Projekt „Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury” ma charakter badawczy oraz wdrożeniowy (animacyjny). Zakłada po pierwsze: przeprowadzenie ogólnopolskich badań ilościowych warunków oraz możliwości wdrażania lokalnych polityk kultury, następnie przeprowadzenie pogłębionych badań monograficznych w wybranych gminach. Na podstawie zgromadzonych danych w ramach „Scenariuszy rozwoju lokalnych polityk kultury” przedstawiciele lokalnych instytucji kultur, samorządowcy, mieszkańcy (w oparciu o metodę forsight) przygotują własne scenariusze rozwoju polityk kultury.
Działania te będą wsparte przygotowaniem scenariuszy rozwoju instytucji kultury na poziomie kraju.

Projekt będzie realizowany przez CAL w ramach CENTRUM BADAŃ SPOŁECZNOŚCI I POLITYK LOKALNYCH (www.badaniawdzialaniu.pl), które jest interdyscyplinarną placówką badawczo-analityczną utworzoną w 2010 r. przez Collegium Civitas i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Celem projektu jest:
1. Diagnoza kompetencji, potrzeb, oczekiwań lokalnych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych aktorów lokalnych scen kultury (animatorów, organizacji pozarządowych) w zakresie tworzenia lokalnych polityk kultury.
2. Przygotowanie i wsparcie procesu wdrażania polityk kultury na poziomie lokalnym (w wyniku projektu powstaną założenia polityk kultury w 3 miejscowościach). Proces ten będzie się odbywał w oparciu o dane (wyniki diagnozy oraz innych badań) oraz wcześniejsze doświadczenia przygotowania strategii rozwoju przez domy kultury oraz biblioteki (m.in. projekty realizowane w ramach Programów DK+ oraz Programu Rozwoju Bibliotek).
3. Dostarczenie danych do tworzenia polityk kultury na poziomie regionalnym i ogólnopolskim (w odniesieniu do Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego).
4. Przygotowanie rozwiązania o charakterze sieciowo-strukturalnym (jak tworzyć ogólnopolskie, regionalne i lokalne sieci wsparcia inicjatyw kulturalnych opierając się na myśleniu strategicznym i tworzeniu ram działania w postaci polityk kulturalnych).

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego