„CAL – Pracownia Inspiracji” to projekt, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna grupy kilkunastu osób w wieku 15-20 lat  nieaktywnych zawodowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby uczestniczące w „Pracowni Inspiracji” zamieszkują lub uczą się na terenie toruńskiej dzielnicy Wrzosy.

Opis projektu:
Projekt realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (Lider projektu) wraz z partnerem krajowym Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy oraz partnerem ponadnarodowym Stowarzyszeniem BBQ Berufliche Bildung GmbH ze Stuttgartu w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i współfinansowany jest z Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 02.01.2012r. do 30.09.2013r.

Cel:
Aktywizacja zawodowa i społeczna 16 osób (młodzież w wieku 15-20 lat) nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na terenie toruńskiej dzielnicy Wrzosy przez adaptację metody CAL (Centrum Aktywności Lokalnej) oraz implementację metod reintegracji zawodowej stosowanych na terenie Niemiec w ramach utworzonego na terenie Wrzosów Centrum Aktywności Lokalnej.

Grupa docelowa:
16 osób (8 kobiet, 8mężczyzn) w wieku 15-20 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie toruńskiej dzielnicy Wrzosy, niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niepełnym średnim.

Główne działania:

1. Przeszkolenie pracowników projektu z metody CAL

2. Akademia Lidera dla młodzieży – zaangażowanie młodzieży w sprawy lokalnego społeczeństwa i przygotowanie do działań w środowisku lokalnym.

3. Integracja społeczna dla młodzieży
• organizacja comiesięcznych przedsięwzięć dla społeczności lokalnej,
• alternatywne formy spędzania czasu wolnego,
• wyjazdy integracyjne,
• indywidualne poradnictwo pedagogiczne,
• indywidualne poradnictwo socjalne,
• indywidualne poradnictwo prawne,
• indywidualne poradnictwo psychologiczne.

4. Integracja zawodowa dla młodzieży:
• warsztaty dot. orientacji zawodowej,
• indywidualne doradztwo zawodowe,
• indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe,
• wolontariat w celu nabycia doświadczenia zawodowego.

5. Laboratorium Integracji – spotkania pracowników projektu wraz z przedstawicielami lokalnych instytucji (MOPR, szkoła, dzielnicowi, radny, ksiądz, itp.) w celu wypracowania modelu aktywnej integracji społecznej i zawodowej dla młodzieży wydanego w formie publikacji i prezentowanego na seminariach na terenie województwa kuj-pom.

6. Współpraca ponadnarodowa – wizyta studyjna w siedzibie partnera w celu zapoznania z metodą aktywizacji zawodowej stosowanej w Niemczech oraz jej importu i adaptacji na warunki lokalne.

Kontakt w sprawie projektu:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń
tel. / fax : 56 654 92 79
tel.: 56 654 69 61
cistor@cistor.pl

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
ul. Paca 40

04-386 Warszawa

Tel. 607 737 545

mail: biuro@cal.org.pl