Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych  jest interdyscyplinarną placówką badawczo-analityczną utworzoną w 2010 r. przez Collegium Civitas i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Swoją działalność koncentruje na problematyce:

 • „społeczności”, zwłaszcza ich roli we wzmacnianiu partycypacji publicznej, społecznej i obywatelskiej,
 • „polityce“ rozumianej jako lokalne polityki publiczne (między innymi w obszarze integracji społecznej, przedsiębiorcości, rynku pracy, zrównoważonego rozwoju, kultury, edukacji),
 • wzajemnej relacji „społeczności“ i „polityk“, zwłaszcza na poziomie lokalnym i subregionalnym.

W prowadzonych pracach wykorzystywane są przede wszystkim strategie badań jakościowych i partycypacyjnych. Wyróżnikiem CBSiPL jest szerokie stosowanie i rozwijanie metodologii „badania w działaniu“ oraz łączenie refleksji naukowej z zaangażowaniem w praktykę społeczną.

CBSiPL :

 • wydaje dwa pisma (kwartalnik „Animacja życia publicznego“ i rocznik naukowy „Zoon Politykon“),
 • organizuje cykliczne (4 rocznie) seminaria „Teoria i praktyka animacji życia publicznego“,
 • prowadzi platformę współpracy międzyuczelnianej w zakresie partycypacji publicznej (jest partnerem Podyplomowego Studium na Uniwersytecie Gdańskim: Partycypacja społeczna: animacja – superwizja-ewaluacja),
 • badawczo monitoruje wieloletni projekt edukacyjno-animacyjny w 8 subregionach „Laboratoria animacji społecznej“ (projekt systemowy Decydujmy Razem),
 • prowadzi badania w ramach regionalnego projektu innowacyjnego „Innowacje – Przedsiębiorczość – Rozwój“ dotyczącego ekonomii społecznej,
 • rozwija strategie transformacji środowisk (społecznych, zawodowych, instytucjonalnych, lokalnych) opartej o model laboratorium społecznego,
 • prowadzi badania w zakresie polityk kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji i Kultur. „Spotkania“ i Forum Kultury Kraków (Aktywne domy kultury, red. T. Kasprzak, wyd. CBSiPL, Warszawa 2010),
 • jest zapleczem merytorycznym studiów magisterskich w Collegium Civitas „Zarządzanie rozwojem społeczności lokalnych“ (pierwsza edycja od roku akademickiego 2011/2012) oraz specjalizacji socjologicznej „Animacja kultury i inicjatyw lokalnych“.

W prace Centrum zaangażowani są między innymi:

-          prof. Edmund Wnuk-Lipiński, przewodniczący Rady Naukowej,

-          dr Bohdan Skrzypczak, dyrektor

-          prof. Stanisław Mocek, redaktor naczelny Zoon Politikon,

-          Rafał Krenz, sekretarz seminarium i Zoon Politikon

-          Dr Katarzyna Iwińska, koordynator projektu terenowego w Mykanowie

-          prof. Wojciech Łukowski opieka naukowa projektu „Innowacje-Przedsiębiorczość-Rozwój“,

-          Marta Sałkowska, badania środowiska niepełnosprawnych w Słupnie,

-          Jacek Gralczyk, metodyka laboratorium społecznego

-          Piotr Henzler, badania terenowe w Słubicach