„PARTNERSTWO DLA DZIECI PRAGI POŁUDNIE 2.0” to projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w latach 2015-2017 w ramach zadania publicznego „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemy Wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka” .
Projekt jest realizowany przy wsparciu pięciu organizacji partnerskich: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenia „Wspólne Podwórko”, TPD Praga-Południe, Fundacji Osiem Życzeń, Klubu Sportowego „Drukarz” i Fundacji United Way, która jest Liderem projektu.
Celem projektu jest przede wszystkim wyrównanie szans edukacyjnych oraz społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zamieszkujących dzielnicę Praga Południe. Bazując swoje działania na doświadczeniu z poprzednich lat zakładamy poprawę ocen i frekwencji szkolnej, kompetencji społecznych dzieci i młodzieży i ich rodzin, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i zachowaniom wśród dzieci i młodzieży, jakimi są przemoc rówieśnicza i nadużywanie substancji psychoaktywnych. Zadanie ma również na celu rozwój współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Pragi – Południe.

W ramach projektu wsparcie edukacyjne, psychologiczne oraz socjalne, a także możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych, sportowych, wycieczkach i wyjazdach otrzyma 500 osób (dzieci i młodzieży). Połowę odbiorców będą stanowiły dzieci ze szkół objętych programem rewitalizacji – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 72, Szkoły Podstawowej nr 255 oraz Gimnazjum Sportowego nr 21

W ramach projektu CAL realizuje moduł „Podwórka tematyczne, czyli zrób z nami swoje podwórko na nowo!”. Razem z dzieciakami będziemy zbierać oddolne pomysły na ożywienie ich najbliższego otoczenia, szukać podwórkowych opowieści i uczyć się, jak działa miasto. Głównym elementem naszej wspólnej pracy będzie znalezienie najważniejszych, z punktu widzenia uczestników projektu, elementów tożsamości, które charakteryzują ich podwórko i jego społeczność. Praca nad tożsamością wybranego miejsca będzie impulsem do pracy zespołowej nad zmianą otoczenia i stworzenia mini-projektu dla społeczności. Planujemy „robić podwórka” z dzieciakami z Grochowa i Kamionka.

Młodzi uczestnicy projektu, przy wsparciu animatorów i streetworkerów będą opracowywać w grupie pomysł na działanie, a następnie, dzięki udziałowi w serii warsztatów z doświadczonymi praktykami, rozwijać go. Dzieci i młodzież przeprowadzą także mini-diagnozę zasobów społeczności wśród swoich sąsiadów, która ułatwi im zaplanowanie realizacji pomysłu na podwórko i przydzielenie konkretnych zadań w tym procesie osobom dorosłym.

Realizacja pomysłów na działanie na podwórku może mieć różne formy: od niewielkich prac remontowych w obrębie klatek schodowych i infrastruktury podwórka (np. malowanie ścian), przez działanie artystyczne (np. pokaz taneczny, spektakl teatralny, mural, wystawa fotograficzna), realizację małej architektury (ławki, montaż huśtawek, biblioteka podwórkowa) czy zadbanie o podwórkowy trawnik.

Więcej o projekcie znajdziesz na:

http://dziecipragi.org.pl/o-projekcie/

https://www.facebook.com/dziecipragipoludnie/

Nowy obraz