Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od ponad 10 lat wspiera instytucje lokalne w pracy ze społecznościami lokalnymi, w tym z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Projekt „Aktywna i twórcza polityka społeczna jako narzędzie integracji społecznej”, a w ramach niego MLIS powstał w odpowiedzi na problemy zidentyfikowane w obszarze mazowieckiej polityki społecznej. Jest przedsięwzięciem skierowanym do pracowników i klientów instytucji polityki społecznej z województwa mazowieckiego, a także do środowisk lokalnych, z których wywodzą się uczestnicy projektu.

Działaniami zostanie objętych 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 25 pracowników instytucji polityki społecznej zaangażowanych w działaniami na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 400-500 osób uczestniczących w działaniach podejmowanych przez uczestników projektu. Ponadto niemal 600 pracowników instytucji polityki społecznej zostanie przebadanych pod kątem znajomości i stosowania aktywnych instrumentów polityki społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego