Animowanie to tchnięcie życia w osobę, grupę, społeczność, instytucję i organizację. Jest takim oddziaływaniem na podmiot, które go nie stwarza, nie formuje lecz aktywizuje, skłania do aktywności, zachęca do samodzielnych działań. Czasem jest sposobme odkrycia i  zrealizowania ukrytych pragnień i marzeń.

Animuje się to:

  • co już jest, ale  jest bez życia (nie działa, nie odpowiada na potrzeby, nie przynosi satysfakcji) ,
  • to czego nie ma, ale wielu (często) podświadomie odczuwa tego brak.

Animacja społeczna to  odkrywanie we współpracy z innymi ludźmi nowych możliwości, własnego potencjału, prawdziwych potrzeb – siły sprawczej jaka jest w NAS  ludziach.

———————————————————————————————————————————————

Metoda animacji społecznej - jest praktyką edukacyjną, pobudzającą ludzi (osoby, grupy, zbiorowości, społeczności lokalne) do samodzielnego projektowania (diagnozowania, planowania, ewaluacji) i realizowania (mobilizowania, wdrażania) działań zorientowanych na społeczne rozwiązywanie problemów, zaspokajanie potrzeb z wykorzystaniem demokratycznych wartości (podmiotowość, dialog, partycypacja, partnerstwo, wspólnotowość) i potencjału (zasobów, możliwości) istotnych dla rozwoju środowiska, w którym żyją /pracują.

Tak zdefiniowane ogólne założenia metody animacji społecznej rozwijane w ramach prowadzonej przez nas Szkoły Animacji Społecznej można zastosować w dwóch kluczowych  kierunkach:

  1. Animacja społeczna jako długofalowy i wielostronny proces ożywienia i rozwoju konkretnego środowiska: lokalnego (gmina, miasto, dzielnica, osiedle, wieś) lub społecznego (grupa osób wykluczonych, zawodowa, sąsiedzka, mających wspólny problem, zainteresowania, połączonych subkulturą);

W tej postaci animacja jest atrakcyjną ofertą dla stymulowania programów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji, organizowania społeczności lokalnej w ramach systemu pomocy społecznej

      2.  Animacja społeczna jako krótkoterminowy edukacyjny katalizator, który przyspiesza i zmienia procesy oraz relacje społeczne w danej grupie/instytucji/społeczności, by po tym jak dzięki niemu wytworzy się nowa jakościowo sytuacja (rozwiązano problem, wprowadzono innowacje, zmobilizowano zespół, zrestrukturyzowano instytucje, wprowadzono nowy produkt) móc zaprzestać interwencji. Jego oddziaływanie opiera się na społecznym aktywowaniu i połączeniu już istniejących zespołów, metod, pomysłów w nowy produkt/podejście, co było zbyt trudne lub niemożliwe do wykonania przez specjalistów reprezentujących daną instytucję/branżę/zawód/środowisko.