Aktualności

Kim jest organizator społeczności lokalnych?

Zapraszamy do lektury publikacji Profil kompetencji. Organizator społeczności  lokalnych. To pierwsza z serii dziewięciu publikacji poświęconych organizowaniu społeczności lokalnej wydanej przez CAL w ramach projektu „Standardy w Pomocy”.

Organizator społeczności lokalnej jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a grupami mieszkańców, pomiędzy mieszkańcami a organizacjami oraz władzami, a często także pomiędzy osobami zawodowo zajmującymi się budowaniem społeczności lokalnych, które pracują nad rozwojem społecznym dzielnic, osiedli, wsi z ramienia różnych organizacji i instytucji. W publikacji obszernie opisano jakie zadania wykonują organizatorzy społeczności lokalnych, na jakich obszarach działają oraz przedstawiono zakres ich prac i obowiązków.

Organizator społeczności lokalnych stymuluje i wspiera obywateli, instytucje oraz organizacje w rozwiązywaniu problemów społecznych w określonych dzielnicach, miastach lub na innych obszarach. Planuje i organizuje różnorodne działania i projekty z obywatelami i partnerami, korzystając z szerokiego wa¬chlarza interwencji na różnych poziomach – od jednostki do grupy. Jego celem jest wspieranie inicjatyw mieszkańców, tworzenie wzajemnych relacji między nimi oraz nawiązywanie współpracy obywateli z instytucjami i/lub partnerami. Organizator społeczności lokalnych wspiera ich w tworzeniu wspólnoty, wzmac¬nianiu więzi oraz w działaniach zmierzających do poprawy warunków życia, co prowadzi do zwiększenia dobrobytu indywidualnego i grupowego. Organizator społeczności lokalnych w większości przypadków działa z ramienia organizacji, których zadaniem jest praca na rzecz miasta, dzielnicy, osiedla lub wsi.

Książka jest pierwszą z serii dziewięciu tłumaczeń zagranicznych publikacji wydanych przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Na serię składają się sztandarowe (głównie angielskie) publikacje dotyczące pracy ze społecznością lokalną, angażowania społeczności do działania i samoorganizowania się. Książki pokazują różne wymiary pracy ze społecznością lokalną – praktyczny, polityczny oraz historyczny. Dają szansę na porównanie jak pracuje się w kraju,  w którym istnieje wieloletnia tradycja tzw. community work, z sytuacją w Polsce, która 20 lat temu uzyskała niepodległość i cały czas tworzy podstawy polityki społecznej. Przed wojną w Polsce mieliśmy silną tradycję związaną z pedagogiką społeczną (w tym postacią Heleny Radlińskiej), w której odwoływano się do „sił społecznych”. Niestety lata powojenne zahamowały rozwój myśli i metody środowiskowej pracy socjalnej, stąd potrzeba korzystania z doświadczeń innych krajów, z których najbardziej zaawansowanym w metodach pracy ze społecznościami lokalnymi jest Wielka Brytania. Jak dotąd w Polsce pojawiły się dość nieliczne pozycje literatury z tego obszaru. Tę lukę ma zapełnić seria publikacji, do której należy niniejsza książka.

Do pobrania:
Profil kompetencji. Organizator społeczności  lokalnych

Publikacja została wydana w ramach projektu “Tworzenie i Rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.