Aktualności

CAL ogłasza rekrutację w celu wyłonienia 20-25 animatorów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie ogłasza rekrutację w celu wyłonienia 20-25 animatorów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Zadaniem Animatorów jest udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury.

Do obowiązków animatorów pracujących z beneficjentami Programu należy:

– udział w przeprowadzeniu diagnozy odkrywającej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej,

– udział w pracach związanych z wyborem 3-7 inicjatyw lokalnych,

– pomoc w przygotowaniu wniosku do realizacji drugiej części zadania zgodnie z regulaminem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017

– pomoc beneficjentowi przy tworzeniu raportu z realizacji pierwszej części zadania oraz raportu końcowego, składanego przez beneficjenta po zakończeniu drugiej części zadania,

– konsultacje w wymiarze minimum 40 godzin miesięcznie dla jednego beneficjenta. Konsultacje w zależności od zgłaszanego przez beneficjenta zapotrzebowania mogą mieć formę bezpośrednich spotkań (minimum 20 godzin miesięcznie) lub być prowadzone zdalnie (elektronicznie, telefonicznie), nadzór merytoryczny nad realizacją opisanych we wniosku inicjatyw lokalnych,

– współpracę przy ewaluacji zadania

– udział w szkoleniu dla animatorów w I połowie lutego 2017 roku

– budowanie sieci współpracy pomiędzy domami kultury będącymi beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017

Zapraszamy do składania ofert zgodnie z poniższą specyfikacją.

Kryteria, które muszą spełnić kandydaci na animatorów:

– wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe (preferowane kierunki: socjologia lub kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą lub marketing kultury lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub zarządzanie projektami lub dziennikarstwo lub komunikacja społeczna lub etnologia);

– doświadczenie w zakresie: tworzenia diagnozy społecznej, ewaluacji projektów społecznych lub kulturalnych, koordynowania projektów społecznych lub kulturalnych, zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi

– znajomość podstawowego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie instytucji kultury – ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 406);

– kwalifikacje do pracy z grupami

– kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy w zespole

– rzetelność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy

Warunki pracy:

– umowa zlecenie

Wymagane dokumenty:

–  CV

– list motywacyjny zawierający krótki opis dotychczasowych doświadczeń nawiązujących do kryteriów

– dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, itp.),

–  dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Zasady naboru:

CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kompetencje należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: biuro@cal.org.pl w terminie do dnia 18 stycznia 2017 roku do godz. 15.00. Dokumenty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Prosimy o dopisanie na swoich dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926.”

Weryfikacja kandydatów na animatorów.

Rekrutacja animatorów zostanie podzielona na 2 etapy.

I etap – weryfikacja pod względem spełniania wymogów formalnych i merytorycznych podanych w ogłoszeniu. Wstępna ocena kandydatur będzie dokonywana przez specjalnie powołany do tego zespół rekrutacyjny składający się z Przedstawiciela NCK i Koordynatorów projektu. Zespół dokona analizy aplikacji i wyłonienia animatorów, którym zaproponowana zostanie współpraca. W przypadku większej niż 40 osób liczby kandydatów na animatorów, zespół rekrutacyjny może dokonać egzaminu kompetencji.

II etap – w przypadku dodatkowych pytań do kandydata/tki na animatora, może zostać przeprowadzona  rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zaproponowane osoby zostaną poddane weryfikacji pod względem posiadanego, najlepszego  doświadczenia podanego według kryteriów.

Weryfikacji animatorów dokona kapituła składająca się z trzech osób: 2 koordynatorów projektu, i/lub dyrektora Instytutu Edukacji Zaangażowanej Heleny Radlińskiej, i/lub przedstawiciela ze strony Zamawiającego – NCK

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i zaprosimy na rozmowy rekrutacyjne, które odbędą się w dniach 23 – 25.01.2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa, tel. +48 22 121 59 10, wew. 10

Bliższe informacje na temat programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017: http://www.nck.pl/dom-kultury/

Pobierz plik.