Aktualności

Partycypacja buduje lokalną markę

Podczas seminarium „Produkt lokalny jako szansa partycypacyjnego rozwoju”, organizowanego w ramach projektu „Decydujmy razem”, 4 lokalne organizacje pozarządowe z subregionu „Naszyjnik Północy”  podpisały porozumienie dotyczące współpracy i działania na rzecz marki lokalnej.

Porozumienie sygnowały: Fundacja Naszyjnik Północy, Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie”, Fundacja „Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy”. Na jego mocy powstanie zespół roboczy do spraw rozwoju marki lokalnej, w skład którego wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także wytwórcy regionalnych produktów. Celem zespołu będzie m.in. praca nad medialnym wizerunkiem marki, ale też konsultacje z władzami samorządowymi w kolejnych gminach i zachęcanie ich do włączenia się w działania. Sformalizowanie współpracy ułatwi również pozyskiwanie środków finansowych na projekty w ramach porozumienia.

– Już od 12 lat nasza Fundacja skupia wokół siebie inicjatywy pozarządowe, których działania i cele statutowe wpisują się w program rozwoju społeczności lokalnej oraz promocji regionalnych wyrobów. Nieprzypadkowo zainicjowaliśmy porozumienie organizacji z regionu. Wcześniej współpracowaliśmy ze sobą nieformalnie, ale dzięki „Decydujmy Razem”, mogliśmy nadać naszemu partnerstwu nową jakość – mówi prezes Fundacji „Naszyjnik Północy” i Animator Subregionalny w projekcie „Decydujmy razem” Marek Romaniec.

Porozumienie wokół Programu „Marki Lokalnej Naszyjnik Północy” to ważny moment dla subregionu również ze względu na potrzeby wynikające z zapisów w dokumentach strategicznych tworzonych w gminach (głownie programów z obszaru polityki zrównoważonego rozwoju). Pracujące w projekcie „Decydujmy razem” Grupy Robocze w gminach właśnie kończą partycypacyjne tworzenie programów opierających swoje założenia o lokalne dziedzictwo. Zgodnie z założeniami projektu programy zostaną przedstawione do uchwalenia już w kwietniu br.

– Sukces projektu „Decydujmy Razem” polega na tym, że regionalne organizacje są teraz lepiej skomunikowane z lokalnymi działaczami i wytwórcami. Co więcej, w Program „Marki Lokalnej” zaangażowały się samorządy, których potrzeby zostały uwzględnione w tworzonych w ramach „Decydujmy razem” dokumentach strategicznych. Myślę, że wypracowywane programy zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem potencjału historycznego i kulturalnego regionu będą miały duże znaczenie dla rozkwitu lokalnej turystyki – dodaje Marek Romaniec.

Subregion „Naszyjnik Północy” to 10 gmin województwa pomorskiego, z których 5 gmin oraz jeden powiat realizują projekt „Decydujmy razem”. Animatorem Subregionu („opiekunem” subregionu w projekcie „Decydujmy razem”) jest Marek Romaniec – Prezes Fundacji „Naszyjnik Północy”, która od 2001 r. realizuje Program „Marki Lokalnej”.

„Decydujmy Razem” to projekt unijny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest budowanie mechanizmów partycypacji w działaniach samorządów. Liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, partnerami – sześć organizacji pozarządowych, w tym Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, które odpowiada m.in. za testowanie modeli partycypacji w ramach subregionalnej ścieżki metodycznej .

W ramach ścieżki CAL do projektu  przystąpiło 40 gmin i 8 powiatów, wchodzących w skład 8 subre-gionów. Liderzy samorządów wyznaczyli animatorów partycypacji, którzy odpowiadają za przepro-wadzenie warsztatów konsultacyjnych i tworzenie programu wraz z Grupami Roboczymi w ramach jednej z czterech wybranych polityk publicznych: zatrudnienia, integracji społecznej, przedsiębiorczości lub zrównoważonego rozwoju.
Zobacz mapę gmin i powiatów biorących udział w projekcie „Decydujmy razem”:

 http://www.decydujmyrazem.pl/mapa.html