Aktualności

Jedyne w Polsce!

Collegium Civitas wspólnie z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zapraszają do studiowania na kierunku Zarządzanie Rozwojem Społeczności Lokalnych.

Zaplecze merytoryczno-badawcze specjalizacji tworzy Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych www.badaniawdzialaniu.pl, w ramach którego studenci mają możliwość prowadzenia własnych badań empirycznych.

Specjalizacja w systemie niestacjonarnym na kierunku Socjologia.

Studia Zarządzanie Rozwojem Społeczności Lokalnych kształcą przyszłych liderów społecznych, specjalistów zdolnych do aktywizacji gmin i społeczności lokalnych. Stale rośnie zapotrzebowanie instytucji rządowych, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych na specjalistów do spraw kreowania, koordynacji i realizacji lokalnych polityk publicznych. Absolwenci specjalizacji będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu animacji i mediacji społecznej, opracowywania strategii lokalnej i nawiązywania współpracy z organizacjami społecznymi i biznesowymi.

W programie m.in.:

 • zarządzanie publiczne i publiczno-społeczne w administracji samorządowej,
 • partycypacja społeczna lokalnych politykach publicznych,
 • animacja i mediacja społeczna,
 • idea i praktyka dobrego (współ)rządzenia (good governance),
 • procesy społeczno-kulturowe w społecznościach lokalnych,
 • kreowanie i zarządzanie zmianą,
 • diagnoza zasobów i potencjału społeczności lokalnej,
 • planowanie strategiczne,
 • koordynacja i mobilizacja działań instytucji publicznych,
 • analiza uwarunkowań i scenariuszy rozwoju,
 • socjologia i pedagogia organizacji,
 • badania ewaluacyjno-superwizyjne.

Studia skierowane są do osób:

 • zainteresowanych pracą lub już pracujących w strukturach samorządu lokalnego czy organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne,
 • interesujących się lub zajmujących się tworzeniem lokalnych projektów i strategii oraz wprowadzaniem innowacji społecznych do funkcjonowania lokalnych instytucji publicznych,
 • poszukujących praktycznej wiedzy w zakresie konsultacji i mediacji społecznych, partnerstwa publiczno-społecznego, diagnozowania problemów społecznych i komunikacji z mieszkańcami,
 • zajmujących się pozyskiwaniem funduszy na projekty społeczne oraz monitorowaniem ich realizacji,
 • planujących karierę w zarządzaniu opartym o sieci i inicjatywy społeczne.

Absolwenci specjalizacji posiądą umiejętności w zakresie:

 • włączania mieszkańców w procesy tworzenia i realizacji lokalnych polityk publicznych,
 • uruchamiania przedsięwzięć i projektów lokalnych opartych na partnerstwie międzysektorowym,
 • przeprowadzania konsultacji i diagnozy społeczności lokalnej,
 • budowania efektywnej komunikacji i relacji pomiędzy samorządem a obywatelami,
 • wykorzystania lokalnego potencjału społecznego i instytucjonalnego do rozwoju lokalnego,
 • animacji i mediacji społecznej,
 • opracowywania strategii lokalnych,
 • współpracy z organizacjami społecznymi i biznesowymi

Więcej informacji znajdziesz pod linkiem:

http://www.civitas.edu.pl/socjologia_specjalizacja_zarzadzanie_rozwojem_spolecznosci_lokalnych