Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  jest współinicjatorem i współrealizatorem:

  • interdyscyplinarnych dwuletnich studiów magisterskich „Zarządzanie rozwojem społeczności lokalnych”  (w systemie dziennym i zaocznym) w Collegium Civitas (więcej www.civitas.edu.pl)

Studia Zarządzanie Rozwojem Społeczności Lokalnych kształcą przyszłych liderów społecznych, specjalistów zdolnych do aktywizacji gmin i społeczności lokalnych. Stale rośnie zapotrzebowanie instytucji rządowych, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych na specjalistów do spraw kreowania, koordynacji i realizacji lokalnych polityk publicznych. Absolwenci specjalizacji będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu animacji i mediacji społecznej, opracowywania strategii lokalnej i nawiązywania współpracy z organizacjami społecznymi i biznesowymi.

Studia skierowane są do osób:

• zainteresowanych pracą lub już pracujących w strukturach samorządu lokalnego czy organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne,

interesujących się lub zajmujących się tworzeniem lokalnych projektów i strategii oraz wprowadzaniem innowacji społecznych do funkcjonowania lokalnych instytucji publicznych,

poszukujących praktycznej wiedzy w zakresie konsultacji i mediacji społecznych, partnerstwa publiczno-społecznego, diagnozowania problemów społecznych i komunikacji z mieszkańcami, zajmujących się pozyskiwaniem funduszy na projekty społeczne oraz monitorowaniem ich realizacji, planujących karierę w zarządzaniu opartym o sieci i inicjatywy społeczne.

  • Studiów Podyplomowych Partycypacja społeczna: animacja-superwizja-ewaluacja prowadzonych przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego (więcej: www.pedagogika.ug.edu.pl)

Interdyscyplinarne studia podyplomowe  mają na celu przygotowanie uczestników do działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, poprzez wyzwolenie drzemiącej w ludziach, środowiskach i instytucjach aktywności i energii społecznej oraz pogłębioną refleksję nad działaniem.

Adresaci studiów: Animatorzy i doradcy z Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego Pracownicy samorządowi i pozarządowi zajmujący się programami i projektami zmiany społecznej (rewitalizacji, partycypacji, edukacji społecznej)