W projekcie Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój pracujemy ze społecznościami lokalnymi subregionu płockiego. Naszym wspólnym celem jest – w pierwszej kolejności – utworzenie trzech trójsektorowych spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Spółdzielnia socjalna to specyficzna forma prawna, w ramach której – w większości przypadków – indywidualne osoby bezrobotne tworzą  dla siebie miejsca pracy, korzystając ze środków przyznawanych przez urząd pracy . W ramach projektu chcemy sprawdzić czy nie lepszym pomysłem byłoby, gdyby spółdzielnię socjalną zakładały osoby prawne reprezentujące trzy sektory, czyli  instytucje samorządowe, firmy i organizacje pozarządowe, które znają dobrze specyfikę regionu i mają dużo większy potencjał i doświadczenie niż pojedyncze osoby. Zakładamy, że tak szeroko zakrojona współpraca zapewni większą stabilność tworzonych miejsc pracy i całej spółdzielni.

Jeśli nasz pomysł okaże się dobry, postaramy się, by przekazać nasze doświadczenia innym. Opiszemy wypracowane rozwiązania w serii publikacji i zorganizujemy konferencję, na którą zaprosimy liderów sektora ekonomii społecznej. Ponadto w ramach projektu powstanie Strategia rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu. Stworzymy przestrzeń do jej wypracowania, a potem będziemy rekomendować jej wdrożenie politykom odpowiedzialnym za rozwój społeczny i ekonomiczny województwa. W ten sposób wypracowane przez nas i przetestowane w praktyce rozwiązania mają szansę wejść do głównego nurtu polityki społecznej  i przyczynić się do poprawy kondycji ekonomii społecznej w Polsce.

Więcej o projekcie na stronie www.badaniawdzialaniu.pl

Dokumenty podsumowujące rezultaty projektu:

Syntetyczny opis produktów

Spis treści

Opis produktu finalnego – Spółdzielnia socjalna osób prawnych, wersja II

Założenia strategii rozwoju ekonomii społecznej

Klaster podmiotów ekonomii społecznej

Laboratorium Ekonomii Społecznej

Mazowsze Płockie społecznie odpowiedzialne

Spółdzielnia Socjalna Melioracja

Spółdzielnia Socjalna CUŚ