Aktualności

O aktywnej polityce społecznej w Toruniu

- Chcieliśmy podjąć dyskusję, w którą stronę powinna zmierzać pomoc społeczna na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – mówi Paweł Jordan, ekspert Stowarzyszenia CAL – W Polsce po 20 latach trzeba podjąć wyzwanie szukania nowego kierunku aktywizująco – integracyjnego. Obok wsparcia osłonowego i ratowniczego działania mobilizujące ludzi do samopomocy, wolontariat, tworzenie partnerstw powinny stać się codzienną praktyką w pomocy społecznej.

”Aktywna polityka społeczna – dokąd zmierzamy?” to tytuł konferencji promocyjno – informacyjnej dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. Konferencja odbyła się 27 czerwca w Toruniu.

Celem konferencji było promowanie Aktywnej Polityki Społecznej jako modelu rozwiązań aktywizujących i wzmacniających społeczności lokalne. Podczas spotkania zostały też przedstawione metody pracy socjalnej, jak: praca z zespołem interdyscyplinarnym, animacja społeczności lokalnych, środowiskowa praca socjalna. Prelegentki: Renata Stańczyk z MOPR Włocławek i Joanna Cieślik z MOPS Przesnysz zaprezentowały też przykłady dobrych praktyk z zakresu aktywnej polityki społecznej w kraju i w województwie kujawsko-pomorskim,

Zadanie jest elementem projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Akademia pomocy i integracji społecznej –wsparcie kadr”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Priorytet VII– Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencja została zrealizowana na zlecenie ROPS w Toruniu przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.