Działania  badawcze prowadzone przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL łączą cele naukowo-poznawcze z praktycznym  rozwiązywaniem konkretnych problemów społecznych. Dlatego podstawową strategią  stosowana w badaniach terenowych jest participatory action research (badania w działaniu), którą od lat rozwijana jest przez środowisko CAL.

Ważnym elementem tego podejścia są wspólne zespoły badawcze naukowców i praktyków (w tym osób, których praktyka jest przedmiotem badania). Szczególny nacisk położony jest na pogłębienie refleksyjności wszystkich uczestników zaangażowanych w działania /projekty społeczne  z  szerokim wykorzystaniem narzędzi badań jakościowych.

W projektach badawczych CAL stosowany jest innowacyjny model badań animacyjnych określany jako Laboratorium Społeczne, w którym zintegrowane są  elementy animacji, edukacji, zarządzania, dialogu, wymiany doświadczeń, symulacji praktycznych, analizy teoretycznej  i badań terenowych.

Badania nie polegają więc na wyłącznie sondażowo-ankietowej analizie zjawiska, ale mają charakter angażujący wszystkich aktorów związanych z danym problemem społecznym tak by byli współautorami nowego podejścia do diagnozowanego problemu.