ZADANIE 1 (Event 1) Międzynarodowe webinaria  dotyczące współtworzenia ram dla lokalnych działań partycypacyjnych (D.1)

W ramach pierwszego webinarium (17.01.2023) uczestnicy określili:

 • profil demograficzny, społeczny i gospodarczy społeczności lokalnych uczestniczących w projekcie
 • cechy społeczno-kulturowe, środowiskowe, historyczne itp.
 • potencjał w zakresie animacji społecznej (partycypacja obywatelska)
 • główne wyzwania związane z poprawą jakości życia mieszkańców
 • główne wyzwania środowiskowe i obecnie wdrażane działania

W ramach drugiego webinarium (23.01l2023) uczestnicy zidentyfikowali:

 • potrzeby i priorytetowe/kluczowe obszary interwencji
 • pragnienia i aspiracje dotyczące zielonej transformacji w ich społeczności
 • pomysły na działania dotyczące zidentyfikowanych obszarów priorytetowych
 • dostępne zasoby i aktywa

Wypracowany w ramach oby webinariów materiał stał się podstawą do dalszych działań w projekcie.

Wskaźniki do raportów:

 • liczba osób uczestniczących w międzynarodowym webinarium naukowym: 109 osób z 4 krajów, w tym 30 z Polski.

Link do raportu:

D1.1 Międzynarodowe webinaria 

ZADANIE 2 (Event 2) Procesy i praktyki partycypacyjne w społecznościach lokalnych dotyczące kwestii ekologicznych (D 2.1)  oraz Międzynarodowy warsztat badawczy (D 2.2)

Kluczowe ustalenia dla Polski

S;lajd o Polsce na strone

Zespoły w Polsce, Włoszech, Grecji i Chorwacji rozpoczęły bezpośrednie spotkania w społecznościach lokalnych oraz poprzez międzynarodowe warsztaty online. Miały one na celu budowę metodologii, ram działania mającego na celu powiązanie ekologii i lokalnych polityk społecznych.

 • Warsztaty pozwoliły się spotkać zainteresowanym ekologię i ochroną przyrody członkom społeczności lokalnych, istotnym aktorom, urzędnikom samorządowym, członkom organizacji pozarządowych oraz działającym na poziomie krajowym i
  międzynarodowym ekspertom.
 • Ważnym elementem działania była rewaloryzacja zasobów społeczności lokalnych. Uczestnicy warsztatów rozpoczęli dyskusję o swoich społecznościach, zagrożeniach, wyzwaniach związanych z rozwojem i środowiskiem naturalnym. Wspólnie z moderatorami dokonano przeglądu silnych i słabych stron społeczności lokalnej, jej możliwości. Oceniono potencjalne zagrożenia środowiskowe, działania na rzecz ochrony przyrody, zmapowano też najważniejszych lokalnych sojuszników potencjalnych działań. Wskazano na lokalne organizacje pozarządowe, młodych obywateli, kluby seniora oraz indywidualnych aktywistów jako potencjalny zasób społeczności. Zwrócono również uwagę na różnorodny charakter samych społeczności objętych działaniem projektu.
 • Rozpoczęto pracę nad dostosowanym do danej społeczności modelem współpracy nad zielonym ładem, przy zachowaniu elastyczności podejść. I tak w Polsce model ten będzie się opierał na systemie mikrograntów, w ramach których zaangażowani w projekt członkowie społeczności lokalnych będą eksperymentować z działaniami łączącymi ochronę środowiska i lokalną politykę społeczną. Ma to zwiększyć zaangażowanie społeczności, pozwoli też przetestować w ‘laboratoryjnych’ warunkach wiedzę teoretyczną pozyskaną w trakcie projektu. Greccy i Włoscy partnerzy skupili się natomiast na moderacji procesów społecznych pobudzając aktywność gmin, w których realizowany jest projekt. Ciekawy model działania przyjął zespół Chorwacki, który wykorzystuje w ramach projektu pracę aktywnych, lokalnych i nieformalnych grup działaczy na rzecz rozwoju lokalnego oraz ochrony środowiska.
 •  W ramach działania zainicjowane zostały procesy grupowe bazujące na mechanizmach społecznego uczenia się. Budowanie relacji, spotkania w społecznościach, warsztaty międzynarodowe budują wspólne rozumienie problemów, ale także stopniowo wypracowują  model wspólnych działań zróżnicowanych aktorów zaangażowanych w projekt. W ramach działania, społeczności lokalne nie otrzymały gotowych do wdrożenia rozwiązań. Miały natomiast za zadanie wypracować akceptowalny model współpracy, relacji i angażowania się w problematykę zielonego ładu na poziomie społeczności lokalnych.
 • Społeczności lokalne wraz z ekspertami zainicjowały szereg technik angażujących w tematykę projektu. W zależności od dolnego potencjału i charakteru społeczności realizowane były mapowania, moderowane dyskusje, spotkania w podgrupach, spacery badawcze, warsztaty tematyczne.
 • Zainicjowane zostały działania na rzeczy podtrzymania aktywności społeczności lokalnych. Wypracowane zostały strategie spotkań, komunikacji w ramach społeczności lokalnych, wykorzystywanych narzędzi. Różnią się one w zależności od danej społeczności i mają bardziej (np. Elbląg i Górno) lub mniej zinstytucjonalizowany (Cavallese) charakter bazując na listach mailingowych, spotkania face to face, spotkaniach online.
 • Społeczności rozpoczęły proces mapowania i autodiagnozy swoich zasobów. I tak np. w Polsce zaangażowani w projekt członkowie wzięli udział w poszerzonym działaniu mającym na celu dotarcie do sąsiadów i innych mieszkańców z narzędziem badawczym. Działanie to ma uruchomić procesy rewaloryzacji zasobów społeczności ma pozwolić na skupienie się na jej mocnych i słabych stronach.

Najważniejszymi efektami pierwszych działań w projekcie była inicjacja procesów:

 • Budowa zdolności społeczności do działania: polegające na włączeniu w proces możliwie szerokiej, oddolnej koalicji zaangażowanych osób, instytucji i organizacji. W projekcie uczą się one współpracy nad problemami zielonego ładu, ustanawiają relacje pomiędzy sobą, tworzą lokalne, narodowe i europejskie sieci społeczne.
 • Rewaloryzacja lokalnych zasobów: bazujące na ponownym spojrzeniu na swoją społeczność lokalną tym razem z perspektywy zielonego ładu i wyzwań związanych z łączeniem rozwoju lokalnego i troski nad środowiskiem naturalnym. Autoocenie poddane zostały zasoby naturalne, zjawiska problemowe ale także działania i aktywności mieszkańców.
 • Doenergetyzowanie społeczności: która poprzez rozmowy społeczności lokalnych, wymianę doświadczeń, dyskusję z ekspertami ma za zadanie wprowadzić nowe wątki, lokalne pomysły rozwiązań problemów środowiskowych. Rozwiązania pojawiały się przy tym w niespodziewanych miejscach. I tak np. po wspólnym spotkaniu w Elblągu jedno z
  planowanych działań ma się skupiać na tworzeniu mikrozieleni miejskiej. Przy tym, aktywność ta łączy innowacyjność młodzieżowej rady miasta z ogrodniczym doświadczeniem klubu seniora.
 • Utworzenie metodologii: każda ze społeczności wypracowuje w ramach projektu swój własny model i kierunek działania. Elementem łączącym są spotkania i tematyka, jednak to do społeczności należy nadanie ostatecznego kształtu planowanym aktywnościom.

Wskaźniki ilościowe:

 • D.2.1. liczba osób  uczestniczących w spotkaniach w lokalnych społecznościach: 81 osób w Polsce, a w całym projekcie 172 (z 4 krajów).
 • D2.2. liczba osób uczestniczących w międzynarodowym warsztacie badawczym, który odbył się w Warszawie: 36 osób z 4 krajów.

Linki do raportów:

D2.1. Procesy i praktyki partycypacyjne w społecznościach lokalnych dotyczące kwestii ekologicznych

D2.2. Międzynarodowy warsztat badawczy

 

ZADANIE 3 (Event 3) Międzynarodowe webinarium badawcze (D 3.1)

Międzynarodowy warsztaty badawczy  pozwolił na:

 • spotkanie członków społeczności z narodowymi i europejskimi ekspertami związanymi z rozwojem zrównoważonym, ekologią czy rozwojem społeczności lokalnych,
 • podzielić się doświadczaniem,
 • zainspirować do dalszego działania w zakresie możliwych do realizacji pomysłów,
 • usprawnić wdrożenia modelu pracy ze społecznościami na podstawie doświadczeń innych społeczności.

Propozycje dla dalszej pracy:

 • stworzenie wspólnej przestrzeni roboczej, w której lokalne inicjatywy i małe działania mogą być regularnie udostępniane, inspirując się nawzajem i mobilizując lokalne społeczności. Użyjemy w tym celu dostępnego dla wszystkich oprogramowania, łatwego i intuicyjnego w obsłudze.
 • każde działanie edukacyjne, zadanie lub wydarzenie możemy ustrukturyzować w szablon, do którego członkowie mogą łatwo dodawać swoje treści, i zorganizować każdą tablicę tak, aby członkowie mogli dodawać swoje pliki, takie jak prezentacje, rysunki. Ułatwi to realizację projektów grupowych, indywidualnych i przeglądów.
 • tworząc wspólną przestrzeń roboczą, możemy wspierać dzielenie się wiedzą za pośrednictwem technologii i tworzyć wspólne doświadczenie edukacyjne, które łączy ludzi.

Wskaźniki do raportów:

 • liczba osób uczestniczących w międzynarodowym webinarium naukowym: 102 osoby z 4 krajów, w tym 24 z Polski.

Link do raportu:

D3.1. Międzynarodowe webinarium naukowe 

ZADANIE 6 (Event 6) Od skali lokalnej do wymiaru międzynarodowego (D6.1 – międzynarodowe webinarium)

W wyniku warsztatów zespół zidentyfikował następujące wyzwania związane ze skalowaniem lokalnych działań w ramach CO-Green. Zwiększanie skali działań z lokalnej na międzynarodową powinno być dwukierunkowe. Musi opierać się na prawdziwej komunikacji między ekspertami a społecznościami lokalnymi.

 • Każda zaangażowana społeczność ma interesujące przykłady zielonych mikrozmian. Problemem jest często skala i skupienie się na ograniczonych działaniach wąskiej grupy podmiotów.
 • Ważnym elementem zwiększania skali jest dobre rozpoznanie i włączenie się w działalność istniejących sieci wsparcia działających na poziomie ponadlokalnym. Istnieją koalicje organizacji, ekspertów i podmiotów publicznych wspierających zieloną transformację. Mogą one wzmocnić działania społeczności, pozwolić na zdobycie nowych zasobów i doświadczeń, umożliwić wymianę wiedzy na temat modeli i sposobów pracy.
 • Projektując lokalną zieloną transformację, należy pamiętać o komunikowaniu innym naszych działań, projektów i przeszkód. Ważne jest zapewnienie narzędzi do nawiązywania relacji. Ważne są nowe media i technologie, ale także bezpośrednie kontakty i wcześniejsze doświadczenia współpracy.
 • Kluczowe jest budowanie dwukierunkowych relacji i komunikacji między aktywnymi społecznościami a decydentami i podmiotami publicznymi. Ważne jest przy tym zapewnienie podmiotowości samych społeczności. Nie mogą one być biernymi odbiorcami polityk rozwojowych, muszą być w stanie kształtować je zgodnie z własnymi potrzebami.
 • Definiując potencjalne sieci partnerskie, uczestnicy warsztatów zidentyfikowali szereg regionalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji, które mogą wspierać procesy transformacji zielonych społeczności.

Wskaźniki do raportów:

 • liczba osób uczestniczących w międzynarodowym webinarium: 142 osoby, w tym 30 z Polski.

Link do raportu:

D 6.1. Międzynarodowe webinarium

 

ZADANIE 7 (Event 7) Projektowania procesu szkoleniowego na rzecz  zielonej zmiany w społecznościach lokalnych (D7.1. Lokalne i międzynarodowe warsztaty)

W ramach działań podjętych w Zadaniu 7  zdecydowano, Że  programu nauczania powinien koncentrować się na:

CZĘŚĆ OGÓLNA:

 • Wprowadzenie do uczestnictwa/zaangażowania: zrozumienie znaczenia uczestnictwa społeczności w rozwiązywaniu kwestii ekologicznych. Odkrywanie korzyści i wyzwań związanych ze wspieraniem aktywnego zaangażowania w społecznościach lokalnych.
 • Poziomy uczestnictwa/zaangażowania: badanie spektrum uczestnictwa społeczności, od podstawowego zaangażowania do wspólnego podejmowania decyzji.
 • Metody i narzędzia wspierające zaangażowanie na poziomie społeczności
 • Kluczowe pojęcia: sprawiedliwość środowiskowa. Odkrywanie intersekcjonalności kwestii środowiskowych i sprawiedliwości społecznej. Zrozumienie, w jaki sposób zielone inicjatywy mogą rozwiązywać i łagodzić nierówności w społecznościach.
 • Zrównoważony rozwój i odporność: definiowanie kluczowych terminów związanych ze zrównoważonym rozwojem i odpornością. Omówienie, w jaki sposób społeczności mogą rozwijać strategie odporności w obliczu wyzwań środowiskowych.
 • Budowanie partnerstw: wykorzystywanie zasobów zewnętrznych w celu zwiększenia skuteczności uczestnictwa społeczności.

CZĘŚĆ KONTEKSTOWA:

 • Studia przypadków i dobre praktyki: analiza udanych modeli uczestnictwa społeczności w zielonych projektach. Uczenie się na rzeczywistych przykładach w celu uzyskania cennych spostrzeżeń i strategii.
 • Linki do zasobów.

Poprzez ustrukturyzowanie programu nauczania wokół tych kluczowych elementów, trenerzy uzyskają kompleksowy wgląd w podstawy teoretyczne, praktyczne metody i dostępne zasoby do promowania udziału społeczności w kwestiach ekologicznych. Takie podejście zapewnia wszechstronny program szkoleniowy, który przygotowuje trenerów do wzmocnienia pozycji społeczności w zakresie zrównoważonych i odpowiedzialnych środowiskowo działań.

Wskaźniki do raportów:

 • liczba osób uczestniczących w międzynarodowym warsztacie: 13 osób, w tym 4 osoby z Polski
 • liczba osób uczestniczących w lokalnych warsztatach: 166 osób, w tym w Polsce 45 osób
 • łącznie w zadaniu 7 uczestniczyło 179 osób z 4 krajów

Link do raportu:

D 7.1. Lokalne i międzynarodowe warsztaty

 

Projekt CO-GREEN jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EN Co-funded by the EU_PANTONE