Aktualności

List otwarty w sprawie odwołania Pani Ewy Kłosowskiej – dyrektor MOPS w Wejcherowie

Z wielkim zdumieniem i zaniepokojeniem dowiedzieliśmy się o nagłym zwolnieniu z funkcji dyrektora MOPS w Wejherowie Pani Ewy Kłosowskiej przez Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta

           Kierowany przez Panią Ewę Kłosowską Ośrodek był aktywnym uczestnikiem projektu systemowego pt. Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej. Dwie pracownice socjalne przeszły cykl szkoleniowy prowadzony przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, w jego wyniku MOPS w Wejherowie w oparciu o Model Organizowania Społeczności Lokalnej zrealizował w 2012 roku wioskę tematyczną dla dzieci z ul. Kotłowskiego na Osiedlu Sucharskiego – działania te odbywały się przy wsparciu superwizyjno-mentorskim w ramach projektu. Były także poddane wnikliwej obserwacji w ramach prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych w projekcie Standardy w pomocy badań jakościowych – dwie badaczki, dr Magdalena Dudkiewicz i dr Katarzyna Górniak prowadziły badania w Wejherowie przez niemal dwa lata. Wyniki badania zostały zamieszczone w tomie Oblicza zmiany lokalnej – studia przypadków, w studium 4 pod znaczącym tytułem: Sukces w średnim mieście (http://www.isp.org.pl/publikacje,1,645.html).

Należy podkreślić, że wioska tematyczna – uznana za jedno z najbardziej udanych działań wśród wszystkich realizowanych przez pracowników socjalnych w ramach projektu Standardy w pomocy i często prezentowane jako modelowe i godne naśladowania – możliwe było w równej mierze dzięki zaangażowaniu pracowników socjalnych, jak i przychylności i zrozumieniu dla projektu i metody OSL Pani dyrektor Ewy Kłosowskiej. Podczas całego projektu prowadzone były z Nią liczne rozmowy i wykazywała się Ona ogromnym zaangażowaniem i wsparciem dla swoich pracowników. Działania wejherowskich pracowników socjalnych zostały docenione także przez lokalne media oraz przez władze województwa pomorskiego, które główną realizatorkę tych działań Hannę Ossowską odznaczyły nagrodą „Srebrne Drzewko”, przyznawaną przez Marszałka Województwa w uznaniu za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w zakresie polityki społecznej. (Nagroda została przyznana za realizację innowacyjnych programów w zakresie organizacji społeczności lokalnej oraz aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych). Wejherowski MOPS zarządzany przez Panią Ewę Kłosowską współpracował także z Uniwersytetem Gdańskim. Studenci odbywali w Ośrodku – wysoko przez nich oceniane – praktyki i staże, a  pracownicy naukowo-dydaktyczni UG włączali się w proces doskonalenia umiejętności kadry MOPS oraz realizacji zadań środowiskowych. Dyrektor Ewa Kłosowska wraz z profesor Marią Mendel z UG (w latach 2008-2012 pełniącą funkcję Prorektora ds. Kształcenia i organizującą kształcenie m.in. na kierunku Praca socjalna), od wielu lat owocnie współdziałały, na najbliższe lata planując wspólne uczestnictwo MOPS i UG w – objętych dofinansowaniem – projektach i programach zorientowanych na rozwój uczelni wraz z instytucjami pełniącymi rolę ich interesariuszy zewnętrznych. Rolę tę przez lata z powodzeniem odgrywał MOPS Wejherowo działający pod kierunkiem Dyrektor Ewy Kłosowskiej.

           Jesteśmy głęboko zaniepokojeni nagłym zdymisjonowaniem Pani Dyrektor Ewy Kłosowskiej, którą uważamy za osobę bardzo przychylną i dobrze rozumiejącą konieczność zmian w polskim systemie pomocy społecznej – stworzenia w jego obrębie nowoczesnych instytucji realnego wsparcia, aktywizacji oraz inicjowania zmiany społecznej, w miejsce zbiurokratyzowanych urzędów służących wypłacie zasiłków. Jednocześnie poważnie obawiamy się także o dalsze losy działań podejmowanych na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej w MOPS w Wejherowie. To właśnie Dyrektor Ewa Kłosowska i Jej sposób zarządzania MOPS stanowił gwarancję ich kontynuacji i rozwoju w kolejnych latach.

W imieniu ekspertów:

Barbary Bąbskiej, prof. Marii Mendel, Magdaleny Popłońskiej-Kowalskiej, Pawła Jordana, dr Magdaleny Dudkiewicz,

dr Tomasza Kaźmierczaka, dr Marka Rymszy

 

dr Jacek Kucharczyk                                                             dr Bohdan Skrzypczak

Prezes Zarządu FISP                                                             Prezes Zarządu CAL

 

pobierz: LIST OTWARTY