Aktualności

Do wioseł! – Manewry Aktywności Lokalnej

W dniach 15-16 kwietnia 2015 roku, w Łódzkim Domu Kultury odbyło się I Laboratorium Społeczne Programu Animacji Społecznej pn. Do wioseł! – Manewry Aktywności Lokalnej.


W Laboratorium wzięło udział 50 osób reprezentujących łódzkie instytucje, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Gościem Laboratorium był Marcin Obijalski, dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta.

Spotkanie było prowadzone zgodnie z metodologią Laboratoriów Społecznych (LS), rozwijaną przez Centrum Wsparcia Aktywności Lokalnej CAL od ośmiu lat. Łódzka odsłona LS to próba znalezienia należnego miejsca aktywnym mieszkańcom w procesie rewitalizacji Łodzi.

Cele, które postawiliśmy sobie w ramach Laboratorium to:

 • wypracowanie metodologii tworzenia i funkcjonowania Grup Animacji Lokalnej (GAL)
  w kontekście Programu Animacji Społecznej (PAS)
 • uruchomienie procesu wykorzystania mikrowsparcia w ramach PAS poprzez:

– upowszechnienie informacji o warunkach konkursu na mikrowsparcie

– wygenerowanie listy pomysłów na działania realizowane w ramach konkursu

 • wprowadzenie do PAS perspektywy urbanistycznej.

W celu ich osiągnięcia, Laboratorium w kolejnych sekwencjach dokonało refleksji i poddało analizie następujące aspekty Programu Animacji Społecznej:

 • podsumowano dorobek I Forum Programu Animacji Społecznej, które miało miejsce
  28 marca 2015r. Ujawnione tam zasoby i potencjały strefy wielkomiejskiej były punktem wyjścia do bliższego poznania się i pogłębienia integracji
 • w sekwencji “Urbanistyka społeczna ­czy to możliwe” Paweł Jaworski reprezentujący Fundację „Napraw Sobie Miasto” przeprowadził warsztat, mający powiązać działania społeczne uczestników Laboratorium z urbanistycznymi aspektami rewitalizacji
 • przeprowadzono analizę doświadczeń Stowarzyszenia “Społecznie Zaangażowani”, mogących wesprzeć proces tworzenia Grup Animacji Lokalnej w ramach PAS
 • dokonano analizy mikrowsparcia będącego jednym z narzędzi PAS
 • przeprowadzono “Manewry Kreatywnych” – czyli warsztat w poszukiwania pomysłów na działania partnerskie związane ze społecznymi aspektami rewitalizacji.

W trakcie całego Laboratorium funkcjonowała “Galeria Naszych Aktywności” – czyli możliwość prezentacji dorobku społecznego grup i organizacji reprezentowanych na sali. Drugi dzień rozpoczęto Giełdą Inspiracji Osobistych czyli dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem na temat, co może napędzać działania liderów społeczności lokalnych.

Całość przebiegu Laboratorium oparto o metodologię Word Cafe. Najważniejszym dorobkiem Laboratorium jest wypracowanie katalogu pomysłów na działania w ramach mikrowsparcia oraz zawiązania pierwszych grup partnerskich, które zdeklarowały wspólną realizację planowanych działań. Dodatkowo porozumiano się w sprawie tworzenia mapy Partnerów
i Inicjatyw będącej bazą danych prezentującą dorobek PAS. Wersja robocza mapy znajduje się pod adresem: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zcSVaBqKd9UQ.k6SpyX-GXGBI&usp=sharing

Poza tym uzgodniono także kalendarz najbliższych spotkań animacyjnych i sposoby wsparcia wykonawców ostatecznych w procesie pisania wniosków o mikrowsparcie.

Program  jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani w ramach projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Nowy obraz

Nowy obraz (5)