Aktualności

Rekrutacja animatorów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie ogłasza rekrutację w celu wyłonienia 20-25 animatorów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Zadaniem animatorów jest udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022, którymi są domy kultury wybrane w naborze ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury, w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury. Celem działań podejmowanych w ramach programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Do obowiązków animatorów w programie należy:

– udział w przeprowadzeniu diagnozy odkrywającej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej,

– współpraca w procesie wyboru inicjatyw lokalnych i czuwanie nad transparentnością wyboru,

– pomoc merytoryczna beneficjentowi przy tworzeniu raportu z realizacji pierwszej części zadania oraz raportu końcowego, składanego przez beneficjenta po zakończeniu drugiej części zadania,

– konsultacje w wymiarze minimum 40 godzin miesięcznie dla jednego beneficjenta. Konsultacje w zależności od zgłaszanego przez beneficjenta zapotrzebowania mogą mieć formę bezpośrednich spotkań lub być prowadzone zdalnie z pośrednictwem platform elektronicznych,

– nadzór merytoryczny nad realizacją opisanych we wniosku inicjatyw lokalnych,

– udział w spotkaniach roboczych online animatorów, w tym w spotkaniach z przedstawicielami NCK przed sporządzeniem przez beneficjentów raportów z każdej części zadania,

– opracowanie krótkich informacji i raportów z realizacji wsparcia,

– aktywny udział w planowaniu, organizacji i przeprowadzeniu dwóch spotkań networkingowych beneficjentów i animatorów.

Animatorzy zobowiązani są do udziału w dwóch spotkaniach wprowadzających dla animatorów, które odbędą się w dniach 18.02.2022r. oraz 04.03.2022r. w godz. 10:00-14:00 na platformie do wideokonferencji.

Wsparcie bezpośrednie beneficjentów realizowane będzie w okresie:

  1. I część zadania: 14.02.2022r. – 30.06.2022r.
  2. II część zadania: 30.07.2022r. – 14.11.2022r.

Zapraszamy do składania ofert osoby, spełniające poniższe kryteria:

1. wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe (preferowane kierunki: socjologia lub kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą lub marketing kultury lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub zarządzanie projektami lub dziennikarstwo-komunikacja społeczna lub etnologia)

2. doświadczenie w zakresie:

a) tworzenia diagnozy społecznej,

b) ewaluacji projektów społecznych lub kulturalnych,

c) koordynowania projektów społecznych lub kulturalnych zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi,

3. znajomość ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 406),

4. posiadanie doświadczenia w pracy z grupami,

5. kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy w zespole,

6. rzetelność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy.

Warunki pracy:

– umowa zlecenie lub umowa o współpracy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zainteresowane podjęciem współpracy i spełniające powyższe kryteria osoby prosimy
o wypełnienie formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie https://forms.gle/M9bYbzXyRiJewyHq5 w terminie do dnia 01.02.2022 r. roku do godziny 14.00. W formularzu prosimy o podanie tylko tych informacji, które potwierdzają spełnienie kryteriów, które musi spełnić kandydat na animatora.

Weryfikacja kandydatów zostanie przeprowadzona w następujących etapach:

I etap – weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych na podstawie danych zawartych w formularzach rekrutacyjnych. Weryfikacja będzie się odbywała na bieżąco a kandydaci, którzy przejdą do kolejnego etapu rekrutacji otrzymają mailem prośbę o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów podanych w ogłoszeniu. Na przesłanie dokumentów kandydaci będą mieli 2 dni robocze. Jeśli w tym czasie kandydaci nie prześlą na wskazany adres mailowy dokumentów, odpadają z dalszych etapów procesu rekrutacyjnego.

II etap – członkowie zespołu rekrutacyjnego, w skład którego wejdą przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL dokonają analizy danych zawartych w formularzach oraz dokumentów przesłanych przez kandydatów do pełnienia funkcji animatora i dokonają wyboru kandydatów, którym zostanie zaproponowana współpraca.

Zespół rekrutacyjny może także podjąć decyzję o zaproszeniu poszczególnych kandydatów na animatorów do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której dokona oceny kompetencji kandydatów oraz wyłoni kolejnych kandydatów, którym zostanie zaproponowana współpraca przy programie. Rozmowy odbędą się online na platformie do wideokonferencji w przeciągu 2-3 dni roboczych od dnia zakończenia drugiego etapu rekrutacji. O dokładnym terminie rozmowy kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni mailowo bądź telefonicznie przez Koordynatora.

Bliższe informacje nt. programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne znajdują się na stronie https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/edycje-programu-dom-kultury-/dom-kultury-inicjatywy-lokalne

Realizatorem zadania na udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury  jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa, www.cal.org.pl

Informacji na temat rekrutacji udziela Sylwia Wnorowska, e-mail: domkultury@cal.org.pl tel. 603 624 424.

 

konwenty zestaw logotypów