązowym, niebieskim, zielonym i żółtym. Uczestnicy zostali podzieleni na zespoły i musieli określić, co z zebranych odpadów wrzucą do którego pojemnika. Swój wybór musieli uzasadnić. Za każdy prawidłowy wybór przyznawany był punkt. Drużyna z największą liczbą punktów otrzymała w nagrodę zestaw nasion do wysiania. Spotkania zakończyły się wspólną dyskusją pod hasłem “Z czego mogę zrezygnować i czego nowego nie kupować?”.
Cele tych warsztatów/spotkań były następujące:
• podnoszenie świadomości ekologicznej,
• praca społeczna.
Wyniki są następujące:
• zwiększona wiedza na temat ekologii,
• Zwiększona zdolność do prawidłowej segregacji śmieci,
• poprawa relacji,
• zwiększenie umiejętności współpracy,
• nabycie umiejętności świadomego kupowania rzeczy i produktów, które są niezbędne, aby ich nie marnować.

Starachowice

W Starachowicach warsztaty lokalne i laboratorium obywatelskie zostały połączone w jedno całodniowe spotkanie w dniu 27th czerwca. Spotkanie miało na celu podsumowanie i zebranie dotychczasowych działań, zidentyfikowanie problemów i wyzwań przed etapem realizacji głównych działań, tj. wydania książki o tematyce ekologicznej, nasadzeń w ogrodzie społecznościowym Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz ogrodzie ziołowym w społeczności przy ulicy Ostrowickiej.
W ostatnich tygodniach miały miejsce kolejne etapy działań projektowych w gminie Starachowice:
• konkurs na bajki ekologiczne i ilustracje do książki pt. “Starachowickie eko-bajki dla najmłodszych”. Wpłynęło 13 prac autorstwa 8 seniorów oraz 15 prac plastycznych dzieci, które będą ilustracjami do książki. Autorzy prac otrzymali w nagrodę vouchery na bilety do kina Helios. W lipcu zwrócimy się do wybranych wydawnictw z prośbą o przygotowanie oferty na wydanie książki w nakładzie min. 150 egzemplarzy. Książka powinna być gotowa do końca września.
• W porozumieniu z Sekcją Ekologiczną Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Starachowicach ustalono, jakie rośliny powinny zostać posadzone w Ogrodzie Społecznym UTW. Rośliny zostaną posadzone 28.06.2024 roku. Ogród wzbogaci się o około 25 nowych krzewów i drzew ozdobnych.
• po uzyskaniu zgody Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, planowane jest również zainstalowanie w ogrodzie UTW tablicy edukacyjnej o ekologii i zielonej energii o wymiarach 1 x 1,2 m
• założenie ogródka ziołowego we wspólnocie przy ul. Ostrowieckiej nastąpi po ustaleniu kosztów wydania książki, aby oszacować, ile pieniędzy można przeznaczyć na ten ogródek.

Elbląg

W Elblągu warsztaty lokalne i laboratorium obywatelskie zostały połączone w jedno całodniowe spotkanie 23th maja. Spotkanie w pierwszej części miało na celu 1) podsumowanie dotychczasowych prac projektowych; 2) identyfikację głównych celów i potencjalnych zagrożeń na obecnym etapie projektu; 3) przygotowanie do laboratorium obywatelskiego. W ramach laboratorium obywatelskiego w Elblągu zaplanowano konsultacje społeczne z mieszkańcami rejonu ulicy Stawidłowej, gdzie w ramach projektu planowana jest rewitalizacja pasa zieleni przy odnodze kanału miejskiego. Uczestnicy projektu przedyskutowali i uzgodnili plan konsultacji, a także ich cel przedmiotowy (w formie pytań badawczych). Konsultacje zaplanowano w oparciu o dwa narzędzia: 1) badanie ankietowe rozesłane do mieszkańców (dotyczące m.in. jakości życia lokalnej społeczności, jej potrzeb, opinii na temat proponowanego projektu) oraz 2) scenariusz indywidualnych wywiadów z mieszkańcami. Ponadto przygotowano materiały promocyjne (dla uczestników konsultacji oraz promujące samo wydarzenie). Uzgodniono również kwestie logistyczne związane z organizacją konsultacji. Omówiono również bieżący przebieg projektu, z naciskiem na działania związane z jego finalizacją (zagospodarowanie terenu wokół kanału, tj. koordynacja współpracy z partnerami, projekt terenu, zakup niezbędnych materiałów).
Druga część spotkania opierała się na konsultacjach społecznych wokół działań projektowych. 23 maja odbyło się spotkanie zielonych aktywistów z mieszkańcami okolic ulicy Stawidłowej, gdzie w ramach projektu planowana jest rewitalizacja pasa zieleni przy odnodze kanału. Teren ma zostać zagospodarowany drzewami, krzewami ozdobnymi czy ławkami do wypoczynku. Konsultacje miały na celu 1) uzyskanie opinii mieszkańców na temat samego pomysłu i specyfikacji technicznej projektu; 2) promocję projektu, także w kontekście szerszych polityk europejskich; 3) promocję idei zrównoważonego i zielonego rozwoju oraz aktywności obywatelskiej w skali lokalnej. Aby osiągnąć pierwszy cel, przeprowadzono szereg wywiadów z mieszkańcami na podstawie przygotowanych harmonogramów wywiadów. Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach wypełnili również ankiety przygotowane podczas warsztatów. Drugi cel został osiągnięty poprzez wywiady z mieszkańcami oraz prezentację materiałów zawierających główne założenia projektu. Wymiar promocyjny miały również materiały informujące o konsultacjach. Trzeci cel został osiągnięty poprzez dystrybucję materiałów. Rozmowy w nieformalnej i przyjaznej atmosferze na temat jakości życia w dzielnicy oraz wspomnienia przywoływane przez niektórych mieszkańców pomogły zbudować lub wzmocnić zarówno społeczne korzenie uczestniczących w projekcie instytucji, jak i relacje w samej społeczności lokalnej. Przygotowano obszerną dokumentację wydarzenia w postaci zdjęć i materiałów wideo. Kolejne spotkanie konsultacyjne zaplanowano na lipiec.

Uczestnicy:
• Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 425 uczestników: 109 z Polski, 129 z Włoch, 72 z Chorwacji i 115 z Grecji.

  • Link do raportu

Wydarzenie 11 – inne kraje

Wydarzenie 11 – raport


Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE