Laureaci 2014

ZBIGNIEW ŁUKASZEWSKI

Animator Społeczny z Goleniowa. Dyrektor Domu Kultury, który dzięki pomysłowości Zbyszka i zaangażowaniu zespołu stał się Domem Społeczności Lokalnej. Inicjator Festiwalu Hanzeatyckiego, który poprzez podział miasta na Golów i Eniów zintegrował mieszkańców, na stałe wpisując się do kalendarza wydarzeń goleniowskich. Inicjator wielu imprez cyklicznych wykorzystujących potencjał społeczności. W działania animacyjne angażuje rodziców i dzieci- poprzez zabawę ucząc kreatywnego spędzania czasu. Założyciel i prezes Lokalnej Grupy Działania. Idea uspołeczniania działalności konsekwentnie wdrażana przez Zbyszka sprawia, że mieszkańcy nie są tylko biernymi odbiorcami, ale współtwórcami wielu przedsięwzięć. Edukuje sołtysów i lokalnych liderów poprzez Szkołę Liderów Wiejskich, młodzież poprzez Chłopską Szkołę Biznesu, seniorów m.in. poprzez Regionalne Tragi Seniorów. Współtwórca idei aktywizacji nieformalnych grup młodzieżowych. Zainicjował przyznawanie mikrograntów na realizację lokalnych projektów dla nieformalnych grup młodzieżowych.

Pełen energii i zapału. Jest pomysłodawcą wielu nietuzinkowych przedsięwzięć. Sercem i duchem animator. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Jego otwartość na potrzeby społeczności lokalnej oraz potrzeba poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, umiejętność angażowania do działania sprawia, że odkrywa potencjał społeczności Goleniowa.

KATARZYNA KAMECKA-LACH

Animatorka- Ekonomistka. Jej działalność na rzecz społeczności rozpoczyna się wraz z przeprowadzką na Podlasie, gdzie założyła i prowadzi spółdzielnię socjalną ESSKAPADA. Aktywizuje poprzez sport osoby z niepełnosprawnością ruchową. Inicjatorka i założycielka Stowarzyszenia Centrum na Wschodzie, inicjatorka akcji Ustrzel Wysypisko- obywatelskiej kontroli czystości. Promuje kobiety na wsi, w szczególności reaktywując koła gospodyń wiejskich poprzez projekt Pyza na szklaku kobiet wiejskich. Jest inicjatorką kilku partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej, włącza się także we wzmacnianie lokalnych organizacji pozarządowych. Zainicjowała m.in. siemiatycki węzeł ngo. Najpierw identyfikuje potrzeby potem szuka finansowania- dlatego większość projektów opiera się na łączeniu środków prywatnych z publicznymi. Jest nie tylko animatorką, ale i przedsiębiorcą społecznym.

Kasia stara się być tam, gdzie pojawia się jakaś pilna potrzeba społeczna, szczególnie gdy problem przez otoczenie zostaje zakwalifikowany jako kategoria nie do rozwiązania. Jest typową animatorką- analizuje problem, rozpoznaje możliwości, spotyka ze soba ludzi którzy mogą temu zaradzić lub coś podpowiedzieć, pomaga zebrać fundusze, stara się wykreować lidera i najchętniej oddala się
w stronę kolejnych potrzeb społecznych. A potrzeb w środowisku wiejskim nie brakuje.

MATEUSZ KONIECZNY

Chłopak z Krzaków (wieś pod Sieradzem). Już w wieku 13 lat rozpoczął swoje pierwsze działania społeczne- „Wakacje w Krzakach”, dziś może się pochwalić 11 zrealizowanymi projektami, funkcjonowaniem nieformalnej grupy młodzieży „Rozrywkowa młodzież, stowarzyszenia Pracownia Inspiracji Kulturalnych. Wspólnie zrealizowali diagnozę społeczności lokalnej, młodzi poznawali i dokumentowali historię Krzaków. Efektem tych działań była historyczna mapa Krzaków. Zainicjował powstanie wiejskiej biblioteczki społecznej. Przebył 10 tys. km w pół roku zachęcając młode osoby z 30 miejscowości do aktywności i angażowania się w życie społeczności. Ale mimo zmian i tak zawsze wpada na Krzaki…

Zadziwia, inspiruje i zaskakuje pomysłami, zawsze świetnie przygotowany, punktualny, niezwykle odpowiedzialny, znający III sektor. Ma niezwykły talent pozyskiwania sponsorów i partnerów, nawiązuje współpracę z mediami i władzami lokalnymi. Skutecznie diagnozuje środowisko wykorzystując różne metody i techniki. Działania realizowane przez Mateusza odmieniają nie tylko przestrzeń publiczna, ale i życie lokalnej społeczności. Mateusz, tworząc program jakiegoś przedsięwzięcia dąży do tego, aby odbiorca stawał się zarazem aktywnym twórcą kultury, aby odkrywał nieznane. Ostatnie 10 lat były czasem rozbudzania marzeń, a dziś są czasem ich realizacji. Chce pokazywać młodym nie tylko w jaki sposób można doskonalić siebie, ale i zmieniać przestrzeń wokół siebie.

FELICYTA KRÓL-PAWELSKA

Emerytowana nauczycielka, powszechnie znana jako po prostu Pani Fela. Przeszła na emeryturę, tylko po to, żeby mieć więcej czasu na pracę społeczną. Obecnie prezeska Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej. Działa na wielu płaszczyznach, ale jej uwaga skupiona jest wokół najmłodszych, ich rozwoju, edukacji i warunków, w jakich żyją. Jest pomysłodawczynią spektaklu „Nocne Misteria Nadjeziorne”, które od 14 lat organizują sami mieszkańcy wsi. Animuje instruktorki świetlic wiejskich z 12 sołectw, zachęcając do realizacji programów edukacyjnych. Stworzyła Teatralny Festiwal Świetlic Wiejskich Gminy Cekcyn. Włączyła seniorów w wolontariacką opiekę nad dziećmi, umożliwiając międzypokoleniową edukację. Inicjuje współpracę różnych instytucji i wytrwale dąży do wypracownia programu rozwoju edukacji.

Dzięki skromności, dobroci, czasami uporowi, umiejętności nie tracenia z oczu postawionego celu od wielu lat Pani Fela skupia wokół siebie mieszkańców, zachęcając do pracy dla słusznych idei, pokazując, że to co robią sami dla siebie przynosi realne korzyści samym zaangażowanym i ich bliski pokazując, że razem możemy więcej. Jej otwartość, pracowitość umiejętność zjednywania sobie ludzi przynosi wymierne korzyści współpracy mieszkańców gminy z samorządem i innymi organizacjami.

ALICJA WIOLETTA TEMPES

Dolnośląski pracownik socjalny roku, profesjonalny organizator społeczności lokalnej w OPS
w Mieroszowie. Działania animacyjne stanowią dla niej sens pracy. Praca na rzecz gminy Mieroszów to dla niej przede wszystkim zdobywanie nowych partnerów i współpracowników. Dla niej ważny jest człowiek, jego wartości i zaangażowanie. Wyróżnia ją energiczne działanie z empatią, zrozumienie konieczności wsparcia i współpracy na niwie zawodowej i społecznej. Wspólnie z mieszkańcami buduje potencjał rodzinny- wyrównując szanse rodzin i osób w trudnych sytuacjach. Reaktywowała ludowy zespół pieśni i tańca w Mieroszowie. Współtworzy Klub Wolontariatu przy OPS, zainicjowała dwa kluby Seniora w sołectwach. Organizuje międzynarodowe spotkania integracyjne seniorów
z Polski, Czech, Niemiec i wolontariat seniorów. Organizuje cykliczne warsztaty dla os. Niepełnosprawnych w obszarze turystyki.

Znakomicie sprawdza się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i w pracy zespołowej. Łatwo nawiązuje kontakty, a w swoim zespole wytwarza atmosferę wzajemnej pomocy i zrozumienia. Charakteryzuje ją gotowość do podejmowaniu wyzwań i współpracy nawet w sprawach beznadziejnie trudnych, umiejętność pozyskiwania sponsorów i osób do współpracy, zapobiegliwość, dalekowzroczność widzenia.

PAPRZYCKA JANINA

Obywatela Poznania, zaangażowana w życie swojego Miasta. W centrum jej działań są tematy związane z poziomem życia starszych poznaniaków. Uczestniczy w pracach związanych z rozwojem systemu wsparcia osób potrzebujących, inicjując i współtworząc strategie programy i inne rozwiązania mające na celu promowanie aktywnych społecznie i obywatelsko postaw seniorów i seniorek. Jej niezłomna, ale i pełna szacunku dla odmiennych stanowisk postawa doprowadziła do sfinalizowania wielu znaczących dla poznaniaków inicjatyw. Uczestniczyła w tworzeniu pierwszej w Poznaniu Miejskiej Rady Seniorów oraz modelowej instytucji pro senioralnej Centrum Inicjatyw Senioralnych, z którym jest ciągle związana. Integruje społeczność Osiedla Warszawskie- Pomet-Maltańskie- aktywizując i mobilizując mieszkańców. Organizuje wiele wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i seniorów. Zaangażowana w akcje budowy infrastruktury sportowej na osiedlu.

Jest przykładem osoby, która wykorzystując swoje doświadczenie i predyspozycje dla dobra społeczności lokalnych, potrafi skutecznie forsować pomysły i realizować idee, w które i wierzy i którym poświęca życie.

Wyróżnienia i Nagrody Specjalne:

AGNIESZKA CABAN

Inicjatorka i koordynatorka licznych projektów na rzecz społeczności romskiej, redaktor naczelna Kwartalnika Romskiego. Związana ze stowarzyszeniem Radomskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Radomskim Stowarzyszeniem Romów Romano Waśt. Przybliża historię, kulturę i obyczajowość romską podczas warsztatów i spotkań organizowanych zarówno dla urzędników, dzieci i młodzieży, na uczelniach, ale i w podstawówkach. Poprzez liczne artykuły, publikacje i twórczość naukową przybliża społeczność romską, pomagając jej wyjść z cienia wykluczenia. Aktywnie wspiera społeczności lokalnej z terenu regionu radomskiego. Innym się nie udaje, a ona z sukcesami pisze, koordynuje i rozlicza projekty skierowane do społeczności romskiej. Jej działalność to także aktywne wspierania społeczności romskiej w codziennych sprawach. Jej wachlarz działań animacyjnych: to inicjowanie, organizowanie, wykładanie i publicystyka.

IZABELA GRABOWSKA

Wieloletnia naczelniczka Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Od lat zaangażowana w tworzenie przestrzeni dla rozwoju animacji społecznej w Polsce. Inicjatorka wielu działań edukacyjnych dla animatorów, wydarzeń integrujących środowiska animatorów, liderów, społeczników i „zawodowych wspieraczy”. Współtworzyła Doroczną Konferencję na Rzecz Aktywizacji i Rozwoju Społeczności Lokalnych. Poprzez Akademię Rozwoju Lokalnego, której była inicjatorką tworzyła przestrzeń zdobywania wiedzy, dzielenia się doświadczeniem, tworzenia nowych pomysłów na działania i współpracę osób i instytucji. Izabela angażuje ludzi, ale i środki publiczne dla rozwoju społeczności lokalnej. Rozumie procesy społeczne. Nagrodę otrzymała za łącznie różnych środowisk oraz tworzenie partnerstwa dającego fundament budowania animacji.

 

Nagrody Specjalne dla Animatorów Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

PIOTR JAŚKIEWICZ

Od 2009 roku Animator w Regionalnym Ośrodku EFS w Koszalinie prowadzonym przez Koszalińska Agencję Rozwoju Regionalnego i Fundację Nauka dla Środowiska. Trener i edukator zrównoważonego rozwoju, propagujący wdrożenie w Polsce edukacji społeczno-finansowej od 3 do 93 roku życia.  Inicjator i koordynator kilkudziesięciu partnerstw o zasięgu lokalnym i regionalnym, które wykorzystując środki PO KL stale się rozwijają. Jego partnerstwa tworzą fundusze lokalne,  systemowo wspierają pomoc społeczną i edukację nieformalną oraz rozwijają lokalną przedsiębiorczość, mobilizując mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego.

MACIEJ KNAP

Od 2009 roku Animator w Regionalnym Ośrodku EFS w Lublinie prowadzonym przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Pracuje z licznymi środowiskami w województwie lubelskim, które są aktywne na różnych polach: od kultury poprzez edukację i sport. Bardzo angażuje się we współpracę z partnerami, stara się przygotować dla nich atrakcyjne propozycje działań, mocno przeżywa sytuacje sukcesów i niepowodzeń. Podjęcie pracy w roli animatora wiązało się dla niego ze zmianą dotychczasowej ścieżki zawodowej, chociaż niektóre
z doświadczeń z poprzednich miejsc pracy okazały się przydatne (np. wiedza nt. funkcjonowania administracji samorządowej, praca projektowa). Cennym doświadczeniem okazała się również jego działalność w klubie sportowym.

 

Laureaci 2013

JÓZEFA KOLBRECKA

BARBARA PĘDZICH CIACH

ANNA KOWALCZYK

DANUTA SROKA

JOANNA AUGUSTOWSKA

HUBERT PREKURAT

ZBIGNIEW NOWOSIELSKI

Laureaci 2012

Katarzyna Federowicz

Krystyna Krzyszewska

Olga Szkolnicka

Roman Warzecha

Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur (nagroda specjalna)

Laureaci 2010

Monika Bania

Michał Helwak

Danuta Kostewicz

Jarosław Marciniak

Anna Wieczorek

Marianna i Piotr Wróblewscy

Małgorzata Halber – nagroda specjalna dla Animatora-Bibliotekarza

Laureaci 2009

Danuta Bagińska

Edyta Borowicz-Czuchryta

Elżbieta Gurska

Dariusz Paczkowski

Przemysław Prasnowski

ks. Marek Zaborowski

Kacze Bagno – nagroda specjalna dla „miejsca inicjatyw pozytywnych”

Laureaci 2008

Elżbieta Chucholska

Irena Czerwińska

ks. Krzysztof Dobrogowski

Julita Jakubowska

Alina Jeleń

Bartłomiej Włodkowski

Jolanta Bobińska – wyróżnienie

Grzegorz Roman – wyróżnienie

Urszula Zalewska – wyróżnienie

Tadeusz Zdanowicz – wyróżnienie

Laureaci 2007

Iwona Filon-Król

Bartłomiej Głuszak

ks. Henryk Laszczowski

Henryk Marciniak

Szymon Modrzejewski

Dorota Serhej

Rafał Średziński

Laureaci 2006

Barbara Bąbska

Teresa Bebak

Norbert Krzykawski

Katarzyna Lisińska

Benona Skrzypek

Maria Talarczyk

Anna Zielińska

english russia
CAL TV