• planowanie i realizacja badań o charakterze animacji i interwencji społeczno-edukacyjnej skierowanych do środowisk lokalnych, zawodowych, instytucjonalnych,

np. przygotowanie i wdrażanie projektów rewitalizacji, aktywizacji rozwoju społeczności lokalnych, partycypacji społecznej,partnerstw lokalnych/subregionalnych,  innowacyjnych usług publicznych i społecznych, lokalnych kapmanii społeczno-edukacyjnych,

  • realizacja „badań w działaniu“ mających charakter transformacji sfery publicznej

np. diagnoza i wdrożenie zmian/wprowadzenie innowacji  w instytucji publicznej (w zakresie zarządzania partypacyjnego, wykorzystania potencjału środowiskowego, lokalnego), wprowadzenie nowej strategii programowej/metodycznejh  dla jakieś grupy pracowników sfery usług społecznych,

  • ewaluacja i superwizja projektów i programów publicznyh i społecznych

np. superwizja zmian w instytucji publicznej, Programów Atywności Lokalnej, rewitalizacji, ewaluacja projektów innowacyjnych, systemowych, strategii rozwiązywania problemów społecznych,

  • ekspertyzy i analizy dotyczące rozwoju społeczności lokalnych, projektów animacyjnych, lokalnych polityk publicznych, strategii lokalnych

np. badania potencjału społeczności lokalnej (lokalna mapa zasobów i potrzeb), partycypacyjne diagnozy lokalne i opracowanie dokumentów i programów polityk publicznych (m. in. niepełnosprawnych, rowiązywania problemów społecznych, kultury, zrównoważonego rozwoju, integracji społecznej).

Zrealizowane badania, projekty i analizy:

  • ekspertyza  na temat mikroorganizacji społecznych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  • ogólnopolskie badania Regionalnych Domów Kultury dla Narodowego Centrum Kultury
  • badania inicjatyw sąsiedzkich w Warszawie
  • badania „Laboratorium Animacji Spolecznej“ dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
  • badania potencjału ekonomii społecznej subregionu płockiego