Aktualności

Irlandia: Konferencja na temat OSL

Ponad 150 osób z ok. 10 krajów przyjechało do Maynooth w Irlandii,  aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pracy ze społecznością lokalną i rozwoju lokalnego.

Trwa konferencja „An International Community Development Conference: Community Work and Community Development in 2011: global issues, european challennges and irish dimensions“. Główne cele które postawili sobie jej organizatorzy to zebranie informacji i doświadczeń dotyczących pracy ze społecznością lokalną  i wspierania rozwoju lokalnego (community work, community development).

Uczestnicy starają się zidentyfikować i podjąć dyskusję wokół kluczowych kwestii i wyzwań stojących przed organizatorami społeczności lokalnych, grup wykluczonych i narażonych na wykluczenie społeczne.  Wspólnie zastanawiają się nad wyznaczeniem strategicznych kierunków współpracy i dialogu instytucji zajmujących się OSL i rozwojem lokalnym zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynardowym. W wydarzeniu uczestniczą organizatorzy społeczności lokalnych, akademicy eksperci. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL reprezentują  Paweł Jordan i Rafał Krenz.

Pierwsza sesja plenarna dotyczyła głównych zasad, wymagań i wyzwań związanych z rozwojem lokalnym i organizowaniem społeczności lokalnej.  Zostały postawione pytania o wartości leżące u podstaw zaangażowania i pracy nad zmianą społeczną. Pojawiały się trudne zagadnienia i pytania: Czy budowanie tożsamości, współpracy i siły społeczności lokalnej ma prowadzić do lepszego wykorzystania istniejących uwarunkowań i możliwości, czy też dążyć do dekonstrukcji i rekonstrukcji  rzeczywistości, struktur w imię tworzenia nowych szans? Jest to wyraźne wskazanie na dwie drogi: jedna to budowania pozytywnej zmiany małymi krokami w ramach istniejących struktur. Druga, rozumiana jako radykalna opozycja wobec istniejących warunków i niesprawiedliwości społecznej, ma na celu wykreowanie nowych form i systemów opartych o wyznawane w pracy ze społecznością lokalną wartości. Jaka jest zatem rola i odpowiedzialność oganizatora społeczności lokalnej wprowadzającego interwencję i inicjującego procesy rozwoju lokalnego?

Druga część konferencji poświęcona była refleksji nad najważniejszymi wyzwaniami i problemami z różnych poziomów i punktów widzenia. Wszyscy uczestnicy zwracali uwagę na znaczenie światowego i europejskiego kryzysu oraz globalne problemy.  Konieczny jest według nich namysł nad obowiązującym paradygmatem ekonomicznym, politycznym oraz podstawami demokracji. W opinii uczestników organizowanie społeczności lokalnych jest elementem wspierającym rozwój lokalny oraz wzmacniającym model demokracji partycypacyjnej. Zmiana społeczna, wzrost spójności społecznej, sprawiedliwość społeczna, przeciwdziałanie dyskryminacji oparte jest o aktywne, zaangażowane, zorganizowane i świadome wspólnoty lokalne. Podkreślano, że kryzys zmienił znaczenie ról społecznych instytucji na scenie publicznej wydobywając wartość działań oddolnych,  lokalnych jako elementu przeciwdziałania skutkom problemów gospodarczych w życiu zwykłych ludzi. Warto podkreślić ideowe zaangażowanie uczestników opowiadających się jednoznacznie za nowym modelem gospodarczym sprzyjającym lokalnym społecznościom.

Organizatorem konferencji jest National University of Ireland, Maynooth oraz European Community Development Network (CEBSD).