„Krok Naprzód”

Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jako Partner Krajowego Centrum Pracy sp. z o.o. w ramach osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, realizuje projekt pt.: Krok naprzód, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 120 osób (72 K i 48 M) zamieszkujących wyłącznie tereny wiejskie województwa łódzkiego (DEGURBA 3). Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie : 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r.

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań:

 • staże zawodowe oraz stypendium stażowe,
 • szkolenia i kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów uczestników przygotowaną przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne, w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 • poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie i prawne.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny

Zgłoszenia: 

e-mail: Wojciech.Kopciuch@krajowecentrumpracy.pl

tel: 572 722 364

Grupę docelową stanowi 120 osób w wieku 18-64 lat:

 • zamieszkujących wyłącznie tereny wiejskie woj. łódzkiego (DEGURBA 3),
 • zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • niepracujących,
 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby z niepełnosprawnością (w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub niepełnosprawnością sprzężoną),
 • osoby bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

Plakat projektu Krok Naprzod