Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze ogłasza konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera. Celem konkursu jest zgromadzenie dobrych praktyk pokazujących rozwiązania w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i małopolskim włączających społeczność w tym grupy defaworyzowane do zarządzania, wdrażania i oceny procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a także wprowadzaniu zmian i tworzeniu nowych rozwiązań. Zależy nam szczególnie na włączeniu do procesu wdrażania LSR tych osób, grup, które są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy, pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, wiek, płeć, niepełnosprawność. W konkursie nawiązujemy do postaci Stefana Czarnowskiego (1879 – 1937), wybitnego polskiego socjologa, pochodzącego z Kroczewa w powiecie płońskim, mającego duże zasługi na rzecz rozwoju systemu zabezpieczeń społecznych i strategii państwa opiekuńczego w demokracjach zachodnich. Jego dzieło jest naszym zasobem, dobrą inspiracją i drogowskazem. Poprzez konkurs chcemy zidentyfikować i pokazać innowacyjne metody i narzędzia takie jak budowanie partnerstwa, tworzenia sieci powiązań, wspierania lokalnych liderów, konsultacje

i inne, na rzecz włączania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Konkurs skierowany jest do lokalnych grup działania i ich beneficjentów z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Plakat

plakat-1