Laureaci 2018 

ANIMATORZY SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE

EWA SMUK STRATENWERTH
Liderka Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Ziarno w Grzybowie. W praktyce realizuje ideę zrównoważonego rozwoju na wsi. Działania kieruje do różnych grup mieszkańców i mieszkanek wsi, dzieci i młodzieży poprzez pokazywanie, czym jest przyroda i jak ją szanować. Prowadzi warsztaty edukacyjne, organizuje spotkania integracyjne, wydarzenia kulturalne, a także publikuje w lokalnej gazecie. Współautorka programu Wiejskich Ośrodków Aktywności Lokalnej i Edukacji w oparciu o gospodarstwa ekologiczne. Inicjatorka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego inspirowanego filozofią duńskiego pastora Grundviga. Ta forma edukacji osób dorosłych pomaga kształtować postawę obywatelską.
Kształcić działaczy społecznych, którzy po ukończeniu kursu są gotowi aktywizować środowisko społeczne, w którym zamieszkują, wykorzystując siły społeczne drzemiące w ich małych ojczyznach. Wyróżnia ją wrażliwość na losy swojej okolicy, Polski i świata, łączenie różnych grup, budowanie mostów, innowacyjność, a zarazem codzienna troska o kogoś obok potrzebującego.

JACEK JAKUBOWSKI
Działacz i społecznik. Założyciel Grupy TROP, pierwszego w Polsce ośrodka szkolenia trenerów i coachów. Punktem uwagi jego działalności jest obecnie współpraca oparta na empatii, której brak definiuje jako kluczowy problem cywilizacyjny do rozwiązania. Dąży do tego by współpraca oparta na empatii była powszechna praktyką, nie tylko w relacjach prywatnych, ale i zawodowych, zarówno w dużym biznesie jak i w małych firmach. Rozwija ogólnopolską koalicję na rzecz współpracy opartej na empatii i przygotowuje wielki festiwal poświęcony tej tematyce. Inicjatywa ta jest uzupełniana przez wyspecjalizowane pracownie między innymi „Świadomy nauczyciel”, działająca na rzecz uruchamiania
współpracy opartej na empatii w szkołach czy „Praca z firmą rodzinną”. Jego główną motywacją zawsze była niezgoda na świat jaki on jest – próba buntu czy odejścia. Jest to też dla niego wyzwanie duchowe, poszukiwanie sensu życia. Zawsze chciał zmieniać świat i to się nie zmienia. Jackowi udało się zmienić kawałek świata i uruchomić procesy społeczne.

BOGUSŁAWA MEISSNER
Animatorka środowiska lokalnego. Pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie. Łączy umiejętność widzenia sytuacji indywidualnej rodziny z możliwością wsparcia ze strony środowiska lokalnego. Zainicjowała i współtworzyła między innymi: Klub Seniora w Zalesiu Górnym, Partnerstwo Lokalne „Dolina Jeziorki”, Młodzieżowy Klub Wolontariusza i świetlicę środowiskową. Podejmowane przez Panią działania na rzecz
społeczności lokalnej powodują, że społeczeństwo staje się wzajemnie pomocne, solidarne i obywatelskie. Współpracuje z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami i instytucjami. Włącza grupy słabsze do samopomocy i wspiera społeczną integrację i mobilizację. Wyróżnia ją inwencja, otwarta postawa, skromność i zaangażowanie w sprawy ludzi.

EWA GAWRYŚ
Jest jedną z tych osób, których aktywność i zaangażowanie jest wynikiem połączenia osobistego doświadczenia, wrażliwości społecznej i wiedzy o metodach pracy socjalnej. Jej postawa życiowa pokazuje, że mimo doświadczania niesprawiedliwości i trudnych sytuacji życiowych, można i należy angażować się w pomoc innym i rozwijanie własnego potencjału i własnych zasobów. Mieszkając na osiedlu bloków socjalnych, wielokrotnie była świadkiem dramatów ludzkich. Wrażliwość i chęć niesienia pomocy skrzywdzonym osobom, a w szczególności dzieciom spowodowała, że została współtwórczynią i prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców z Mroza. Mocno zaangażowała się w poprawę warunków socjalno – bytowych mieszkańców osiedli socjalnych, zwłaszcza dzieci i młodzieży, ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i stworzenie dla rodzin miejsc rekreacji, nauki i odpoczynku. Z sukcesem doprowadziła do przekształcenie lokali socjalnych na lokale mieszkalne, co zmieniło status osiedla, pozwoliło na integrację społeczną i eliminację stygmatyzacji mieszkańców. Do podejmowanych inicjatyw włączała mieszkańców, ucząc ich odpowiedzialności za utrzymanie swoich rodzin oraz wspólne dobro całej społeczności. W społecznej działalności motywuje liderów radomskich osiedli socjalnych do zakładania stowarzyszeń i aktywności na rzecz swoich społeczności. Pracuje w Centrum Wolanowska prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.

TERESA MAJKUSIAK
Promuje, wspiera i upowszechnia wspólne działania społeczności lokalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizację mieszkańców. Pomaga tworzyć i współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi, kołami gospodyń wiejskich, środowiskami senioralnymi. Za swoją działalność została uhonorowana tytułem Najaktywniejszej liderki Obszarów Wiejskich na Mazowszu. Posiada duże zdolności organizacyjne. Potrafi rozmawiać z ludźmi i założone cele realizować w praktyce. Cieszy się dużym szacunkiem u ludzi za życzliwość, wiedzę, doświadczenie i otwartość na innych. Potrafi wysłuchać każdego, doradzić i pomóc. Współzałożycielka i Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Wspólny
Trakt” w Skaryszewie. W życiu kieruje się dewizą: Służyć ludziom, budować zgodę, szanować ludzi i zawsze widzieć człowieka.

ANNA ŻYGULSKA
Starszy specjalista ds. wspierania inicjatyw lokalnych w Gabinecie Prezydenta Urzędu Miasta Poznania. Współtworzyła koncepcję tworzenia Centrów Inicjatyw Lokalnych, dążąc do tego aby miały one charakter kompleksowy i zintegrowany. Zainicjowała powstanie Zespołu ds. Centrów Inicjatyw Lokalnych, który łączy różnych aktorów w procesie zmiany społecznej: liderów CIL, organizatorów społeczności lokalnych, przedstawicieli wydziałów urzędu miasta: rewitalizacji, kultury, zdrowia, nieruchomości. Organizatorka i pomysłodawczyni kampanii promocyjno-integracyjnej, cyklu szkoleń i konferencji popularyzujących zastosowanie równolegle dwóch narzędzi rozwoju wspólnot lokalnych, tj. regrantingu i organizowania społeczności lokalnej. Tworzy i wspiera Centra Inicjatyw Lokalnych, edukuje liderów lokalnych, kreuje i koordynuje działania wzmacniające społeczności lokalne i pobudzające aktywność. Jest dobrym duchem programu CIL w Poznaniu.

ANDRZEJ GÓRZ
Społecznik, członek Stowarzyszenia Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów i społeczności Otwartego Jazdowa – Partnerstwa Otwarty Jazdów. Swoim życiem, postawą obywatelską i niesłabnącym zaangażowaniem na rzecz miasta Warszawa każdego dnia wypełnia postulat solidarności, a jego dotychczasowe dokonania idealnie korespondują z duchem działalności społecznej i edukacyjnej Heleny Radlińskiej. Jest jednym z filarów społeczności Osiedla Jazdów. Historia inicjowania i realizowania przez niego działań społecznych rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy temu to, cennemu ze względów historycznych i społecznych Osiedlu, groziło wyburzenie. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, społeczników i aktywistów Osiedle zostało uratowane, a Andrzej od tamtej chwili aż po dziś dzień wspiera proces przemiany Osiedla Jazdów w miejsce otwarte na działania edukacyjne, społeczne, kulturalne oraz (od)budowy lokalnej społeczności. Współtworzy partnerstwo lokalne wypracowujące społeczny system zarządzania warszawskim Osiedlem Jazdów.

RÓŻA KARWECKA
Lokalna liderka, animatorka, dobry duch Kamionka. Od wielu lat prowadzi działania sąsiedzkie. Kultywując tożsamość miejsca prowadzi Klub Sąsiada Skaryszewska 10. Gdzie w niewielkim pomieszczeniu wyposażonym w meble przyniesione przez lokatorów, zdjęcia, obrazy, rysunki znalazło się też miejsce dla małej sąsiedzkiej biblioteki. Inspiruje i zrzesza mieszkańców. Nie ma chyba człowieka z ulicy Skaryszewskiej, który by jej nie znał. Nie ma osoby, która interesuje się terenem rewitalizowanym, działa w obszarze społecznym, artystycznym czy kulturalnym na Pradze Południe, który nie znałby Róży. Całe życie poświęciła ludziom, była nauczycielką, harcerką. Prowadzi działania sąsiedzkie nie tylko dla mieszkańców kamienicy, czy ulicy. Współpracuje z samorządem, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi liderami w całej dzielnicy. W 2016 roku została bohaterką spektaklu „Róża ze Skaryszewskiej” teatru Scena Lubelska 30/32, który miał premierę w 2016 roku i opowiadał o wspomnieniach prażanek i prażan. Wielka inspiracja dla młodszego pokolenia animatorów.

AGNIESZKA RZEPECKA
Założycielka i prezeska Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”. Pracuje w oparciu o model organizowania społeczności lokalnej. Rozwija wolontariat wśród młodzieży. Współpracuje z rożnymi grupami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, ale także ze środowiskiem biznesu i uczelniami wyższymi. Pozyskuje środki finansowe na realizację projektów odpowiadających na potrzeby mieszkańców. Stale rozszerza działalność stowarzyszenia, animuje kolejne dzielnice Katowic, współtworzy Centrum Aktywności w Zawodziu, Dzielnicową Akademię Seniora i Centrum Animacji Lokalnej. Swoim przykładem i zaangażowaniem pokazuje, że zmiany są możliwe i skutecznie wprowadza je w samych społecznościach. Wyłania i edukuje liderów lokalnych, którzy przejmują organizowanie i prowadzenie działań w społecznościach lokalnych. Stworzyła silną i stabilną organizację, która jest partnerem dla miasta w realizacji części projektów z zakresu organizowania społeczności lokalnych. Z 13 osobowym zespołem pracowników stowarzyszenia rocznie współpracuje średnio 70 wolontariuszy.

AGATA LISOWICZ WALA
Społeczniczka, wolontariuszka i działaczka na rzecz wspólnego dobra w społecznościach lokalnych. Prowadzi Gminny Ośrodek Kultury wykorzystując doświadczenia w pracy na rzecz społeczności lokalnej gminy Suszec. Realizuje projekty angażujące społeczność lokalną i aktywizujące ją do własnych działań na rzecz innych. Utworzyła Klub Działań Pozytywnych prowadzony w ramach wolontariatu pracowniczego. Organizuje konkursy na najciekawsze inicjatywy lokalne wspierające rozwój społeczno-kulturalny lokalnej społeczności, realizowane przez mieszkańców dla mieszkańców. Współfundatorka i założycielka Fundacji Herbateka, która prowadzi przedsiębiorstwo społeczne działające na rzecz społeczności Mikołowa. Wspiera środowisko lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Animator Solidarności Codziennie – nagroda specjalna im. Heleny Radlińskiej

W roku jubileuszowym 20-lecia idei CAL, Zarząd Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL postanowił przyznać nagrody specjalne za szczególne dokonania w obszarze animacji społecznej.

Nagrody specjalne otrzymali:

MARIA MENDEL 
Prof. dr hab., pedagog społeczny, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych. Zajmuje się zorientowaną na podmiotową relację edukacją społeczną oraz animacją społeczności. Jest autorką koncepcji partnerstwa edukacyjnego animacji współpracy środowiskowej i pedagogiki miejsca. Ostatnio w badaniach koncentruje się na kondycji życia społecznego promując ideę "modi co-vivendi" czyli ideę wzajemnej życzliwości i współbycia w przestrzeni miejskiej. W unikalny sposób łączy najnowsze teorie humanistyczne i społeczne z potrzebami praktyki. Niewyczerpane źródło inspiracji dla animatorów społecznych.

EWA JASIŃSKA
Ekspertka ds. rozwoju społeczności lokalnych i tworzenia partnerstw. Na co dzień związana z Białymstokiem i aktywizacją Podlasia. Działa w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych jako animatorka i koordynatorka wojewódzkiej sieci organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia, pisze i obsługuje projekty. Trenerka III stopnia i superwizorka Stowarzyszenia STOP, konsultantka i doradca zawodowy. Doświadczona ekspertka i trenerka Stowarzyszenia
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, edukatorka Instytutu im. Heleny Radlińskiej oraz członek Rady Programowej stowarzyszenia.

JAROSŁAW KUBA
Animator podmiotów ekonomii społecznej w Bałtowie. Poprzez swoją działalność zmienia na lepsze otaczający świat. Przed kilkunastoma laty wraz z grupą zapaleńców, postanowił przywrócić do życia dinozaury, aby w ten sposób odmienić oblicze regionu. Działając w Stowarzyszeniu „Bałt” wspierał mieszkańców gminy w stworzeniu od podstaw największego centrum rozrywki w Polsce, które jest odwiedzane przez ponad 500 tysięcy turystów rocznie. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu działalności społecznej i pozarządowej. Jako prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, integruje działania różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw na rzecz rozwoju regionu. Zarządzając Federacją Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont”, pobudza do działania organizacje i stowarzyszenia, oraz wspiera świętokrzyskie inicjatywy obywatelskie odpowiadające na potrzeby mieszkańców województwa.

RENATA STAŃCZYK
Współtwórczyni i przewodnicząca Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych, skupiającego praktyków działających metodą organizowania społeczności lokalnej (OSL) z całego kraju. W ramach swoich działań corocznie współorganizuje we współpracy z partnerami lokalnymi wydarzenia, które mają stworzyć możliwość pokazania praktycznej strony pracy ze społecznościami, opartej na filozofii i narzędziach stosowanych w Modelu OSL. Inicjatorka procesu organizowania społeczności lokalnej na osiedlu Leopoldowo, gdzie mobilizowała i włączała mieszkańców do działań na rzecz poprawy warunków życia w środowisku lokalnym. Wyłaniała lokalnych liderów, którzy swoją postawą i zaangażowaniem wpływali na pozostałych, angażując ich do rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Kierownik Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej 'Zazamcze' w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku.

ZBIGNIEW ŁUKASZEWSKI
Sercem i duchem animator. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Jego otwartość na potrzeby społeczności lokalnej oraz potrzeba poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz umiejętność angażowania do działania sprawiają, że z sukcesem odkrywa potencjał lokalnej społeczności. Pomysłodawca wielu nietuzinkowych przedsięwzięć. Edukuje sołtysów i lokalnych liderów, młodzież, seniorów. Konsekwentnie wdrażana przez niego idea uspołeczniania działalności sprawia, że mieszkańcy nie są tylko biernymi odbiorcami, ale i współtwórcami wielu przedsięwzięć. Wreszcie inicjator powstania Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie. Miejsca aktywności otwartego dla wszystkich – osób w różnym wieku (od dzieci, poprzez młodzież i osoby dorosłe, po seniorów). Ukierunkowanego na wzmocnienie społeczności lokalnej, w tym organizacji pozarządowych, poprzez animowanie działań na ich rzecz oraz we współpracy z mieszkańcami i organizacjami, a także udostępnianie przestrzeni i sprzętu dla organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych. Ekspert i trener Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, edukator Instytutu im. Heleny Radlińskiej. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie.

PAWEŁ JORDAN
Jego marzenia to: CALowskie Mazowsze i rozwój stowarzyszeń społecznościowych. Polityk społeczny, działacz pozarządowy i obywatelski, animator swojego osiedla. Prezes Biura Obsługi Ruchów Inicjatyw Społecznych BORIS. Współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i przewodniczący Prezydium Rady Programowej stowarzyszenia. Ekspert i trener Stowarzyszenia CAL i edukator Instytutu im. Heleny Radlińskiej.
Superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych. Jeden z inicjatorów Centrum Wolontariatu i Funduszy Lokalnych. Członek Stowarzyszenia Ashoka – organizacji skupiającej innowatorów społecznych z całego świata. Autor książek na temat wolontariatu, rozwoju społeczności lokalnej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

TOMASZ IGNALSKI
‎Animator kultury, pedagog. Pomysłodawca projektów w przestrzeniach kultury i aktywizacji społecznej Absolwent Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert i trener Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, edukator Instytutu im. Heleny Radlińskiej. Dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury.

 

Laureaci 2014

ZBIGNIEW ŁUKASZEWSKI

Animator Społeczny z Goleniowa. Dyrektor Domu Kultury, który dzięki pomysłowości Zbyszka i zaangażowaniu zespołu stał się Domem Społeczności Lokalnej. Inicjator Festiwalu Hanzeatyckiego, który poprzez podział miasta na Golów i Eniów zintegrował mieszkańców, na stałe wpisując się do kalendarza wydarzeń goleniowskich. Inicjator wielu imprez cyklicznych wykorzystujących potencjał społeczności. W działania animacyjne angażuje rodziców i dzieci- poprzez zabawę ucząc kreatywnego spędzania czasu. Założyciel i prezes Lokalnej Grupy Działania. Idea uspołeczniania działalności konsekwentnie wdrażana przez Zbyszka sprawia, że mieszkańcy nie są tylko biernymi odbiorcami, ale współtwórcami wielu przedsięwzięć. Edukuje sołtysów i lokalnych liderów poprzez Szkołę Liderów Wiejskich, młodzież poprzez Chłopską Szkołę Biznesu, seniorów m.in. poprzez Regionalne Tragi Seniorów. Współtwórca idei aktywizacji nieformalnych grup młodzieżowych. Zainicjował przyznawanie mikrograntów na realizację lokalnych projektów dla nieformalnych grup młodzieżowych.

Pełen energii i zapału. Jest pomysłodawcą wielu nietuzinkowych przedsięwzięć. Sercem i duchem animator. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Jego otwartość na potrzeby społeczności lokalnej oraz potrzeba poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, umiejętność angażowania do działania sprawia, że odkrywa potencjał społeczności Goleniowa.

KATARZYNA KAMECKA-LACH

Animatorka- Ekonomistka. Jej działalność na rzecz społeczności rozpoczyna się wraz z przeprowadzką na Podlasie, gdzie założyła i prowadzi spółdzielnię socjalną ESSKAPADA. Aktywizuje poprzez sport osoby z niepełnosprawnością ruchową. Inicjatorka i założycielka Stowarzyszenia Centrum na Wschodzie, inicjatorka akcji Ustrzel Wysypisko- obywatelskiej kontroli czystości. Promuje kobiety na wsi, w szczególności reaktywując koła gospodyń wiejskich poprzez projekt Pyza na szklaku kobiet wiejskich. Jest inicjatorką kilku partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej, włącza się także we wzmacnianie lokalnych organizacji pozarządowych. Zainicjowała m.in. siemiatycki węzeł ngo. Najpierw identyfikuje potrzeby potem szuka finansowania- dlatego większość projektów opiera się na łączeniu środków prywatnych z publicznymi. Jest nie tylko animatorką, ale i przedsiębiorcą społecznym.

Kasia stara się być tam, gdzie pojawia się jakaś pilna potrzeba społeczna, szczególnie gdy problem przez otoczenie zostaje zakwalifikowany jako kategoria nie do rozwiązania. Jest typową animatorką- analizuje problem, rozpoznaje możliwości, spotyka ze soba ludzi którzy mogą temu zaradzić lub coś podpowiedzieć, pomaga zebrać fundusze, stara się wykreować lidera i najchętniej oddala się
w stronę kolejnych potrzeb społecznych. A potrzeb w środowisku wiejskim nie brakuje.

MATEUSZ KONIECZNY

Chłopak z Krzaków (wieś pod Sieradzem). Już w wieku 13 lat rozpoczął swoje pierwsze działania społeczne- „Wakacje w Krzakach”, dziś może się pochwalić 11 zrealizowanymi projektami, funkcjonowaniem nieformalnej grupy młodzieży „Rozrywkowa młodzież, stowarzyszenia Pracownia Inspiracji Kulturalnych. Wspólnie zrealizowali diagnozę społeczności lokalnej, młodzi poznawali i dokumentowali historię Krzaków. Efektem tych działań była historyczna mapa Krzaków. Zainicjował powstanie wiejskiej biblioteczki społecznej. Przebył 10 tys. km w pół roku zachęcając młode osoby z 30 miejscowości do aktywności i angażowania się w życie społeczności. Ale mimo zmian i tak zawsze wpada na Krzaki…

Zadziwia, inspiruje i zaskakuje pomysłami, zawsze świetnie przygotowany, punktualny, niezwykle odpowiedzialny, znający III sektor. Ma niezwykły talent pozyskiwania sponsorów i partnerów, nawiązuje współpracę z mediami i władzami lokalnymi. Skutecznie diagnozuje środowisko wykorzystując różne metody i techniki. Działania realizowane przez Mateusza odmieniają nie tylko przestrzeń publiczna, ale i życie lokalnej społeczności. Mateusz, tworząc program jakiegoś przedsięwzięcia dąży do tego, aby odbiorca stawał się zarazem aktywnym twórcą kultury, aby odkrywał nieznane. Ostatnie 10 lat były czasem rozbudzania marzeń, a dziś są czasem ich realizacji. Chce pokazywać młodym nie tylko w jaki sposób można doskonalić siebie, ale i zmieniać przestrzeń wokół siebie.

FELICYTA KRÓL-PAWELSKA

Emerytowana nauczycielka, powszechnie znana jako po prostu Pani Fela. Przeszła na emeryturę, tylko po to, żeby mieć więcej czasu na pracę społeczną. Obecnie prezeska Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej. Działa na wielu płaszczyznach, ale jej uwaga skupiona jest wokół najmłodszych, ich rozwoju, edukacji i warunków, w jakich żyją. Jest pomysłodawczynią spektaklu „Nocne Misteria Nadjeziorne”, które od 14 lat organizują sami mieszkańcy wsi. Animuje instruktorki świetlic wiejskich z 12 sołectw, zachęcając do realizacji programów edukacyjnych. Stworzyła Teatralny Festiwal Świetlic Wiejskich Gminy Cekcyn. Włączyła seniorów w wolontariacką opiekę nad dziećmi, umożliwiając międzypokoleniową edukację. Inicjuje współpracę różnych instytucji i wytrwale dąży do wypracownia programu rozwoju edukacji.

Dzięki skromności, dobroci, czasami uporowi, umiejętności nie tracenia z oczu postawionego celu od wielu lat Pani Fela skupia wokół siebie mieszkańców, zachęcając do pracy dla słusznych idei, pokazując, że to co robią sami dla siebie przynosi realne korzyści samym zaangażowanym i ich bliski pokazując, że razem możemy więcej. Jej otwartość, pracowitość umiejętność zjednywania sobie ludzi przynosi wymierne korzyści współpracy mieszkańców gminy z samorządem i innymi organizacjami.

ALICJA WIOLETTA TEMPES

Dolnośląski pracownik socjalny roku, profesjonalny organizator społeczności lokalnej w OPS
w Mieroszowie. Działania animacyjne stanowią dla niej sens pracy. Praca na rzecz gminy Mieroszów to dla niej przede wszystkim zdobywanie nowych partnerów i współpracowników. Dla niej ważny jest człowiek, jego wartości i zaangażowanie. Wyróżnia ją energiczne działanie z empatią, zrozumienie konieczności wsparcia i współpracy na niwie zawodowej i społecznej. Wspólnie z mieszkańcami buduje potencjał rodzinny- wyrównując szanse rodzin i osób w trudnych sytuacjach. Reaktywowała ludowy zespół pieśni i tańca w Mieroszowie. Współtworzy Klub Wolontariatu przy OPS, zainicjowała dwa kluby Seniora w sołectwach. Organizuje międzynarodowe spotkania integracyjne seniorów
z Polski, Czech, Niemiec i wolontariat seniorów. Organizuje cykliczne warsztaty dla os. Niepełnosprawnych w obszarze turystyki.

Znakomicie sprawdza się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i w pracy zespołowej. Łatwo nawiązuje kontakty, a w swoim zespole wytwarza atmosferę wzajemnej pomocy i zrozumienia. Charakteryzuje ją gotowość do podejmowaniu wyzwań i współpracy nawet w sprawach beznadziejnie trudnych, umiejętność pozyskiwania sponsorów i osób do współpracy, zapobiegliwość, dalekowzroczność widzenia.

PAPRZYCKA JANINA

Obywatela Poznania, zaangażowana w życie swojego Miasta. W centrum jej działań są tematy związane z poziomem życia starszych poznaniaków. Uczestniczy w pracach związanych z rozwojem systemu wsparcia osób potrzebujących, inicjując i współtworząc strategie programy i inne rozwiązania mające na celu promowanie aktywnych społecznie i obywatelsko postaw seniorów i seniorek. Jej niezłomna, ale i pełna szacunku dla odmiennych stanowisk postawa doprowadziła do sfinalizowania wielu znaczących dla poznaniaków inicjatyw. Uczestniczyła w tworzeniu pierwszej w Poznaniu Miejskiej Rady Seniorów oraz modelowej instytucji pro senioralnej Centrum Inicjatyw Senioralnych, z którym jest ciągle związana. Integruje społeczność Osiedla Warszawskie- Pomet-Maltańskie- aktywizując i mobilizując mieszkańców. Organizuje wiele wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i seniorów. Zaangażowana w akcje budowy infrastruktury sportowej na osiedlu.

Jest przykładem osoby, która wykorzystując swoje doświadczenie i predyspozycje dla dobra społeczności lokalnych, potrafi skutecznie forsować pomysły i realizować idee, w które i wierzy i którym poświęca życie.

Wyróżnienia i Nagrody Specjalne:

AGNIESZKA CABAN

Inicjatorka i koordynatorka licznych projektów na rzecz społeczności romskiej, redaktor naczelna Kwartalnika Romskiego. Związana ze stowarzyszeniem Radomskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Radomskim Stowarzyszeniem Romów Romano Waśt. Przybliża historię, kulturę i obyczajowość romską podczas warsztatów i spotkań organizowanych zarówno dla urzędników, dzieci i młodzieży, na uczelniach, ale i w podstawówkach. Poprzez liczne artykuły, publikacje i twórczość naukową przybliża społeczność romską, pomagając jej wyjść z cienia wykluczenia. Aktywnie wspiera społeczności lokalnej z terenu regionu radomskiego. Innym się nie udaje, a ona z sukcesami pisze, koordynuje i rozlicza projekty skierowane do społeczności romskiej. Jej działalność to także aktywne wspierania społeczności romskiej w codziennych sprawach. Jej wachlarz działań animacyjnych: to inicjowanie, organizowanie, wykładanie i publicystyka.

IZABELA GRABOWSKA

Wieloletnia naczelniczka Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Od lat zaangażowana w tworzenie przestrzeni dla rozwoju animacji społecznej w Polsce. Inicjatorka wielu działań edukacyjnych dla animatorów, wydarzeń integrujących środowiska animatorów, liderów, społeczników i „zawodowych wspieraczy”. Współtworzyła Doroczną Konferencję na Rzecz Aktywizacji i Rozwoju Społeczności Lokalnych. Poprzez Akademię Rozwoju Lokalnego, której była inicjatorką tworzyła przestrzeń zdobywania wiedzy, dzielenia się doświadczeniem, tworzenia nowych pomysłów na działania i współpracę osób i instytucji. Izabela angażuje ludzi, ale i środki publiczne dla rozwoju społeczności lokalnej. Rozumie procesy społeczne. Nagrodę otrzymała za łącznie różnych środowisk oraz tworzenie partnerstwa dającego fundament budowania animacji.

 

Nagrody Specjalne dla Animatorów Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

PIOTR JAŚKIEWICZ

Od 2009 roku Animator w Regionalnym Ośrodku EFS w Koszalinie prowadzonym przez Koszalińska Agencję Rozwoju Regionalnego i Fundację Nauka dla Środowiska. Trener i edukator zrównoważonego rozwoju, propagujący wdrożenie w Polsce edukacji społeczno-finansowej od 3 do 93 roku życia.  Inicjator i koordynator kilkudziesięciu partnerstw o zasięgu lokalnym i regionalnym, które wykorzystując środki PO KL stale się rozwijają. Jego partnerstwa tworzą fundusze lokalne,  systemowo wspierają pomoc społeczną i edukację nieformalną oraz rozwijają lokalną przedsiębiorczość, mobilizując mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego.

MACIEJ KNAP

Od 2009 roku Animator w Regionalnym Ośrodku EFS w Lublinie prowadzonym przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Pracuje z licznymi środowiskami w województwie lubelskim, które są aktywne na różnych polach: od kultury poprzez edukację i sport. Bardzo angażuje się we współpracę z partnerami, stara się przygotować dla nich atrakcyjne propozycje działań, mocno przeżywa sytuacje sukcesów i niepowodzeń. Podjęcie pracy w roli animatora wiązało się dla niego ze zmianą dotychczasowej ścieżki zawodowej, chociaż niektóre
z doświadczeń z poprzednich miejsc pracy okazały się przydatne (np. wiedza nt. funkcjonowania administracji samorządowej, praca projektowa). Cennym doświadczeniem okazała się również jego działalność w klubie sportowym.

 

Laureaci 2013

JÓZEFA KOLBRECKA

BARBARA PĘDZICH CIACH

ANNA KOWALCZYK

DANUTA SROKA

JOANNA AUGUSTOWSKA

HUBERT PREKURAT

ZBIGNIEW NOWOSIELSKI

Laureaci 2012

Katarzyna Federowicz

Krystyna Krzyszewska

Olga Szkolnicka

Roman Warzecha

Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur (nagroda specjalna)

Laureaci 2010

Monika Bania

Michał Helwak

Danuta Kostewicz

Jarosław Marciniak

Anna Wieczorek

Marianna i Piotr Wróblewscy

Małgorzata Halber – nagroda specjalna dla Animatora-Bibliotekarza

Laureaci 2009

Danuta Bagińska

Edyta Borowicz-Czuchryta

Elżbieta Gurska

Dariusz Paczkowski

Przemysław Prasnowski

ks. Marek Zaborowski

Kacze Bagno – nagroda specjalna dla „miejsca inicjatyw pozytywnych”

Laureaci 2008

Elżbieta Chucholska

Irena Czerwińska

ks. Krzysztof Dobrogowski

Julita Jakubowska

Alina Jeleń

Bartłomiej Włodkowski

Jolanta Bobińska – wyróżnienie

Grzegorz Roman – wyróżnienie

Urszula Zalewska – wyróżnienie

Tadeusz Zdanowicz – wyróżnienie

Laureaci 2007

Iwona Filon-Król

Bartłomiej Głuszak

ks. Henryk Laszczowski

Henryk Marciniak

Szymon Modrzejewski

Dorota Serhej

Rafał Średziński

Laureaci 2006

Barbara Bąbska

Teresa Bebak

Norbert Krzykawski

Katarzyna Lisińska

Benona Skrzypek

Maria Talarczyk

Anna Zielińska