Instytut Radlińskiej to skrócona nazwa Instytutu Studiów Społeczno-Edukacyjnych im. Heleny Radlińskiej, długofalowego projektu poszukiwań i budowania historycznej oraz współczesnej tożsamości pracy społecznej (zawodowej i ochotniczej).

Jest przedsięwzięciem o charakterze transdyscyplinarnym (perspektywa pedagogiki społecznej) i międzyinstytucjonalnym (pracuje w oparciu o elastyczne porozumienia z wieloma  organizacjami) zainicjowanym w 2006 r. przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Katedrę pedagogiki społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.  Przewodniczącym Instytutu jest prof. dr hab. Wiesław Theiss, którego w działaniach wspierają między innymi: prof. Maria Mendel, prof B. Smolińska-Theiss, dr. Agnieszka Naumiuk, dr. Bohdan Skrzypczak, dr. D. Matys-Jaworska.

Dotychczasowe działania Instytutu (2006-10) koncentrowały się wokół:

 • współczesnego odczytywania tradycji ruchu społecznikowskiego i dorobku pedagogicznego Heleny Radlińskiej,
 • rozwijania idei edukacji środowiskowej i metody animacji społecznej,
 • kształtowaniem kompetencji i promocji profesjonalnej roli animatora społecznego,
 • badaniem potencjału współpracy subregionalnej,
 • refleksją nad przemianami w sferze aktywizowania i rozwoju społeczności lokalnych.

Działalność prowadzona była poprzez:

 • realizowanie cyklicznych seminariów (2 dwuletnie cykle)  tworzących przestrzeń dialogu pomiędzy „akademikami“ i „praktykami“,
 • prace wydawnicze,
 • organizowanie  Ogólnopolskiego konkursu dla animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej (5 edycji),
 • terenowe projekty badawcze  („Dobre praktyki partnerstw lokalnych“ 2006-7 i „Węzły współpracy subregionalnej“ 2008-9)

Publikacje Instytutu Radlińskiej:

 • Helena Radlińska: tradycja dla przyszłości, red. B. Skrzypczak, Warszawa 2006.
 • P. Henzler, B. Skrzypczak, Kim jest animator społeczny, Warszawa 2006.
 • B. Skrzypczak, W. Theiss, Edukacja i animacja  w środowisku lokalnym, Warszawa 2006.
 • Węzły współpracy subregionalnej, red. B. Skrzypczak, Warszawa 2008.
 • Pomiędzy tożsamością a skutecznością: Dobre praktyki społecznego konstruowania partnerstw lokalnych, red. B. Skrzypczak, M. Grygorczyk, Warszawa 2009.
 • Animatorzy – tu i teraz : Konkurs im. H. Radlińskiej, red. P. Henzler, Warszawa 2009.
 • Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, red. B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Warszawa 2010