Aktualności

Certyfikat CAL dla MOPS w Brodnicy!

MOPS w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie) 5 lutego otrzymał Certyfikat Jakości CAL. Poniżej przedstawiamy wywiad z pracownikami ośrodka.

1. Co sprawiło, że zdecydowaliście się ubiegać o Certyfikat Jakości CAL?

Szereg podejmowanych przez nasz Ośrodek działań związany jest z pracą w środowisku naszych klientów. Dotychczasowa praca Metodą Organizowania Społeczności Lokalnej na jednym z brodnickich osiedli bardzo dobrze się sprawdza i chcemy ją rozszerzyć na pozostałe osiedla naszego miasta. Decyzja o podjęciu działań w kierunku uzyskania Certyfikatu powstała w sposób naturalny. Otrzymaliśmy zielone światło od władz miasta, dyrekcji ośrodka, powstała grupa inicjatywna z koordynatorem z zewnątrz na czele, który wniósł nową jakość w szeregi naszej instytucji. Ponadto kontakt, który utrzymywaliśmy z CAL śledząc na bieżąco strony internetowe, publikację i w miarę możliwości korzystając ze spotkań, szkoleń i konferencji oraz forum OSL sprawił, że obraliśmy za cel włączenie brodnickiego MOPS w sieć instytucji CAL. Bardzo ważnym momentem była konferencja zorganizowana w kwietniu 2013 w której uczestniczyła Pani Renata Stańczak przewodnicząca Forum OSL (www.forum.osl.org.pl), która przedstawiła władzom miasta korzyści płynące dla społeczności lokalnej gdy MOPS wprowadzi nowe metody pracy.

2. Skąd wzięła się wiedza na temat Modelu Organizowania Społeczności Lokalnej, za wdrażanie którego jest przyznawany Certyfikat Jakości CAL dla instytucji pomocy i integracji społecznej?

W 2012 roku w ramach realizacji projektu systemowego utworzyliśmy Klub Aktywności Lokalnej, chcieliśmy stworzyć coś co pozwoli nam na nową jakość bezpośrednich kontaktów z klientami MOPS, umożliwi prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej z prawdziwego zdarzenia. Początkowo wszelkie standardy prowadzenia Klubu przygotowywał zatrudniony w nim animator społeczny. Pod koniec 2012 roku po raz pierwszy nasz animator wziął udział w konferencji organizowanej przez CAL w Warszawie. Podczas spotkania uświadomił sobie, że niepotrzebnie od kilku miesięcy wyważa otwarte drzwi, gdyż działania CAL są tożsame z wizją prowadzenia. Podczas konferencji nawiązano pierwsze kontakty, które ułatwiły bieżącą wymianę informacji, publikacji, udział w spotkaniach i szkoleniach.

3. Wdrażanie nowych metod pracy wiąże się z wprowadzeniem zmian do codziennego funkcjonowania placówki, zmian w pracy zespołu. Jak sobie z tym poradziliście?

Po zakończeniu realizacji projektu systemowego Klub Aktywności Lokalnej został włączony w strukturę organizacyjną MOPS, utworzono również przy Ośrodku Brodnickie Centrum Wolontariatu, które pośredniczy w organizacji pracy dla wolontariuszy. Nasze działania na brodnickim osiedlu, które przynoszą coraz lepsze efekty zostały docenione przez władze miasta Brodnicy, które zauważyły, że metoda OSL ma ogromny sens. Dzięki temu nie mieliśmy problemu ze zmianą zapisu w strategicznych dokumentach na szczeblu Gminy. Zmianie uległa również dokumentacja wewnętrzna ośrodka, która przebiegła w sposób systematyczny nieutrudniający naszej bieżącej działalności. Za Organizowanie Społeczności Lokalnej w Brodnickim MOPS odpowiedzialna jest osoba zatrudniona jako Pedagog – Organizator Społeczności Lokalnej, która współpracuje z Instruktorem do spraw kulturalno-oświatowych, wspólnie prowadzą działania w Klubie oraz współpracują z pozostałymi pracownikami Ośrodka. W grudniu 2014 roku wśród osób zatrudnionych w ośrodku zawiązała się grupa wolontariatu pracowniczego, który działa na rzecz upowszechniania metody OSL w naszym mieście.

4. W jakich okolicznościach nastąpiło wręczenie certyfikatu?

Wręczenie Certyfikatu miało miejsce 5.02.2015 roku w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy podczas zorganizowanej z tej okazji uroczystości. Certyfikat wręczyła na ręce dyrektora ośrodka Pana Alfreda Józefiaka Pani Magdalena Popłońska-Kowalska ekspert Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji oraz organizacji, ściśle współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy. Gośćmi honorowymi byli Pani Dorota Wróblewska oraz Pan Michał Neumann – Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu. Podczas spotkania głos zabrał Dyrektor Ośrodka, który wręczył wyróżnienia wolontariuszom wspierającym działania, które miały wpływ na otrzymanie certyfikatu. Prezentacje dotyczącą idei CAL przedstawiła ekspert tegoż Stowarzyszenia, która przedstawiła gościom powody dla których nasz ośrodek został wyróżniony Certyfikatem. Odbyła się również prezentacja filmu przedstawiającego działania OSL w Brodnicy. Głos zabrali również goście, którzy gratulowali nam osiągnięcia i życzyli sukcesów w dalszej pracy.

5. Otrzymaliście Certyfikat – co dla Was to oznacza?

Drugi w naszym województwie Certyfikat CAL jest potwierdzeniem, że nasza instytucja aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego, ale jednocześnie jest to wyzwanie do dalszej wytężonej pracy. W najbliższych latach planujemy dalszy rozwój w zakresie OSL, chcemy stać się propagatorami metod wypracowanych przez CAL wśród innych Ośrodków Pomocy Społecznej w naszym i sąsiednim województwie. Naszym Celem jest wcielenie w życie kolejnych innowacyjnych pomysłów związanych z OSL w naszym mieście, zarażanie pracą w tym wymiarze kolejnych ambitnych osób. Zadbamy o utrzymanie stałego kontaktu z CAL, oraz o podnoszenie kompetencji naszych pracowników w zakresie OSL.

 

Ryszard Konopka – Koordynator
Inga Tylicka – Grzywacz – Animator

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Brodnica powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej. W MOPS zatrudnionych jest 59 osób w tym 13 pracowników socjalnych. W strukturze ośrodka funkcjonuje Klub Aktywności Lokalnej oraz Brodnickie Centrum Wolontariatu.

Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) podkreśla sposób działania organizacji/instytucji w środowisku lokalnym. Niezależnie od specjalistycznego profilu organizacji oznacza wolę przyjęcia przez dany podmiot misji społecznościowej polegającej na formułowaniu i realizacji programu w oparciu o bezpośrednie doświadczenia i zaangażowanie mieszkańców.
Praktycznym wymiarem przyjęcia misji społecznościowej CAL jest wdrożenie przez instytucję poddającą się certyfikacji metodycznie uporządkowanego sposobu/modelu/zasad pracy w społeczności lokalnej, odpowiedniego dla danego typu instytucji oraz przestrzeni/branży społecznej, zawodowej i profesjonalnej (więcej na www.cal.org.pl, www.osl.org.pl) .