Fair Play

Industry Personnel Service Sp. z o.o. od września 2017 r. realizuje projekt „Fair Play – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie międzysektorowym z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A., Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz „WM-Sport” Sp. z o.o.

Wartość całkowita projektu: 4 807 514,05 zł
Wysokość dofinansowania: 4 567 138,34 zł
Poziom dofinansowania: 95%
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa co najmniej 120 rodzin (450 osób – 254 osób dorosłych i 196 dzieci), w tym rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Projekt realizowany jest na terenie warszawskich dzielnic: Pragi Południe, Pragi Północ, Targówka, Śródmieścia, Żoliborza, Bielan i Woli w okresie 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Beneficjenci projektu zostaną objęci kompleksowym systemem wsparcia, zawierającym etap diagnozy indywidualnej potrzeb i potencjałów uczestników projektu, w oparciu o którą nastąpi kilkunastomiesięczny cykl kompleksowych działań reintegracyjnych. W perspektywie działań projektowych wszystkie cele i działania projektowe podporządkowane będą idei fair play.

W ramach projektu oferujemy:

dla dorosłych

 • pośrednictwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy
 • szkolenia zawodowe oraz kursy dopasowane do indywidualnych potrzeb
 • możliwość uzyskania kwalifikacji i uprawnień
 • indywidualne doradztwo, poradnictwo i wsparcie terapeutyczne
 • wsparcie animatorów i coachów społecznych
 • catering i zwrot kosztów dojazdu

dla dzieci

 • treningi piłkarskie prowadzone przez trenerów FC Barcelona Escola Varsovia
 • udział w letnim obozie piłkarskim
 • piłkarski sprzęt sportowy
 • rodzinny udział w meczu Reprezentacji Polski w piłce nożnej
 • udział w piłkarskich piknikach rodzinnych
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia sportowe

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FAIR PLAY

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu o danych osobowych

Oświadczenie uczestnika projektu o statusie na rynku pracy

Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej po zakończonym udziale w Projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

Loga fair play