Aktualności

Nagroda dla dyrektorki Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

Jedną z laureatek tegorocznej edycji Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej jest Krystyna Kryszewska, kierująca pracą OPS w Radlinie. Kapituła konkursu doceniła sposób, w jaki zachęca ludzi do współdziałania oraz wzmacnianie warsztatu pracy socjalnej.

Krystyna Krzyszewska – jest żarliwą propagatorką idei wolontariatu, inicjatorką Stowarzyszenia „Radlińska Przystań” oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. Jako dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zwraca się w stronę potrzebujących i podejmuje działania wykraczające poza standardowe formy pomocy społecznej.

Konkurs dla Animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej ma na celu promowanie animatorów społecznych oraz wykonywanych przez nich działań. Kandydata do Konkursu zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje, dołączając do formularza zgłoszeniowego rekomendacje od przedstawicieli lokalnych władz, instytucji, grup formalnych i nieformalnych lub osób. Kapitułę Konkursu tworzą laureaci poprzednich pięciu edycji, czyli 38 animatorów z całej Polski.

Helena Radlińska, patronka konkursu, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce, w swojej teorii kładła nacisk na istotność pracy animatora w przestrzeni lokalnej i towarzyszące jej mechanizmy sił społecznych, czyli relacji zawiązującej się pomiędzy jednostką a środowiskiem.