W projekcie Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój pracujemy ze społecznościami lokalnymi subregionu płockiego. Naszym wspólnym celem jest – w pierwszej kolejności – utworzenie trzech trójsektorowych spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Spółdzielnia socjalna to specyficzna forma prawna, w ramach której – w większości przypadków – indywidualne osoby bezrobotne tworzą  dla siebie miejsca pracy, korzystając ze środków przyznawanych przez urząd pracy . W ramach projektu chcemy sprawdzić czy nie lepszym pomysłem byłoby, gdyby spółdzielnię socjalną zakładały osoby prawne reprezentujące trzy sektory, czyli  instytucje samorządowe, firmy i organizacje pozarządowe, które znają dobrze specyfikę regionu i mają dużo większy potencjał i doświadczenie niż pojedyncze osoby. Zakładamy, że tak szeroko zakrojona współpraca zapewni większą stabilność tworzonych miejsc pracy i całej spółdzielni.

Jeśli nasz pomysł okaże się dobry, postaramy się, by przekazać nasze doświadczenia innym. Opiszemy wypracowane rozwiązania w serii publikacji i zorganizujemy konferencję, na którą zaprosimy liderów sektora ekonomii społecznej. Ponadto w ramach projektu powstanie Strategia rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu. Stworzymy przestrzeń do jej wypracowania, a potem będziemy rekomendować jej wdrożenie politykom odpowiedzialnym za rozwój społeczny i ekonomiczny województwa. W ten sposób wypracowane przez nas i przetestowane w praktyce rozwiązania mają szansę wejść do głównego nurtu polityki społecznej  i przyczynić się do poprawy kondycji ekonomii społecznej w Polsce.

Więcej o projekcie na stronie www.badaniawdzialaniu.pl

Dokumenty podsumowujące rezultaty projektu:

Syntetyczny opis produktów

Spis treści

Opis produktu finalnego – Spółdzielnia socjalna osób prawnych, wersja II

Założenia strategii rozwoju ekonomii społecznej

Klaster podmiotów ekonomii społecznej

Laboratorium Ekonomii Społecznej

Mazowsze Płockie społecznie odpowiedzialne

Spółdzielnia Socjalna Melioracja

Spółdzielnia Socjalna CUŚ

english russia
CAL TV