Projekt pn. „Praski kokon” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, Fundacją Wspierania Rodzin „Korale” i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 

Celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego kompleksowego Modelu Przeciwdziałania Dziedziczeniu Biedy, wspierającego całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie, który zakłada współpracę lokalnych podmiotów i koordynację działań.

Projekt „Praski Kokon” jest obecnie w drugiej z trzech faz – fazie testowania na terenie dzielnicy Praga-Północ, podobszarze Nowej Pragi obejmującym kwartał ulic: ul. Starzyńskiego, ul. Wybrzeże Helskie, Al. Solidarności i ul. Szwedzką.

Projekt skierowany jest do:

  • rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem z koncentracją uwagi na pokoleniu znajdującym się w okresie wczesnego dzieciństwa i w okresie edukacji szkolnej
  • przedstawicieli podmiotów realizujących wsparcie na rzecz rodzin oraz same podmioty samorządowe, w tym te działające w sektorze pomocy społecznej i edukacji, oraz organizacje pozarządowe działające w sferze integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.

 

Projekt realizowany jest w 3 etapach:

 

  1. przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium, wypracowanie modelu w ścisłej współpracy z mieszkańcami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji działających na terenie realizacji projektu – zrealizowany(od 03.04.2017 do 23.10.2017 r.)
  2. przetestowanie i upowszechnienie modelu – aktualnie realizowany (od 15.03.2019 do 14.04.2021 r.)
  3. włączenie modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym – (planowany 15.05.2021 – 14.11.2021 r.)

 

Wartość całkowita projektu: 2 659 889,13 PLN
Wartość dofinansowania: 2 580 092,46 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Planowany okres realizacji projektu: 03.04.2017 – 14.08.2021

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/praski-kokon

Praski kokon plakat