Celem projektu jest budowanie mechanizmów partycypacji społecznej w sprawowaniu władzy samorządowej. Chcemy zachęcić ludzi do współrządzenia i współdecydowania. Projekt jest realizowany w stu ośmiu gminach i powiatach na terenie całej Polski. Poprzez szkolenia, konferencje, fora naukowe i działania animacyjne budujemy porozumienie między szczeblem samorządowym, a społecznością. Liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, partnerami – sześć organizacji pozarządowych, w tym Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

CAL odpowiedzialny jest za trzy zadania:

1. Realizację cyklu siedemnastu seminariów pt. „Tworzenie i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych”. Uczestnikami będą przedstawiciele środowiska akademickiego oraz praktycy (animatorzy i samorządowcy).

2. Budowanie środowiska animatorów, którzy staną się twórcami dialogu i pośrednikami między urzędem, a partnerem społecznym.

3. Laboratorium Animacji Społecznej – dzięki któremu w subregionach zostanie przetestowany zostanie model partycypacji społecznej. Na zakończenie zostanie opracowany podręcznik LAS reprezentujący rekomendowany subregionalny model rozwoju partycypacji społecznej w oparciu o doświadczenia pilotażu.

Liderem projektu jest: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Partnerzy:

  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
  • Fundacja Instytut Spraw Publicznych
  • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
  • Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych
  • Fundacja Fundusz Współpracy
  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Czas realizacji projektu: 1 XI 2009 – 30 VI 2014