Aktualności

Szukamy Animatorów i Mentorów programu Dom Kultury+ Edycja 2023

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie ogłasza rekrutację w celu wyłonienia:

 • 20-25 animatorów programu Dom Kultury+ Edycja 2023. Zadanie I – Inicjatywy lokalne
 • 10 mentorów programu Dom Kultury+ Edycja 2023. Zadanie II – Partnerstwo lokalne

 

 

Celem programu „Dom Kultury+ Edycja 2023”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko – wiejskich i wiejskich. Poprzez realizację programu ma nastąpić tworzenie warunków sprzyjających refleksji domów kultury z wykorzystaniem systematycznego mikrodiagnozowania społeczności lokalnej. Kluczowym elementem procesu jest włączanie mieszkańców, lokalnych organizacji, instytucji i przedstawicieli biznesu do wspólnego planowania, realizacji działań poprzez utworzenie lokalnego partnerstwa, które w wyniku angażujących działań w ramach zadania stałoby się stałym społecznym współpracownikiem domu kultury.

 

Na program składają się dwa zadania:

Zadanie I – Inicjatywy lokalne

Zadanie II – Partnerstwo lokalne

 

ZADANIE I – Inicjatywy lokalne

Dom Kultury+ Edycja 2023

Zadaniem animatorów jest udzielenie wsparcia beneficjentom programu w ramach Zadania I – Inicjatywy lokalne, którymi są domy kultury wybrane w naborze ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury, w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury.

Do obowiązków animatorów w programie należy:

 • udział w przeprowadzeniu diagnozy odkrywającej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej,
 • współpraca w procesie wyboru inicjatyw lokalnych i czuwanie nad transparentnością wyboru,
 • pomoc merytoryczna beneficjentowi przy tworzeniu raportu z realizacji pierwszej części zadania oraz raportu końcowego, składanego przez beneficjenta po zakończeniu drugiej części zadania,
 • konsultacje w wymiarze minimum 30 godzin miesięcznie dla jednego beneficjenta, łącznie 240 godzin w obydwu częściach zadania. Konsultacje w zależności od zgłaszanego przez beneficjenta zapotrzebowania mogą mieć formę bezpośrednich spotkań lub być prowadzone zdalnie za pośrednictwem platform elektronicznych,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją opisanych we wniosku inicjatyw lokalnych,
 • współpraca przy ewaluacji zadania,
 • udział w 2 spotkaniach roboczych online animatorów, w tym w spotkaniach z przedstawicielami NCK,
 • aktywny udział w planowaniu, organizacji i przeprowadzeniu dwóch spotkań networkingowych beneficjentów programu i animatorów,
 • udział w grupowych sesjach, których celem jest wypracowanie przewodnika po programie,
 • opracowanie raportów z realizacji działań w programie.

 

Animatorzy zobowiązani są do udziału w dwóch spotkaniach wprowadzających dla animatorów, które odbędą się na platformie do wideokonferencji.

Wsparcie bezpośrednie beneficjentów realizowane będzie w okresie:

 1. I część zadania: 14.02.2023 – 30.06.2023 r.
 2. II część zadania: 30.07.2023 – 14.11.2023 r.

 

Zapraszamy do składania ofert osoby, spełniające poniższe kryteria:

1. wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe (preferowane kierunki: socjologia lub kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą lub marketing kultury lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub zarządzanie projektami lub dziennikarstwo-komunikacja społeczna lub etnologia),

2. doświadczenie w zakresie:

a) tworzenia diagnozy społecznej,

b) ewaluacji projektów społecznych lub kulturalnych,

c) koordynowania projektów społecznych lub kulturalnych zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi,

3. znajomość ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 406),

4. posiadanie doświadczenia w pracy z grupami,

5. kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy w zespole,

6. rzetelność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy.

 

 

ZADANIE II – Partnerstwo lokalne

Dom Kultury+ Edycja 2023

Zadaniem mentorów jest udzielenie wsparcia beneficjentom programu w ramach Zadania II – Partnerstwo lokalne, którymi są domy kultury wybrane w naborze ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami.

Do obowiązków mentorów w programie należy:

W zakresie bezpośredniego wsparcia beneficjentów:

 • uczestnictwo w 4 szkoleniach określonych w par. 6 ust. 6 pkt. 1 i 4 Regulaminu programu,
 • przygotowanie we współpracy z zespołem zadaniowym lokalnej mapy zasobów pod kątem zawiązania partnerstwa lokalnego,
 • wsparcie zespołu zadaniowego w procesie tworzenia partnerstwa lokalnego,
 • określenie z partnerstwem lokalnym celów, kierunków i sposobu działania na rzecz realizacji projektu,
 • opracowanie i przeprowadzenie warsztatowego rozpoznania potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych partnerstwa lokalnego określonych w par. 6 ust. 6 pkt. 3 i 4 Regulaminu programu,
 • wsparcie partnerstwa lokalnego w wypracowaniu pomysłu na projekt o charakterze procesowym,
 • wsparcie w przeprowadzeniu mikrodiagnozy pomysłu na projekt oraz przygotowaniu raportu z przeprowadzonej mikrodiagnozy,
 • wsparcie partnerstwa lokalnego w przygotowaniu i koordynacji projektu,
 • wsparcie partnerstwa lokalnego w zakresie ewaluacji procesowej projektu (badanie w działaniu) oraz wypracowaniu planu działania partnerstwa po zakończeniu realizacji programu.

Wsparcie mentora wyniesie minimum średnio 30 godzin miesięcznie, łącznie 270 godz. w całym zadaniu. Wsparcie realizowane będzie w formie bezpośrednich spotkań lub będzie prowadzone zdalnie za pośrednictwem platform elektronicznych i konsultacji telefonicznych

W zakresie pozostałych działań w programie:

 • udział w spotkaniach roboczych mentorów organizowanych średnio raz na dwa miesiące,
 • aktywny udział w planowaniu, organizacji i przeprowadzeniu spotkania networkingowego beneficjentów programu i mentorów,
 • opracowanie raportów z realizacji działań w programie.

 

Mentorzy zobowiązani są do udziału jednym dwudniowym spotkaniu wprowadzającym dla mentorów, które odbędzie się w miesiącu marcu/ kwietniu w Warszawie. Mentorom zostanie zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie oraz transport spod Sali Kongresowej w Warszawie (pl. Defilad 1, od strony ul. Emilii Plater) do miejsca zakwaterowania i z powrotem.

Wsparcie bezpośrednie beneficjentów realizowane będzie w okresie:

14.02.2023 r. do 14.11.2023 r.

 

 Zapraszamy do składania ofert osoby, spełniające poniższe kryteria:

1. wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe (preferowane kierunki: socjologia lub kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą lub marketing kultury lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub zarządzanie projektami lub dziennikarstwo-komunikacja społeczna lub etnologia),

2. doświadczenie w zakresie:

a) tworzenia i wspierania partnerstwa lokalnego,

b) tworzenia projektów o charakterze procesowym,

c) ewaluacji projektów społecznych lub kulturalnych,

d) koordynowania projektów społecznych lub kulturalnych zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi,

3. znajomość ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 406),

4. posiadanie doświadczenia w pracy z grupami,

5. kompetencje komunikacyjne i umiejętność współpracy w zespole,

6. rzetelność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy.

 

Realizacja zadań powinna przebiegać zgodnie z regulaminem programu: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/dokumenty

 

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

Warunki pracy:

– umowa zlecenie lub umowa o współpracy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zainteresowane podjęciem współpracy i spełniające powyższe kryteria osoby prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie https://forms.gle/5DjWS21c1L77MX7X9

w terminie do dnia 19.03.2023 r. roku do godziny 18.00.


W formularzu prosimy o podanie tylko informacji potwierdzających kryteria, które spełnić musi kandydat na animatora i/lub mentora, zawartych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Możliwe jest udział w rekrutacji na dwa stanowiska – animatora i mentora, docelowo kandydat będzie pełnił tylko jedną z dwóch ról. Osoby kandydujące na dwa stanowiska zaznaczają w formularzu preferowaną rolę w projekcie.

 

Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego prosimy o przesłanie na adres: domkultury@cal.org.pl dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w zakresie wymaganego wykształcenia (scan dyplomu uczelni wskazanej w kryteriach rekrutacyjnych) oraz doświadczenia (zaświadczenia lub/i rekomendacje doświadczenia wskazanego w kryteriach rekrutacyjnych). W tytule wiadomości prosimy umieszczenie informacji dotyczącej nazwy stanowiska, na które wysyłane są dokumenty: odpowiednio animator/ mentor/ animator i mentor.

UWAGA: brak wyżej wskazanych dokumentów uniemożliwi weryfikację spełniania kryteriów rekrutacyjnych i będzie skutkował odrzuceniem danej kandydatury.

 

Weryfikacja kandydatów zostanie przeprowadzona w następujących etapach:

I etap – weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych na podstawie danych zawartych w formularzach rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków przesłanych na adres: domkultury@cal.org.pl. Weryfikacja będzie się odbywała na bieżąco.

II etap – członkowie zespołu rekrutacyjnego, w skład którego wejdą przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL dokonają analizy danych zawartych w formularzach oraz dokumentów przesłanych przez kandydatów do pełnienia funkcji animatora lub/i mentora i dokonają wyboru kandydatów, którym zostanie zaproponowana współpraca.

 

Zespół rekrutacyjny może także podjąć decyzję o zaproszeniu poszczególnych kandydatów na animatorów/ mentorów do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której dokona oceny kompetencji kandydatów oraz wyłoni kolejnych kandydatów, którym zostanie zaproponowana współpraca przy programie. Rozmowy odbędą się online na platformie do wideokonferencji w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia drugiego etapu rekrutacji. O dokładnym terminie rozmowy kandydaci zostaną niezwłocznie powiadomieni mailowo bądź telefonicznie przez Koordynatora.

 

Bliższe informacje nt. programu Dom Kultury+ Edycja 2023 znajdują się na stronie https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/o-projekcie

 

Informacji na temat rekrutacji udziela Sylwia Choińska, e-mail: domkultury@cal.org.pl tel. 607 737 545

 

 

loga pełne dk cal