Aktualności

Animatorzy wspierają inicjatywy lokalne!

Już od 2 maja 2013r rozpoczynamy realizację programu Dom kultury+ Inicjatywy lokalne, prowadzonego na zlecenie Narodowego Centrum Kultury .

W dniach 26-27 kwietnia 2013r, będziemy gościli Animatorów Kultury z całej Polski, wyłonionych w trakcie otwartej rekrutacji.

24 Animatorów Kultury, udzieli merytorycznego i fachowego wsparcia dla 50 domów kultury z całej Polski, w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w szczególności pomoże przeprowadzić ewaluację projektu.

Beneficjent będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia animatora z zakresu zarządzania projektami i współpracy ze społecznością lokalną.

Projekt potrwa do 15 grudnia 2013r, a celem jego  jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury i centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Celem strategicznym jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.