Słowo animacja pochodzi od słów łacińskich anima – dusza, animatio – ożywienie, animus – wigor i czasownika animo, -are, który w łacinie ma trzy znaczenia: 1) dąć, dmuchać, 2) tchnąć życie w coś, obdarzyć duszą, powoływać do życia., 3) pobudzić, dodawać odwagi, zachęcać, śmiałym czynić.  W języku francuskim słowo animer znaczy wnosić życie, dodawać siły do działania, zapoczątkować określone przedsięwzięcie, zachęcać.

Animacja  społeczna to SPOSÓB I PROCES:

  1. kształtowania społeczności/wspólnoty (budowania relacji i więzi społecznych),
  2. aktywizacji i mobilizacji społecznej ,
  3. kreatywnego uruchamiania potencjału ludzi, grup i społeczności,
  4. emancypacji i upodmiotowienia ludzi, grup i społeczności (zwłaszcza marginalizowanych i wykluczonych społecznie),
  5. partycypacji publicznej (uzyskania wpływu na decyzje).

Czym animacja nie jest!

Animacja nie jest kolejną  nową techniką, metodą dodaną do tych, którymi dysponują już pracownicy sektorów kultury, społecznego, administracyjnego, pozarządowego, gospodarczego i edukacyjnego”.