Sharing Learning in Communities (SLIC) jest “Projektem Partnerskim Grundtvig”, realizowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach “‘Lifelong Learning Programme’. Projekt rozpoczął się latem 2012 r., a zakończy się w czerwcu 2014 r. W zespole jest dziewięć krajów, w tym lider –  Wielka Brytania. Oprócz niej Polska, Niemcy, Finlandia, Włochy, Słowenia, Węgry, Cypr i Grecja. Są to przedstawiciele organizacji pozarządowych, centrów kształcenia zawodowego, instytucji kształcenia publicznego itp.

Projekt SLIC dotyczy przede wszystkim wymiany doświadczeń w dziedzinie kształcenia pozaformalnego oraz nieformalnego w społecznościach, które są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne oraz ograniczone możliwościami podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowo – rozwojowych poza systemem edukacji formalnej z racji wieku, czy innych form dyskryminacji społecznej. Projekt daje szansę edukatorom (osobom, które edukują, organizują szkolenia z zakresu m.in. animacji społecznej), dzielić się doświadczeniami oraz innowacyjnymi pomysłami w tej dziedzinie.

Projekt SLIC zakłada także angażowanie grup i  osób w różnym wieku, na różnych poziomach wiedzy celem budowania bardziej trwałego społeczeństwa obywatelskiego.

Obecnie, większość krajów Europy Zachodniej doświadcza ekonomicznego, politycznego i społecznego kryzysu, jednak wspólnie jesteśmy w stanie stanąć ponad to i spróbować znaleźć rozwiązania naszych trudności w pracy ze społecznościami.

Upowszechnieniu projektu mają służyć specjalnie przygotowane newslettery dotyczące różnych sposobów edukowania i uczenia w społecznościach, a także dwa teksty, które będą dotyczyły uwspólnionej wizji społeczeństwa uczącego się oraz  wizji edukacji
w zmieniającej się i zagrożonej kryzysem Europie.

Strona www: www.slicproject.wordpress.com

Prezentacja dotycząca założeń projektu