“Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowany przez Stowarzyszenie CAL  w ramach Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego  2014-2020.

Okres realizacji projektu 01.09.2019 r. – 30.06.2023 r.

Projekt realizowany w partnerstwie :

  • Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, ul. Warszawska 27/1, Kielce – lider partnerstwa,
  • Fundacja PEStka, ul. Piłsudskiego 36/20, Kielce (siedziba OWES: ul. Targowa 18, Kielce),
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55.
  • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (siedziba ul. Paca 40, 04-386 Warszawa)

 

Celem Projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie północnym woj. świętokrzyskiego

poprzez realizacje kompleksowych działań prowadzących do:

  • utworzenia nowych trwałych miejsc pracy w PES oraz zatrudnienia w nich osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  • wsparcia rozwoju i profesjonalizacji działalności oraz rozwoju kadr podmiotów ekonomii społecznej (PES)
  • ekonomizacji sektora ES – utworzenie nowych NGO prowadzących działalność odpłatną lub gospodarczą albo uruchomienie takiej działalności – oraz do wzrostu przychodów co najmniej 50 % istniejących PES objętych wsparciem o min 5%,
  • animacji środowisk lokalnych tworzącej dobre warunki lokalne do rozwoju ekonomii społecznej prowadzące do wygenerowania nowych przedsięwzięć.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020