Pełny harmonogram działań projektowych w ramach projektu CO-GREEN

***

ZADANIE 1 (Event 1) Międzynarodowe webinaria dotyczące współtworzenia ram dla lokalnych działań partycypacyjnych (D 1)

Podczas tego zadania rozpoczęliśmy proces angażowania przedstawicieli lokalnych społeczności w działania projektowe. Zorganizowaliśmy dwa międzynarodowe webinaria, podczas których przedstawiciele społeczności lokalnych z Polski, Chorwacji, Włoch i Grecji mieli okazję się poznać i podyskutować o kluczowych uwarunkowaniach lokalnych: społecznych, gospodarczych i ekologicznych będących podstawą dalszych działań w projekcie.

Współpraca podczas obu spotkań była intensywna, a uczestnicy zgadzali się co do ogólnych stwierdzeń i wizji, ale mieli różniące się poglądy  co do tego, jak ustalić priorytety działań i rozwiązań. Ogólnie rzecz biorąc, główne problemy zidentyfikowane przez uczestników odnoszą się do:

 • zarządzania usługami i przestrzeniami miejskimi (np. transportem publicznym, gospodarką odpadami, dostępnymi mieszkaniami, dostępnymi przestrzeniami publicznymi,
 • aktywizacji młodych ludzi, którzy mają tendencję do braku zaangażowania,
 • roli turystyki, jako zrównoważonej polityki,
 • roli “społeczności energetycznych”, które postrzegane są jako możliwy przełom w celu wsparcia kosztów zielonej transformacji.

Uczestnicy wykazali się świadomością, że obywatele muszą ponieść część kosztów związanych z przejściem od społeczeństwa i gospodarki opartej na węglu do zrównoważonych źródeł energii oraz do ostrożnego i zrównoważonego rozwoju.

Rozpoczęliśmy tym samym proces mapowania zasobów i potrzeb w kontekście zielonej transformacji.

Inspirowaliśmy się wzajemnie do działań wskazując na aspiracje w zakresie zielonej zmiany społecznej.

Webinar 1 – 17.01.2023

Webinar 2 – 23.01.2023

ZADANIE 2 (Event 2) Procesy i praktyki partycypacyjne w społecznościach lokalnych dotyczące kwestii ekologicznych (D 2.1)  oraz Międzynarodowy warsztat badawczy (D 2.2)

D2.2.

W dniach 31.01-01.02.2023 gościliśmy w CALU naszych wszystkich partnerów z CO-GREEN i przedstawicieli społeczności lokalnych biorących udział w projekcie z Włoch, Grecji i Chorwacji. Dziękujemy Wam bardzo, to było wspaniałe spotkanie. Drugiego dnia byliśmy w Wiązownie. Dziękujemy CUSowi w Wiązownie za zorganizowanie tego wyjazdu. To były pełne wrażeń dwa dni! W spotkaniu udział wzięło 36 osób z 4 krajów.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnej metodologii działań angażujących społeczności lokalne na rzecz zielonej zmiany.
Partnerzy stoją na stanowisku, że nie może istnieć jedna metoda dla wszystkich terytoriów, można jednak zidentyfikować pewne wspólne punkty i wykorzystać je jako punkt odniesienia dla działań lokalnych.

KROK 1: OD FRAGMENTACJI DO SIECIOWANIA

• łączenie lokalnych grup interesariuszy w wielopodmiotowe sieci lokalne
• organizowanie ukierunkowanej komunikacji i przeprowadzanie dogłębnych zadań diagnostycznych
• wspieranie budowania zespołu i tworzenie wstępnej sieci nieformalnej

KROK 2: OD APATII DO AKTYWIZACJI

• wybór i szkolenie animatorów/aktywistów społecznych
• promowanie aktywnego uczestnictwa obywateli i interesariuszy
• podnoszenie świadomości i tworzenie masy krytycznej w społeczności

KROK 2: OD AKTYWIZAJI DO ZAANGAŻOWANIA

• ustalenie zielonych kwestii i zaakceptowanie różnych grup, które się nimi zajmują
• negocjowanie wspólnych rozwiązań dla wspólnych działań
• wdrożenie wspólnych działań poprzez szczegółowe planowanie i uruchomienie

DZIAŁANIA HORYZONTALNE

• komunikacja i rozpowszechnianie wśród szerszej publiczności i zainteresowanych odbiorców
• bieżąca ocena partycypacyjna
• monitorowanie postępów w realizacji wymiernych celów
• ocena wpływu i wymiarów jakościowych
• zbieranie danych poprzez wywiady, grupy fokusowe itp.

Link do wspólnej metodologii działań:  METODOLOGIĘ DZIAŁAŃ.

D2.1.

Odbyliśmy wersję spotkań w społecznościach lokalnych dotyczących diagnozy w zakresie zielonej transformacji. Zabieramy się za mapowanie kluczowych aktorów dla przyszłych projektów grantowych. Miło nam było spotkać Was wszystkich w:

 • Górnie 27.04.2023
 • Wiązownej 09.05.2023
 • Elblągu 10.05.2023
 • Starachowicach 24.05.2023

W Polsce łącznie w spotkaniach udział wzięło 81 osób, a w całym projekcie 172 (z 4 krajów).

Link do prezentacji dotycząca wyników spotkań we wszystkich krajach w formie graficznej:  RAMY ZIELONEGO DZIAŁANIA – Praca na rzecz procesów i praktyk partycypacyjnych w społecznościach lokalnych.

 

ZADANIE 3 (Event 3) Międzynarodowy warsztat badawczy (D 3)

W dniu 26.06.2023 odbył się MIĘDZYNARODOWY WEBINAR (program) z udziałem przedstawicieli społeczności biorących udział w projekcie z Polski, Chorwacji, Włoch i Grecji. Było to bardzo pozytywne wydarzenie! Łącznie wzięło w nim udział 102 osoby z 4 krajów, w tym 24 z Polski.

Webinarium było okazją do zaprezentowania wstępnych spostrzeżeń dotyczących dotychczasowych działań, podzielenia się i omówienia propozycji dalszych zadań wdrożeniowych.

Podstawowe wnioski z webinaru dla Polski  dotyczą taki kwestii jak:

 • CENTRA USUG SPOŁECZNYCH stanowią trzon działań w polskich społecznościach. Przy całej swojej różnorodności, zaangażowane społeczności opierają się na skutecznym samorządzie lokalnym, sieci partnerów pozarządowych i nieformalnych aktywistach. Oceniają zasoby, koncentrując się na najbliższym otoczeniu, zielonej infrastrukturze i środowiskowej jakości życia.
 • Największe wyzwania związane są z zaangażowaniem mieszkańców w lokalne działania na rzecz środowiska. Ważne jest również, aby instytucje wyszły poza swoje typowe obszary działania i połączyły swoje działania z nowymi celami zielonego rozwoju lokalnego. Potrzebny jest model uczestnictwa obywateli w procesach rozwoju zielonych społeczności.
 • Działania podjęte do tej pory w zakresie zielonych kwestii w społecznościach można podzielić na dwa rodzaje. Z jednej strony są to duże i kosztowne projekty instytucjonalne skupione np. na budowie infrastruktury ścieżek rowerowych czy elektryfikacji pojazdów wykorzystywanych przez instytucje publiczne. Z drugiej strony istnieją działania na małą skalę, o niskim stopniu formalizacji, podejmowane przez mieszkańców, takie jak sprzątanie dzielnic. Brakuje działań pośrednich, łączących aktywność mieszkańców z działaniami instytucji samorządowych.

Dotychczasowe działania podejmowane w Polsce w ramach Co-Green dotyczą poniższych kwestii:

 • Trwa  ukonstytuowanie się  grup 12-15 aktywistów w Górne, Wiązownie, Starachowicach i Elblągu, którzy będą stanowić trzon grupy realizującej małe granty przeznaczone dla nich na prowadzenie działań.
 • Obecnie trwa mobilizacja potencjalnych kandydatów. Najbardziej zainteresowaną grupą jest młodzież i osoby starsze, które jest bardzo chętna do podejmowania działań w zakresie zielonych kwestii.
 • Cztery społeczności poczyniły kroki naprzód w procesie mapowania lokalnych interesariuszy pod względem kwestii ekologicznych.

Kolejny krok, to WARSZTATY INSPIRUJACE, które zachęcą i zmotywują aktywistów do działania na rzecz zielonej transformacji na lokalnym poziomie!!! Do zobaczenia!

 

ZADANIE 6 (Event 6) Od skali lokalnej do wymiaru międzynarodowego (D6.1 – międzynarodowe webinarium)

15 listopada 2023 r. odbyło się międzynarodowe webinarium poświęcone problemowi zwieszenia skali działań i powiązań między lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi działaniami na rzecz zielonej zmiany.

Celem seminarium było zaangażowanie uczestników i ekspertów w dyskusję na temat narzędzi, metod i problemów związanych z łączeniem zielonych działań na poziomie lokalnych i ponadlokalnych polityk i procesów.

Seminarium zostało podzielone na dwie części:

 • w pierwszej z nich uczestnicy wysłuchali prezentacji zaproszonych ekspertów zajmujących się tworzeniem sieci partnerskich, skupiających różne podmioty, działających jednocześnie na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym. W tej części spotkania skupiono się na modelach działań lokalnych, działaniach sieciujących, narzędziach upowszechniania projektów. Profesor Arkadiusz Karwacki omówił modele budowania wspólnej narracji zielonej zmiany. Joanna Suchomska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju skupiła się na mechanizmach animowania sieci partnerskich łączących różnych aktorów zaangażowanych w problem zielonej transformacji społeczności lokalnych. Urszula Budzich-Tabor z FAMENET i Parlamentu Wiejskiego przybliżyła uczestnikom mechanizmy budowania europejskich koalicji działań lokalnych.
 • w części warsztatowej uczestnicy zidentyfikowali najważniejsze działania lokalne warte upowszechnienia. Stworzono listy podmiotów uczestniczących w procesach zielonej transformacji, które można włączyć do działań. Stworzono szereg działań sieciowych. Poszukiwano możliwości włączenia się w istniejące lokalne grupy, sieci i instytucje rozwojowe.

Podsumowując, kluczowym elementem warsztatów było przesunięcie środka ciężkości wysiłków społeczności na rzecz zielonej zmiany. Zaangażowani uczestnicy stanęli w obliczu potrzeby budowania sieci działań. Lokalny charakter poszczególnych działań nie oznacza, że mogą one być oderwane od szerszych celów polityki rozwoju.

Webinar 15.11.2023

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

ZADANIE 7 (Event 7) (D 7) Projektowania procesu szkoleniowego na rzecz  zielonej zmiany w społecznościach lokalnych

W ramach tego zadania projektujemy proces szkoleniowy dla aktywistów i trenerów zielonej transformacji w społecznościach lokalnych.

Zadanie 7 obejmowało (1) międzynarodowy warsztat, który odbył się w dniach 8-9-10 października w Rzymie oraz (2) serię lokalnych warsztatów, które zostały zorganizowane między czerwcem a październikiem 2023 r. we wszystkich krajach partnerskich (Włochy, Chorwacja, Grecja i Polska).

(1) Międzynarodowe warsztaty zostały zorganizowane w Rzymie z udziałem ekspertów zewnętrznych w celu przeglądu i sfinalizowania szkolenia dla trenerów w społecznościach lokalnych zaangażowanych w projekt. Wspólny wysiłek partnerów akademickich, organizacji pozarządowych i lokalnych podmiotów pomógł osiągnąć kilka celów, w tym wypracowanie wspólnych zasad metodologicznych programu, przy jednoczesnym uwzględnieniu interdyscyplinarnego charakteru kwestii ekologicznych.

Podczas warsztatów uczestnicy podkreślali znaczenie dostosowania działań, zrozumienia lokalnych kontekstów, przyjęcia podejścia małych kroków, wykorzystania technologii, wspierania lokalnych sieci społecznych i angażowania mieszkańców w  różnych grupach wieku. Nadrzędnym celem warsztatu było zatem stworzenie kompleksowego programu szkoleniowego dla trenerów, który sprzyja skutecznemu zaangażowaniu społeczności i zrównoważonym praktykom ekologicznym.

Proponowany program nauczania musi uwzględniać specyficzne lokalne potrzeby i wymagania. Tak więc, podczas gdy wszyscy uczestnicy zgodzili się, że należy skupić się na wiedzy i kompetencjach dotyczących projektowania, animowania i zarządzania procesami partycypacyjnymi w społecznościach lokalnych, pojawiły się rozbieżne opinie w odniesieniu do wiedzy na temat “zielonych tematów”.

Szczegóły warsztatu

Prezentacja 1

Prezentacja 2

(2) W Polsce warsztaty lokalne zostały zorganizowane w trzech społecznościach: Starachowice (20 października 2023 r.), Elbląg (23 października 2023 r.) i Wiązowna (3 października 2023 r.).

Zostały one przeprowadzone poprzez sesje współprojektowania, mające na celu zaspokojenie potrzeb kompetencyjnych w zakresie wspierania zielonej transformacji w społecznościach. Początkowo skupiono się na identyfikacji umiejętności wymaganych do skutecznej pracy ze społecznościami w zakresie inicjatyw środowiskowych. Następnie zespoły aktywistów w każdej społeczności uczestniczącej w projekcie przeprowadziły autodiagnozę, aby ocenić swoje istniejące kompetencje w wyznaczonych obszarach.

Faza autodiagnozy służyła ocenie, czy zespoły aktywistów posiadają wystarczające umiejętności do pełnienia swoich ról. Następnie uczestnicy wskazali konkretne potrzeby związane z ich zadaniami. Pojawił się znaczący wymóg dotyczący ulepszonych metod pracy, ze szczególnym naciskiem na szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania określonych metodologii, które mogą zachęcać i wspierać uczestnictwo na poziomie społeczności.

Ponadto dostrzeżono potrzebę poprawy umiejętności motywowania członków społeczności i podtrzymywania ich zaangażowania. Zrozumienie dynamiki pracy z ludźmi zostało uznane za kluczowe.

Uczestnicy wyrazili potrzebę pomocy w tłumaczeniu złożonej terminologii zielonej transformacji na język dostępny dla ludzi w ich codziennym życiu.

Co ważne, zaapelowano o wskazówki dotyczące radzenia sobie z dezinformacją i fałszywymi wiadomościami, podkreślając potrzebę solidnej, podstawowej wiedzy na temat zmian środowiskowych i ich konsekwencji dla codziennego życia.

Podsumowując, warsztaty ujawniły wieloaspektowy zestaw potrzeb, od konkretnych instrukcji metodologicznych po szersze wyzwania związane ze skuteczną komunikacją, motywacją i zwalczaniem dezinformacji w kontekście zielonej transformacji w społecznościach.

 

Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE