Aktualności

Rybnik: Czas na zmiany

Zachęcamy do obejrzenia kolejnego filmu pokazującej w jaki sposób pracownicy socjalni wspólnie z mieszkańcami wprowadzają zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Tym razem zapraszamy do Rybnika.

Organizowanie społeczności lokalnej to metoda, która polega na aktywizowaniu i usamodzielnianiu ludzi. Dzięki, niej osoby wykluczone mają szansę na nowo włączyć się do życia społecznego. Model OSL zakłada, że pomoc marginalizowanym osobom i rodzinom musi opierać się na zmianie w lokalnych społecznościach, w których te osoby funkcjonują, dlatego działania nakierowane są na całe społeczności (szczególnie te marginalizowane). Organizator społeczności lokalnej pomaga wykluczonym grupom przejść od perspektywy klienta do perspektywy partnera, przemienić się z odbiorców pomocy w grupy, które wspólnymi siłami są w stanie same rozwiązywać problemy. Osoba pracująca ze społecznością wspiera ją aż do momentu, gdy będzie na tyle silna by sama zaczęła rozwiązywać swoje problemy.

Więcej na temat organizowania społeczności lokalnej na www.osl.org.pl

Film powstał w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności systemu pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu są opracowywane, testowane i wdrażane standardy działania instytucji zajmujących się pomocą i integracją społeczną.

W ramach projektu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Instytut Spraw Publicznych wspólnie realizują zadanie, którego celem jest wypracowanie innowacyjnego standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej. Działanie to wiąże się z aktywizującym wsparciem grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz zakłada wykorzystanie trzech nowych ról zawodowych pracowników socjalnych: animatora, osoby budującej sieci współpracy i lokalnego polityka społecznego, które złożą się na specjalizację – organizatora społeczności lokalnej. Realizacja zadania sprzyja profesjonalizacji i budowaniu tożsamości zawodowej pracowników socjalnych jako kwalifikowanych specjalistów w zakresie świadczenia środowiskowej pracy socjalnej – organizowania społeczności lokalnej.