Celem głównym projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej. Projekt zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest przez partnerstwo publiczno-społeczne.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytut Spraw Publicznych realizują wspólnie zadanie, którego celem jest wypracowanie innowacyjnego standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej. Zadanie to wiąże się z aktywizującym wsparciem grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz zakłada wykorzystanie trzech nowych ról zawodowych pracowników socjalnych: animatora, mediatora i lokalnego polityka społecznego, które złożą się na specjalizację – organizatora społeczności lokalnej. Realizacja zadania sprzyjać będzie profesjonalizacji i budowaniu tożsamości zawodowej pracowników socjalnych jako kwalifikowanych specjalistów w zakresie świadczenia pracy socjalnej.

W celu realizacji zadania, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytut Spraw Publicznych utworzyły Laboratorium Innowacji Społecznej (LIS) – stały zespół ekspertów i badaczy, skupiający osoby łączące wiedzę teoretyczną (udział przedstawicieli środowisk akademickich) i praktyczną (udział przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej). Działalność LIS skupiona jest na opracowaniu standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej (metodologia i narzędzia stanowiące warsztat pracownika socjalnego w roli animatora, mediatora i lokalnego polityka społecznego) oraz standaryzacji środowiskowej pracy socjalnej jako kwalifikowanej usługi społecznej.

Liderem projektu jest: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Partnerzy:

 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS),
 • Stowarzyszenie Samorządowych
 • Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM (FORUM),
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich
 • Ośrodków Pomocy Społecznej CENTRUM (CENTRUM),
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL,
 • Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP),
 • Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB),
 • Towarzystwo Pomocy imienia świętego Brata Alberta (TPBA),
 • Związek Organizacji Sieć  Współpracy BARKA (BARKA),
 • Stowarzyszenie MONAR (MONAR),
 • Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” (Otwarte Drzwi)

Czas realizacji: marzec 2010 – kwiecień 2014

Do pobrania:

Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej

Prace Laboratorium Innowacji Społecznej nr 1

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest realizowany w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji integracji i pomocy społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

loga_mediator_kolor