Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Miastem Płock, Powiatem Sierpeckim oraz Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej „CAL” otrzymało dofinansowanie na realizację wsparcia skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej z terenu Mazowsza Płockiego (Miasto Płock, powiat płocki, powiat sierpecki i powiat gostyniński).

Głównym jego celem jest wsparcie i rozwój sektora ekonomii społecznej Subregionu Płockiego w zakresie kreowania nowych usług społecznych poprzez utworzenie OWES i prowadzenie jego kompleksowej działalności oraz:

1. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Subregionu Mazowsza Płockiego poprzez kompleksowe i wystandaryzowane usługi doradcze, szkoleniowe, animacyjne i promocyjne świadczone w ramach OWES.

2. Wzrost wiedzy i umiejętności rozwoju i samoorganizacji w obszarze Ekonomii Społecznej (ES) osób z Subregionu Płockiego nieaktywnych zawodowo i wykluczonych społecznie.

3. Intensyfikacja trójsektorowej współpracy na rzecz rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w Subregionie Mazowsza Płockiego poprzez budowanie partnerstw, wspieranie istniejących PES oraz inkubowanie nowych inicjatyw lokalnych.

4. Zapewnienie trwałości funkcjonowania PES poprzez wypracowanie modelu długookresowych źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo prawne, marketingowe, finansowo-księgowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Strona internetowa projektu: http://www.owes.eu/