rpo_ws_logotypy

 

 

 

Projekt „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w partnerstwie z Gminą Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ z Kielc oraz Stowarzyszeniem Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA z Kielc w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2019–30.10.2021

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szansę na zatrudnienie poprzez:

  1. Integrację społeczno-zawodową w ramach Programu Aktywności Lokalnej i Organizacji Społeczności Lokalnej w tym: animacje społeczne, zagospodarowanie przestrzeni wokół bloków socjalnych, warsztaty i zajęcia aktywizacyjne dla rodzin, udział w wizytach studyjnych.
  2. Aktywizację społeczno-edukacyjna w tym: rozwijanie kompetencji społecznych, poradnictwo psychospołeczne.
  3. Aktywizację społeczno-zawodowa w tym: indywidualne i grupowe konsultacje ze specjalistami, szkolenia i kursy zawodowe, staże zawodowe 3 i 6 – miesięczne.

 

 

plakat II