Aktualności

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie ogłasza rekrutację w celu wyłonienia 20-25 animatorów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Zadaniem animatorów jest udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019, którymi są domy kultury wybrane w naborze ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury, w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury.

Do obowiązków animatorów pracujących z beneficjentami programu w okresie od maja do listopada 2019r. należy:
– udział w przeprowadzeniu diagnozy odkrywającej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej,

– współpraca w procesie wyboru inicjatyw lokalnych i czuwanie nad transparentnością wyboru
– pomoc merytoryczna beneficjentowi przy tworzeniu raportu z realizacji pierwszej części zadania oraz raportu końcowego, składanego przez beneficjenta po zakończeniu drugiej części zadania,
– konsultacje w wymiarze minimum 40 godzin miesięcznie dla jednego beneficjenta. Konsultacje w zależności od zgłaszanego przez beneficjenta zapotrzebowania mogą mieć formę bezpośrednich spotkań (minimum 20 godzin miesięcznie) lub być prowadzone zdalnie (elektronicznie, telefonicznie),
– nadzór merytoryczny nad realizacją opisanych we wniosku inicjatyw lokalnych,
– współpracę przy ewaluacji zadania,
– udział w spotkaniu wprowadzającym dla animatorów, które odbędzie się w dniach 14-15 maja 2019r. w Warszawie,
– budowanie sieci współpracy pomiędzy domami kultury będącymi beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019, m.in. poprzez aktywny udział w planowaniu, organizacji i przeprowadzeniu trzech konwentów regionalnych,
– przygotowywanie raportów z realizowanych przez animatorów działań w terminach i zakresie określonym w umowie.

Zapraszamy do składania ofert osoby, spełniające poniższe kryteria:
– wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe (preferowane kierunki: socjologia lub kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą lub marketing kultury lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub zarządzanie projektami lub dziennikarstwo lub komunikacja społeczna lub etnologia),
– doświadczenie w zakresie: tworzenia diagnozy społecznej, ewaluacji projektów społecznych lub kulturalnych, koordynowania projektów społecznych lub kulturalnych, zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi,
– znajomość ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012r., poz. 406),
– kwalifikacje do pracy z grupami,
– kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy w zespole,
– rzetelność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy.

Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz

kulturotwórczych zasobów społeczności.

jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków

Celem działań podejmowanych w ramach programu

sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Warunki pracy:
– umowa zlecenie lub umowa o współpracy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zainteresowane podjęciem współpracy i spełniające powyższe kryteria osoby prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie https://goo.gl/forms/DuMjMpsk3lu40cE63 w terminie do dnia 25 marca 2019 roku do godziny 15.00. W formularzu prosimy o podanie tylko tych informacji, które potwierdzają spełnienie w/w kryteriów, które musi spełnić kandydat na animatora.

Weryfikacja kandydatów zostanie przeprowadzona w następujących etapach:

I etap – weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych na podstawie danych zawartych w formularzach rekrutacyjnych. Weryfikacja będzie się odbywała na bieżąco a kandydaci, którzy przejdą do kolejnego etapu rekrutacji otrzymają mailem prośbę o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów podanych w ogłoszeniu. Na przesłanie dokumentów kandydaci będą mieli 2 dni robocze. Jeśli w tym czasie kandydaci nie prześlą na wskazany adres mailowy dokumentów, odpadają z dalszych etapów

procesu rekrutacyjnego.

II etap – członkowie zespołu rekrutacyjnego, w skład którego wejdą przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL dokonają analizy danych zawartych w formularzach oraz dokumentów przesłanych przez kandydatów do pełnienia funkcji animatora

i dokonają wyboru kandydatów, którym zostanie zaproponowana współpraca.

Zespół rekrutacyjny może także podjąć decyzję o zaproszeniu poszczególnych kandydatów na animatorów do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której dokona oceny kompetencji kandydatów oraz wyłoni kolejnych kandydatów, którym zostanie zaproponowana współpraca przy programie. Rozmowy odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia (Warszawa, ul. Paca 40) w przeciągu 3 dni od dnia zakończenia drugiego etapu rekrutacji. O dokładnym terminie rozmowy kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie bądź mailowo przez Koordynatora. Nadmieniamy, że nie zwracamy kosztów dojazdu

kandydatów na animatorów na rozmowy rekrutacyjne.

Bliższe informacje nt. programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne znajdują się na stronie http://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/edycje-programu-dom-kultury- /dom-kultury-inicjatywy-lokalne

Realizatorem zadania na udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa, www.cal.org.pl

Informacji na temat rekrutacji udziela Sylwia Wnorowska tel. 603 624 424, mail: sylwiaw@cal.org.pl