Aktualności

Decydujmy razem z młodzieżą!

Dzięki udziałowi w projekcie „Decydujmy Razem” władzom Tczewa wspólnie z mieszkańcami udało się wypracować nową strategię rozwoju miasta. To jednak nie koniec angażowania obywateli we wspólne podejmowanie decyzji. Miasto chce zwiększyć udział młodych ludzi w planowanie lokalnych działań i szykuje nowy statut Młodzieżowej Rady Miasta.

W ramach projektu „Decydujmy razem” opracowana została Strategia Rozwoju Miasta Tczewa do roku 2020. Animatorkami Partycypacji Publicznej w Tczewie są Katarzyna Urbanowska i Monika Rezmer. W ramach działań dotyczących projektu zorganizowane zostały warsztaty konsultacyjne, debata z mieszkańcami miasta i sejmik dla młodzieży. Efektem wszystkich działań jest podjęta przez Radę Miejską w Tczewie w styczniu br. uchwała w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Miasta Tczewa do roku 2020. „Decydujmy razem” jednak cieszy się nie tylko z tego osiągnięcia. W czasie konsultowania strategii podjęto również decyzję o konieczności zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miasta (MRM). Na przykładzie Tczewa widać jak współpraca mieszkańców z urzędem owocuje na wielu polach.

Zdaniem Moniki Rezmer uczniowie tczewskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorą aktywny udział w życiu lokalnej społeczności – Działają zarówno w organizacjach pożytku publicznego, jak i uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach, w ramach mniej lub bardziej formalnych grup. To oni dostrzegli wady funkcjonowania MRM, która jest organem samorządowym reprezentującym ich interesy. Zmiana statutu, działającej już od kilku lat Rady, jest zatem przede wszystkim odpowiedzią na zapotrzebowanie tej grupy mieszkańców Tczewa – podkreśla.

Statut określa nie tylko zasady ordynacji wyborczej, ale też cele, zadania i organy Młodzieżowej Rady. – Planujemy zmodyfikować zasady i tryb wyboru członków. Być może zmieni się liczba okręgów wyborczych, przedział wiekowy oraz czas trwania kadencji Rady. Jednak na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ostatecznej wersji zmian. Są tylko różne propozycje, sugestie i uwagi. – mówi Monika Rezmer. – Planujemy, by zmiany weszły w życie we wrześniu b.r., tj. z początkiem roku szkolnego, aby wybory do Rady nowej kadencji odbywały się już na nowych zasadach. Chcemy poprawić wizerunek Młodzieżowej Rady i umocnić jej pozycję wśród młodzieży – dodaje.

Do aktualnych celów statutowych Młodzieżowej Rady należą: upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku, współpraca z samorządami uczniowskimi czy zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji. Realizacja tych założeń ma w dalszej perspektywie przyczynić się do zwiększenia samoorganizacji grup młodzieżowych. Jak twierdzi Monika Rezmer, już widać zadowalające efekty działania MRM – młodzież zainteresowała się przyszłością miasta i planami jego rozwoju.
„Decydujmy Razem” to ogólnopolski projekt, którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest budowanie mechanizmów włączania mieszkańców w podejmowanie decyzji publicznych oraz wdrażanie polityk publicznych: przedsiębiorczości, zatrudnienia, integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jest jednym z partnerów projektu, odpowiedzialnym za trzy zadania: testowanie subregionalnego modelu partycypacji publicznej (Laboratorium Animacji Społecznej) w 48 gminach i powiatach w województwach: mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, pomorskim i lubuskim, organizację cyklu seminariów pt. „Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych”, przeznaczonych dla przedstawicieli środowiska akademickiego, animatorów oraz samorządowców oraz budowanie środowiska animatorów, którzy staną się twórcami dialogu i pośrednikami między urzędem, a partnerem społecznym.; Doświadczenie CAL zostanie opisane na koniec projektu w opracowywanym podręczniku, prezentującym subregionalny model rozwoju partycypacji publicznej w oparciu o doświadczenia pilotażu.

Więcej informacji na temat Laboratoriów Animacji Społecznej można znaleźć na: http://www.decydujmyrazem.pl/uczestnicy/sciezki_metodyczne.html

Anna Warwas
Fot. Ludwig Schneider/Wikimedia Commons