Q Ruch Sąsiedzki

Q Ruch Sąsiedzki to inicjatywa Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Jesteśmy jednym z partnerów prowadzących Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej w ramach którego, zajmujemy się rozwojem ruchu sąsiedzkiego w Warszawie. Naszym celem jest wzmacnianie więzi sąsiedzkich pomiędzy mieszkańcami Warszawy. Chcemy pobudzać sąsiadów do wspólnego działania, pomagać im organizować społeczności i uświadamiać potrzebę odpowiedzialności za swoje […]

Więcej

Strefa Dzień Dobry

„Strefa Dzień Dobry” to uniwersalna idea dobrego sąsiedztwa, którą warto praktykować na co dzień. Pod tą nazwą we wrześniu 2014 odbyła się partycypacyjna kampania społeczna, promująca dobrosąsiedzkie relacje wśród mieszkańców Warszawy. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem anonimowości mieszkańców stolicy oraz brak kultury sąsiedzkiej współpracy.

Więcej

Decydujmy razem

Celem projektu jest budowanie mechanizmów partycypacji społecznej w sprawowaniu władzy samorządowej. Chcemy zachęcić ludzi do współrządzenia i współdecydowania. Projekt jest realizowany w stu ośmiu gminach i powiatach na terenie całej Polski. Poprzez szkolenia, konferencje, fora naukowe i działania animacyjne budujemy porozumienie między szczeblem samorządowym, a społecznością.

Więcej

Program Rozwoju Bibliotek

Celem projektu jest wzmacnianie potencjału bibliotek – przekształcanie ich w ośrodki aktywności lokalnej, gdzie poza wypożyczeniem książki będzie można skorzystać z Internetu, wziąć udział w ciekawych zajęciach, kursach, warsztatach, przyjść na spotkanie z aktorem, pisarzem, sportowcem.

Więcej

Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej

Celem głównym projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej. Projekt zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest przez partnerstwo publiczno-społeczne.

Więcej

Mazowieckie Laboratorium Innowacji Społecznej (MLIS)

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od ponad 10 lat wspiera instytucje lokalne w pracy ze społecznościami lokalnymi, w tym z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Projekt „Aktywna i twórcza polityka społeczna jako narzędzie integracji społecznej”, a w ramach niego MLIS powstał w odpowiedzi na problemy zidentyfikowane w obszarze mazowieckiej polityki społecznej.

Więcej

Sharing Learning in Communities (SLIC)

Sharing Learning in Communities (SLIC) jest “Projektem Partnerskim Grundtvig”, realizowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach “‘Lifelong Learning Programme’. Projekt rozpoczął się latem 2012 r., a zakończy się w czerwcu 2014 r. W zespole jest dziewięć krajów, w tym lider –  Wielka Brytania. Oprócz niej Polska, Niemcy, Finlandia, Włochy, Słowenia, Węgry, Cypr i Grecja. Są […]

Więcej

Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój

W projekcie Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój pracujemy ze społecznościami lokalnymi subregionu płockiego. Naszym wspólnym celem jest – w pierwszej kolejności – utworzenie trzech trójsektorowych spółdzielni socjalnych osób prawnych. Spółdzielnia socjalna to specyficzna forma prawna, w ramach której – w większości przypadków – indywidualne osoby bezrobotne tworzą  dla siebie miejsca pracy, korzystając ze środków przyznawanych przez urząd […]

Więcej

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) (2006 – 2009)

Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, finansowany z Banku Światowego. Dzięki programowi co piąta gmina w Polsce otrzymała pieniądze na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych oraz wsparcie w przygotowywaniu bądź aktualizowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL moderowało warsztaty z mieszkańcami i partnerami w gminach. Miały one na celu partycypacyjne tworzenie bądź […]

Więcej

CAL – Pracownia Inspiracji

„CAL – Pracownia Inspiracji” to projekt, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna grupy kilkunastu osób w wieku 15-20 lat  nieaktywnych zawodowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby uczestniczące w „Pracowni Inspiracji” zamieszkują lub uczą się na terenie toruńskiej dzielnicy Wrzosy.

Więcej
english russia
CAL TV