Aktualności

Nowe oblicze samorządów

 

Czterdzieści osiem gmin i powiatów (zobacz listę) przystąpiło do realizacji projektu „Decydujmy razem” – największej dotychczas inicjatywy w Polsce poświęconej partycypacji społecznej. Głównym celem przedsięwzięcia jest przygotowanie administracji samorządowej do partycypacyjnej współpracy z mieszkańcami.

Dlaczego partycypacja jest ważna?

Partycypacja społeczna polega na świadomym oraz aktywnym udziale obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących ich powiatu, gminy, dzielnicy. Partycypacyjny model współpracy zwiększa zaangażowanie społeczne i współodpowiedzialność za decyzje podejmowane na poziomie samorządów. Prowadzi to do poprawy jakości dokumentów programowych gmin i powiatów, co w kolejnych etapach przekłada się na skuteczniejsze działania samorządów, pozwalające zaspokoić lokalne potrzeby. Z kolei mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe, mogąc uczestniczyć w planowaniu działań swojej gminy czy powiatu, zyskują poczucie kontroli nad tym, co dzieje się w ich regionie, mogą lepiej poznać i ocenić aktywność wybranych przez siebie reprezentantów.

Co zyskają samorządy, które przystąpiły do projektu?

W ramach projektu przedstawiciele samorządów lokalnych, animatorzy partycypacji społecznej wraz z lokalną społecznością będą współpracować przy planowaniu i realizacji działań w obszarze zatrudnienia, integracji społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju. Pracownicy 108 gmin i powiatów z terenu całej Polski będą uczestniczyć w cyklu zajęć edukacyjnych, oraz otrzyma wsparcie doradcze podczas spotkań grup roboczych nad konkretnym obszarem.

Rezultatem projektu ma być włączenie powstałych rozwiązań do strategii oraz działań powiatu, gminy czy dzielnicy. Przede wszystkim jednak – wypracowanie skutecznej praktyki współdziałania organów samorządowych z mieszkańcami, również przy planowaniu i realizacji kolejnych przedsięwzięć. Zbudowane zostaną podstawy autentycznego dialogu z mieszkańcami w określaniu problemów i poszukiwaniu rozwiązań. Mieszkańcy poczują się współodpowiedzialni za podejmowane decyzje, a władze wzmocnią swój demokratyczny wizerunek.

”Decydujmy razem” to systemowy projekt realizowany przez siedmiu partnerów: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie CAL, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz Fundację Fundusz Współpracy. Wszystkie organizacje mają wieloletnie doświadczenie w działaniach na rzecz samorządu i społeczności lokalnych.  Projekt  „Decydujmy razem  – wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz w podejmowaniu decyzji publicznych” to część Działania 5.3 – “Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy na: www.decydujmyrazem.pl