Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL to ogólnopolskie stowarzyszenie, które działa od 2000 roku na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w Polsce. Podstawową formą działania jest wspieranie rozwoju poprzez wdrażanie programów/projektów animacyjnych dla instytucji publicznych (ośrodków kultury, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych)/grup społecznych/animatorów/liderów/mieszkańców z różnych sektorów i dziedzin życia publicznego. Jednym z kluczowych kierunków jest edukacja środowiskowa, a oferta edukacyjna skierowana jest do osób i instytucji, których głównym celem jest podejmowanie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych. Stosowane przez nas rozwiązania służą praktycznej realizacji idei zrównoważonego rozwoju lokalnego, którego efektem jest lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju dla każdego obywatela. W tym jest edukacja osób dorosłych w celu nabycia, przywrócenia, wzmocnienia ich kompetencji społecznych, zawodowych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.

Jesteśmy ogólnopolskim liderem w zakresie wspierania i upowszechniania działań środowiskowych poprzez:

  • działania w lokalnych społecznościach: prowadzimy bezpośrednią pracę z mieszkańcami o charakterze organizowania społeczności lokalnej na warszawskim Grochowie, która koordynowana jest przez Centrum Społeczne Paca 40,
  • inwestowanie w profesjonalizację kadry: pomagamy lokalnym służbom w tym, by stawały się bardziej skuteczne, przydatne i dostępne dla tych, których potrzeby starają się zaspokajać. W latach 2006-2022 CAL przeszkoliło ponad 9000 pracowników instytucji pomocy społecznej w zakresie: programów aktywności lokalnej, integracji – aktywizacji społecznej, metod pracy zespołów interdyscyplinarnych, wypalenia zawodowego i superwizji, organizowania społeczności lokalnych, usług społecznych, itp.,
  • wypracowywanie modelowych rozwiązań kierowanych do instytucji pomocy i integracji społecznej, m.in.: PAL, Model środowiskowej pracy socjalnej/ organizowanie społeczności lokalnej, Model superwizji pracy socjalnej,
  • tworzenie bazy wiedzy i dobrych praktyk: www.osl.org.pl, www.cal.org.pl, www.centrumpaca.pl,
  • wspieranie samoorganizacji i współpracy środowiska pracowników służb społecznych w zakresie aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej, w tym: Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych.

Wyróżnia nas zaangażowanie, wiara w potencjał społeczności, długofalowa strategia, otwartość na współpracę, normalność i ideowość, a także przekonanie o możliwości rozwoju w oparciu o edukację: społeczną oraz społeczności. Dobrze komunikujemy się i współpracujemy z różnorodnymi środowiskami zawodowymi, społecznymi i lokalnymi.