Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej konieczne i wskazane jest wzmacnianie wpływu organizacji pozarządowych na kształt polityki społecznej. Częścią tego procesu – na poziomie współpracy samych NGO – jest tworzenie partnerstw i sieci organizacji pozarządowych, co pośrednio w widoczny sposób wpływa korzystnie na wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych inicjowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne.

Pomimo wypracowanych na poziomie Urzędu m.st. Warszawy standardów współpracy z NGO (główny dokument: Program współpracy m.st. Warszawy na rok 2013 z organizacji pozarządowymi, w tym edycja na rok 2014; Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego) oraz licznych działań Miasta na rzecz tych podmiotów istnieje nadal potrzeba udoskonalania współpracy, ale przede wszystkim na poziomie lokalnym – dzielnicy. W dzielnicy Praga-Południe, drugiej co do wielkości dzielnicy Warszawy, funkcjonuje ponad 250 organizacji. To one będą głównym beneficjentem działań zaplanowanych w ramach projektu „Wysokie standardy współpracy z NGO w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy”.

 

Partnerstwo

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji  Lokalnej Centrum Mazowsze, Dzielnicą Praga-Południe m.st. Warszawy oraz Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

 

Cele projektu zostanie zrealizowany poprzez:

– wzmocnienie mechanizmów komunikacji, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy NGO i Urzędem Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,

– przygotowanie i wdrożenie dokumentu „Strategia Współpracy NGO – JST”  (maj 2015 r.)

– usprawnienie procedur zlecania i realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Dzielnicy

– wsparcie szkoleniowo-doradcze przedstawicieli organizacji pozarządowych i JST (51 kobiet  i 19 mężczyzn)  TRWA REKRUTACJA! Więcej info: AKTUALNOŚCI.

– wsparcie wspólnych inicjatyw i procesu integracji pomiędzy NGO Urzędem Dzielnicy Praga -Południe.

 

Działania zaplanowane w projekcie:

– Opracowanie Strategii Współpracy JST – NGO (styczeń 2014 r. – maj 2015 r.)

– Przeprowadzenie szkoleń dla JST – NGO dot. współpracy (marzec 2014 r.- maj 2015 r.)

a)      Warsztaty dot. merytorycznej i finansowej kontroli w ramach udzielania dotacji oraz zaleceń pokontrolnych

b)      Warsztaty dot. przygotowywania strategii współpracy JST z NGO

c)      Kurs „ Konsultant ds. mediacji

d)     Szkolenie „Składanie i rozpatrywanie wniosków o realizację zadania publicznego zgłaszanego z inicjatywy organizacji”

e)      Szkolenie „Składanie ofert wspólnych organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego, umowę o realizację zadań publicznych zawierającą możliwość przesunięcia wydatków pomiędzy pozycjami budżetowymi”

f)       Szkolenie „Wykorzystywanie sieci kontaktów samorządu (patronaty, współpraca z mediami, współpraca z partnerami samorządu, współpraca z jednostkami organizacyjnymi samorządu”

g)      Szkolenie „Jak nawiązywać współpracę/partnerstwa międzynarodową”

h)      Szkolenie „Zasady włączania NGO we współpracę z partnerami samorządu”

i)        Szkolenie „Jak animować partnerstwa lokalne, jak aktywizować obywateli w tym z grup mniejszościowych, zagrożonych dyskryminacją

j)        Szkolenie „Standardy komunikacji JST-NGO”

k)      Szkolenie „ Jak wspólnie prowadzić działania informacyjno-promocyjne

l)        Kurs „Konsultant ds. współpracy JST-NGO”

– Przeprowadzenie /uaktualnienie wdrożeń dot. współpracy JST – NGO (luty 2014 r.- maj 2015 r.)

– Organizacja imprezy plenerowej (styczeń-maj 2015r.)

————————————————————————————————————————

 

Projekt: „Wysokie standardy współpracy z NGO’s w Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

Nr konkursu: DWF_5.4.2_11_2013
Budżet: 364680,21 PLN

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Kierownik Projektu  FRDL – Irena Peszko tel. 22 351 93 04

Asystent ds. Projektu FRDL – Adrian Sipek, tel. 22 351 93 01

Koordynator Urzędu Dzielnicy Praga Południe – Katarzyna Mól tel. 22 33 80 334

Animator CAL – Ewelina Bartosik tel. 797 295 116

 

Partnerzy Projektu:

www.frdl.mazowsze.pl

www.pragapld.waw.pl