Aktualności

Ogłoszenie o naborze fiszek skalowanej innowacji w ramach projektu grantowego „Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich”

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór fiszek skalowanej innowacji w ramach projektu grantowego „Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV Innowacje społeczne, numer projektu grantowego POWR.04.01.00-00-ODW2/21, realizowanego w partnerstwie organizacji:

 1. Lider: Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku, ul. Modlińska 6 lok. U3, 15-066 Białystok,
 2. Partner 1: Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie, ul. Szkolna 20, 16-050 Michałowo,
 3. Partner 2: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa.

Grantodawcą jest lider partnerstwa Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Przedmiot naboru

Przedmiotem naboru są fiszki skalowanej innowacji. Fiszka to dokument aplikacyjny opracowywany przez podmiot  przystępujący do naboru grantów na wdrażanie innowacji „Opieka domowa na terenach wiejskich” zawierający informacje o spełnianiu kryteriów podmiotowych i przedmiotowych oraz zobowiązanie skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie przez Grantodawcę. Fiszka jest dokumentem aplikacyjnym na podstawie, którego zostaną wyłonieni Grantobiorcy, którzy otrzymają grant na skalowanie innowacji.

Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działań o charakterze wdrożeniowym polegających na skalowaniu innowacji opieka domowa na terenach, w tym na:

 • przygotowaniu do wdrażania innowacji w wybranym konkretnym środowisku wiejskim, do którego skierowane jest wypracowane rozwiązanie oraz
 • wdrożeniu innowacji w grupie  odbiorców innowacji adekwatnej do założeń skalowanego rozwiązania. W ramach grantu nie jest możliwa realizacja działań polegających na opracowaniu nowego rozwiązania.

Celem grantów jest wdrażanie opieki domowej na terenach wiejskich  z zachowaniem zgodności z modelem.

Skalowaniu podlega innowacja „Opieka domowa na terenach wiejskich”, która opiera się na dwóch filarach:

 • dostosowaniu usług społecznych i zdrowotnych, świadczonych w formie domowej, do rzeczywistych i indywidualnych potrzeb osób chorych oraz
 • na włączeniu do zespołu opieki domowej opiekunów/ek, które będą wspierać specjalistów w opiece nad chorymi oraz opiekunów chorych, często również chorych osób w podeszłym wieku.

Opis innowacji stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu naboru

Podmioty uprawnione do ubiegania się o grant

Podmiotami uprawnionymi  do ubiegania się o grant są podmioty publiczne lub prywatne świadczące usługi społeczne i/lub zdrowotne w różnych formach, które wdrożą skalowaną innowację społeczną na terenie wiejskim.

Podmiotami uprawnionymi  do ubiegania się o grant mogą być wyłącznie podmioty, które jednocześnie wykorzystują innowację w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji. Oznacza to, że mogą to być podmioty świadczące takie usługi, a nie np. podmioty koordynujące ich świadczenie.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są  w szczególności następujące podmioty spełniające jednocześnie kryteria wskazane powyżej:

 • podmioty publiczne w szczególności ich jednostki organizacyjne świadczące usługi społeczne i/lub zdrowotne;
 • podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą w obszarze usług  społecznych i /lub zdrowotnych w różnych formach (na podstawie PKD podmiotu);
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w obszarze usług  społecznych i /lub zdrowotnych w różnych formach (na podstawie PKD podmiotu).

Są to między innymi:

 • instytucje wspierania rodziny;
 • placówki wsparcia dziennego;
 • jednostki specjalistycznego poradnictwa dla rodzin;
 • centra opiekuńczo-mieszkalne;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • hospicja;
 • placówki ochrony zdrowia
 • jednostki świadczące domową opiekę długoterminową.

Kwota przeznaczona na nabór

Planowana alokacja w projekcie grantowym na skalowanie innowacji wynosi 2 085 761,00 PLN w tym w ramach:

naboru I przewidziana jest kwota 1 085 761,00 PLN

naboru II – 1 000 000,00 PLN (termin ogłoszenia naboru 2 zostanie podany do wiadomości na 14 dni przed terminem składania wniosków na stronie internetowej www.opieka.owop.org.pl)

W uzasadnionych przypadkach Grantodawca może podjąć decyzję o zmianie wysokości alokacji przewidzianej w ramach naboru.

Wysokość jednego grantu od 50 000 do 100 000 zł na jeden projekt skalowanej innowacji.

Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%. Wkład własny nie jest wymagany.

W ramach Grantu nie jest możliwe pobieranie opłat od odbiorców innowacji za usługi świadczone w ramach Grantu.

Jeden potencjalny Grantobiorca może złożyć maksymalnie jedną fiszkę w obu naborach łącznie.

Termin i miejsce składania fiszek

Wybór Grantobiorców jest dokonany w otwartych naborach o charakterze ogólnopolskim z zachowaniem zasady bezstronności i przejrzystości.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie fiszki w terminie ogłoszonego naboru za pośrednictwem strony https://opieka.owop.org.pl/

Termin 1 naboru: od dnia 7 kwietnia od godziny 0:00 do dnia do godz. 14 kwietnia do godz. 23:59.

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o grant jest wypełnienie fiszki w języku polskim. Fiszkę skalowanej innowacji Grantobiorca wypełnia na formularzu, której wzór określono w załączniku nr 1 do Regulaminu, w formie elektronicznej  i składa podpisaną przez osoby uprawnione za pośrednictwem strony internetowej https://opieka.owop.org.pl/  w postaci skanu w formacie pdf. W tym celu Grantobiorca  zakłada konto użytkownika na stronie internetowej https://opieka.owop.org.pl/

Fiszka jest  dostarczana Grantodawcy wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://opieka.owop.org.pl/ Za datę wpływu fiszki skalowanej innowacji uznaje się termin złożenia wersji elektronicznej za pośrednictwem strony www.opieka.owop.org.pl.

Fiszka jest opracowana w sposób  zapewniający Grantodawcy możliwość oceny  potencjału Grantobiorcy oraz zgodności założeń grantu oraz grupy odbiorców ostatecznych z modelem.

Każdy Grantobiorca może wycofać złożoną przez siebie fiszkę skalowanej innowacji z uczestnictwa w procedurze wyboru Grantobiorców. W tym celu należy na adres e-mail: opieka@owop.org.pl wysłać  oświadczenie o wycofaniu fiszki z procedury. Złożenie takiego oświadczenia może nastąpić w każdym momencie przeprowadzania procedury wyboru Grantobiorców.

Dodatkowe informacje

Zasady dotyczące składania wniosków w naborze, kryteria oceny wniosków oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy zostały określone w Regulaminie naboru

 Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru należy kierować do Grantodawcy – Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych – mailem na adres opieka@owop.org.pl oraz pod numerem infolinii czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00 pod numerem tel: +48 570 900 335

Pełna dokumentacja naboru jest do pobrania na stronie internetowej https://opieka.owop.org.pl/dokumentacja/

FE_POWER_poziom_pl