Metoda animacji społecznej może być zastosowana w zasadzie w dowolnej społeczności: społecznej (terytorialnej, problemowej, sąsiedzkiej, wirtualnej), zawodowej (pracownicy socjalni, animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze, urzędnicy), branżowej (kultura, przedsiębiorczość, zdrowie, mieszkalnictwo, oświata, pomoc społeczna, ekologia) i instytucjonalnej (domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, ngo, samorządy, szkoły, przedsiębiorstwa, urzędy pracy, partnerstwa loklane, biblioteki, muzea). Aniamcja będzie atrakcyjną metodą edukacyjną, łączącą elementy społecznej mobilizacji, partycypacyjnego zarządzania, innowacji społecznej i społecznego wytwarzania wiedzy oraz środowiskowej/lokalnej tożsamości.