Zasady przystąpienie do OFOSL określa rozdział III Statutu OFOSL. Dokumenty niezbędne do przystąpienie do Forum można uzyskać poprzez kontakt email z Zarządem OFOSL pod adresem: forumosl@cal.org.pl.

Członkami Forum OSL mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

Kto może zostać członkiem zwyczajnym?

  • Osoby pracujące w obszarze pomocy i integracji społecznej działające w lokalnych środowiskach oraz wykorzystujące w codziennej pracy model organizowania społeczności lokalnej.
  • Osoby aktywnie współpracujące ze społecznością i posiadające odpowiednie umocowania w zakresie swoich obowiązków.

Kandydat na członka zwyczajnego, aby zostać przyjętym w poczet członków Forum OSL, musi mieć rekomendację dwóch osób – obecnych członków Forum OSL. Wyjątek stanowią osoby zatrudnione w Centrach Usług Społecznościowych na stanowisku organizatora społeczności lokalnej, którym rekomendacji udziela Zarząd Forum. Członkostwo nabywa się na podstawie złożonej na piśmie deklaracji uczestnictwa w Forum OSL (deklarację można uzyskać pocztą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu na wskazany wyżej adres email forumosl@cal.org.pl) i po zaakceptowaniu kandydatury przez Zarząd.

 

Kto może zostać członkiem wspierającym?

  • Osoba fizyczna lub prawna, która wyraża wolę pomocy i promowania idei zawartych w preambule i celach Forum OSL.

Członkostwo nabywa się na podstawie złożonej na piśmie deklaracji uczestnictwa w Forum OSL (deklarację można uzyskać pocztą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu na wskazany wyżej adres email forumosl@cal.org.pl) i po zaakceptowaniu kandydatury przez Zarząd.

 

tworzenie_lokalnego_partnerstwa_male